Diensten - 165609-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2018/S 074-165609

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Network Rail Infrastructure Ltd
1 Eversholt Street
London
NW1 2DN
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Arnold.Lupunga@networkrail.co.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.networkrail.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://networkrail.bravosolution.co.uk/web/login.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://networkrail.bravosolution.co.uk/web/login.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operation and Maintenance of Plain Line Rail Grinders

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Network Rail is seeking to appoint a service provider for the operation and maintenance of its current fleet of rail profile treatment (plain rail grinder) trains. The scope of the contract includes works arising (repairs i.e. items that fall outside of planned maintenance). The successful tenderer will be expected to currently hold a valid train operating licence or confirm that they will hold a valid train operating licence by contract award.

The appointed service provider shall be required to deliver the operation and maintenance of rail profile treatment services (rail grinding) covering; operating services, transit services, and component services across the UK including:

— Planned preventative maintenance of rail profile treatment Plant,

— Repair work associated with the rail profile treatment Plant,

— Undertake technical and service instructions as required,

— Planned overhauls of the rail profile treatment Plant,

— Provision of suitable facilities for executing the maintenance events.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UK.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Network Rail is seeking to appoint a service provider for the operation and maintenance of its current fleet of rail profile treatment (plain rail grinder) trains. The scope of the contract includes works arising (repairs i.e. items that fall outside of planned maintenance). The successful tenderer will be expected to currently hold a valid train operating licence or confirm that they will hold a valid train operating licence by contract award.

The appointed service provider shall be required to deliver the operation and maintenance of rail profile treatment services (rail grinding) covering; operating services, transit services and component services across the UK including:

— Planned preventative maintenance of rail profile treatment Plant,

— Repair work associated with the rail profile treatment Plant,

— Undertake technical and service instructions as required,

— Planned overhauls of the rail profile treatment Plant,

— Provision of suitable facilities for executing the maintenance events (If required),

— Management, procurement and storage of spare parts, including quality inspections,

— Provision and replenishment of fuel and water for the rail profile treatment Plant,

— Manage, support, train and develop the operations and maintenance staff for this contract.

The contract will be awarded to run for an initial 3 year period with options to extend for a further period or periods of up to 2 years. The extension may be exercised in increments on a yearly basis, the total duration of which shall not exceed 2 years thus creating a contract with a total contract period of 5 years.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 52
Kwaliteitscriterium - Naam: Assurance of supply / Weging: 8
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract will be awarded to run for an initial 3 year period with options to extend for a further Agreed Rail Industry Period or Agreed Rail Industry Periods of up to 2 years. The extension may be exercised in increments on a yearly basis, the total duration of which shall not exceed two years thus creating a contract with a total contract period of 5 years.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the procurement documents.

Eventuele minimumeisen:

Please refer to the procurement documents.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the procurement documents.

Eventuele minimumeisen:

Please refer to the procurement documents.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Please refer to the procurement documents.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Please refer to the procurement documents.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Please refer to the procurement documents.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Please refer to the procurement documents.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to the procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The Royal Courts of Justice
The Strand
London
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Network Rail will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point of information on the award of the contract is communicated to tenderers. Applicants/Tenderers who are unsuccessful shall be informed by Network Rail as soon as possible after the decision has been made as to the reasons why the applicant/tenderer was unsuccessful.

If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, the Utilities Contracts Regulations 2016 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take legal action. Any such action must be brought within the applicable limitation period. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order for any document to be amended. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to review the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018