Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Paslaugos - 165667-2016

14/05/2016    S93

Belgija-Briuselis: Iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų suinteresuotųjų šalių strategijos koordinavimas aviacijos srityje

2016/S 093-165667

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Energy, Unit C2
Adresas: DM24 (rue Demot 24)
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Remy Denos
El. paštas: ENER-C2-B29-T-AVIAFUELS@ec.europa.eu
Telefonas: +32 2-29-86481
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1492
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: administravimas /energetikos politikos formavimas.

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų suinteresuotųjų šalių strategijos koordinavimas aviacijos srityje.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
73000000 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Biodegalų politinė ir reglamentavimo panorama yra pereinamojo laikotarpio etape. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos ir Degalų kokybės direktyvos peržiūra norima paspartinti perėjimą nuo pirmosios kartos biodegalų ir kitas atsinaujinančiųjų išteklių galimybes transporto srityje bei pateikti ataskaitą dėl netiesioginio žemės naudojimo keitimo (indirect land use change – ILUC) poveikio.

Todėl reikalingas atnaujintas požiūris į 2011 m. iniciatyvą „Biofuel flight path“ ir parama siekiant sukurti organizacinę sistemą, apimančią pagrindines suinteresuotąsias šalis iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų gamybos, platinimo ir naudojimo srityje ir sprendžiančią skirtingus aspektus (moksliniai tyrimai ir inovacijos, tvarumas, pramonės gamyba, teisinė sistema (įskaitant valstybes nares) ir finansavimo mechanizmus). Šiuo veiksmu taip pat bus numatomi ištekliai vykdyti tyrimus šiais aspektais.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 440 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

užduotys bus vykdomos rangovo patalpose. Visi posėdžiai tarp rangovo ir Komisijos turi vykti Komisijos patalpose Briuselyje, nebent Briuselyje būtų kitaip sutarta su EK.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendras šio kvietimo pateikti pasiūlymus uždavinys yra užtikrinti tvarią aviacijos poziciją Europoje atsižvelgiant į 3.1 dalyje aprašytą kontekstą. Konkurso specialus uždavinys – suteikti naują akstiną iniciatyvai „Biofuel flight path 2020“, ypač remiant pagrindinės darbo grupės veiklą ir pateikiant pagrįstas rekomendacijas Komisijai atsižvelgiant į skirtingas iniciatyvas, susijusias su iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintais degalais aviacijai (pvz., Darniojo transporto forumas ir susijęs pogrupis dėl pažangiųjų degalų).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 440 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 38
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Horizon 2020“, darbo programa 2016–2017 m., 10. saugi, švari ir taupi energija, kiti veiksmai.
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Informacija ir formalumai, kuriais vadovaujantis vertinama, ar tenkinami reikalavimai: 1 priede nurodytą konkurso dalyvio identifikacijos formą užpildo ir pasirašo:

— konkurso dalyvis (įskaitant bet kurį konsorciumo ar grupės narį),

— subrangovas (-ai), kurių darbų dalis sudaro daugiau nei 20 % sutarties.

Kad įrodytų savo teisinius pajėgumus ir statusą, visi konkurso dalyviai (įskaitant bet kurį konsorciumo ar grupės narį) turi pateikti pasirašytą juridinio subjekto formą ir tai patvirtinančius įrodymus. Formą galima rasti:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Konkurso dalyviai, kurie jau yra registruoti perkančiosios organizacijos buhalterinėje sistemoje (t. y. kurie jau yra buvę tiesioginiai rangovai), turi pateikti formą, bet neprivalo pateikti patvirtinančių įrodymų.

Jeigu toliau nurodyta informacija nepateikta kartu su juridinio subjekto forma, konkurso dalyviai turi nurodyti:

— jeigu jie juridiniai asmenys, – asmenų, įgaliotų atstovauti konkurso dalyviui bendraujant su trečiosiomis šalimis ir teisinėse procedūrose, paskyrimo rašto įskaitomą kopiją arba tokio paskyrimo publikacijos kopiją, jei susijusiam juridiniam subjektui taikytinuose teisės aktuose numatytas toks publikacijos reikalavimas. Būtina pagrįsti šio įgaliojimo suteikimą kitam atstovui, kuris nenurodytas oficialiame paskyrime,

— jeigu jie fiziniai asmenys, – prireikus turi pateikti registracijos profesiniame ar prekybos registre įrodymą arba bet kokį oficialų dokumentą, kuriame nurodytas registracijos numeris.

