Diensten - 165615-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Technische ontwerpdiensten

2018/S 074-165615

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Jagiellońska 42
Bydgoszcz
85-097
Polen
Contactpersoon: Monika Zielińska
Telefoon: +48 523285231
E-mail: monika.zielinska@psgaz.pl
NUTS-code: PL61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.psgaz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://zamowienia.psgaz.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Jagiellońska 42
Bydgoszcz
85-097
Polen
Contactpersoon: Monika Zielińska
Telefoon: +48 523285231
E-mail: monika.zielinska@psgaz.pl
NUTS-code: PL61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.psgaz.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Jagiellońska 42
Bydgoszcz
85-097
Polen
Contactpersoon: Monika Zielińska
Telefoon: +48 523285231
E-mail: monika.zielinska@psgaz.pl
NUTS-code: PL61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.psgaz.pl

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu ś/c w msc. Inowrocław ul. Jacewska

Referentienummer: 2018/W800/WP-000759
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu ś/c w msc. Inowrocław ul. Jacewska.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągu ś/c w msc. Inowrocław ul. Jacewska.

Zakres rzeczowy:

— gazociąg dn 280 PE ś/c, L – 650,00 mb.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) świadczenie na każde wezwanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej. W szczególności do: niezwłocznego przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu Zamówienia lub jego wartości szacunkowej, udzielania na żądanie Zamawiającego opinii w formie pisemnej w przedmiotowym zakresie, dokonywania wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej wskazanej w przedmiocie umowy, na etapie przygotowania i prowadzenia każdego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wykonania usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w danej dokumentacji obejmuje okres od dnia odbioru przedmiotu Umowy do dnia zawarcia Umowy w sprawie zamówienia w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji,

b) rejestrację Dziennika Budowy,

c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego przekazany w okresie obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych prowadzonych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową,

e) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:

a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,

b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej

e) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej

Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików *.pdf.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2.2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - określone w pkt. III.1.3) ogłoszenia

2.3. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - określone w pkt. III.1.2) ogłoszenia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzpi art. 24 ust. 7-12 Pzp.

4. Wykaz obligatoryjnych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

4.1 Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

4.2 Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym w SIWZ,

4.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą,

4.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

4.5 Jeżeli wykonawca wskazuje, iż część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

4.6 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne, zawodowe.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na przyłącze lub/i gazociąg o podobnej złożoności, co przedmiot zamówienia.

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą Projektanta wskaże osobę spełniającą ten warunek w wykazie, o którym mowa w punkcie 8.2.1 SIWZ.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych.

W rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U.2016.1725 j.t. z dnia 2016.10.20).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odstępuje od obowiązku żądania wadium.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego.

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru częściowego. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42, budynek „T"

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1.1 dokumentów wymienionych w punkcie 8.2. SIWZ.

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.

1.3. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

1.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

1.10.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-678
Polen

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera Uzp art. 182.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-678
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018