Konkurso dalyvis (tik vadovas, jei pasiūlymas teikiamas bendrai) turi pateikti finansinio identifikavimo formą ir pagrindžiančius dokumentus. Formą galima rasti: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/index_en.cfm

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyviai privalo įrodyti savo ekonominius, finansinius, techninius ir profesinius pajėgumus vykdyti šiame kvietime pateikti pasiūlymus nurodytus darbus.

Konkurso dalyvis gali remtis kitų subjektų pajėgumais nepriklausomai nuo ryšio su jais teisinio pobūdžio. Tokiu atveju ekonominės veiklos vykdytojas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad disponuos šiai sutarčiai vykdyti būtinais ištekliais, pvz., pateikdamas tų subjektų įsipareigojimą leisti disponuoti jų ištekliais.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

siekdamas įrodyti savo ekonominius ir finansinius pajėgumus, konkurso dalyvis (o jeigu teikiamas bendras pasiūlymas – bendri visų konsorciumo narių pajėgumai) turi tenkinti šiuos kriterijus:

— metinė apyvarta per kiekvienus pastaruosius 2 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos, turi būti bent 1 000 000 EUR.

Reikia pateikti šiuos įrodymus:

— pastarųjų 2 metų, kurių sąskaitos uždarytos, pelno ir nuostolio ataskaitos kopija,

— jeigu ji nepateikiama, reikia pateikti atitinkamas bankų ataskaitas,

— jeigu taikoma, profesinės civilinės atsakomybės draudimas.

Jeigu dėl kokios nors išskirtinės priežasties, kurią perkančioji organizacija laiko pateisinama, konkurso dalyvis negali pateikti 1 ar kito minėto dokumento, jis gali įrodyti savo ekonominius ir finansinius pajėgumus kitu dokumentu, kurį perkančioji organizacija laiko tinkamu. Bet kuriuo atveju pasiūlyme reikia informuoti perkančiąją organizaciją apie išskirtinę priežastį ir ją pagrįsti. Komisija turi teisę paprašyti pateikti bet kokį kitą dokumentą, kuris leistų jai patikrinti konkurso dalyvio ekonominius ir finansinius pajėgumus.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyviai (jeigu teikiamas bendras pasiūlymas, bendri visų konkurso dalyvių ir nurodytų subrangovų pajėgumai) privalo atitikti šiuos kriterijus:

— konkurso dalyviai parodys, kad puikiai supranta esamą politinį, reglamentavimo, ekonominį ir techninį iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų aviacijai Europoje kontekstą, gerai supranta kontekstą šioje srityje, susijusį su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija, išmano situaciją ne ES šalyse (pvz., Brazilijoje, Indonezijoje, Jungtinėse Valstijose) ir supranta klausimus ir apribojimus, su kuriais susiduria alternatyviųjų degalų gamintojai. Daugiau informacijos apie bendrą kontekstą pateikiama 3.1 dalyje „Bendroji informacija“,

— konkurso dalyviai įrodys savo gebėjimus analizuoti sudėtingą situaciją ir pasiūlys praktines iniciatyvas, skirtas išspręsti klausimams, kurie šiuo metu neleidžia plačiau naudoti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintus degalus aviacijoje Europoje, siekdami prisidėti mažinant aviacijos priklausomybę nuo iškastinio kuro,

— konkurso dalyviai parodys savo pajėgumus atlikti tyrimus ir analizę bei nurodys veiksnius, kurie turi įtakos pradedant naudoti biodegalus Europos lygmeniu ir visame pasaulyje šiose srityse:

— finansavimo strategijos ir teisinės priemonės, skirtos iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų papildomoms išlaidoms kompensuoti,

— esamos ES ir valstybių narių biodegalų ir iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų reglamentavimo sistemos,

— Bendro Europos dangaus reglamentavimo sistema,

— skirtingos metodikos, naudojamos nustatant iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų tvarumo kriterijus skirtinguose pasaulio regionuose (ES, Jungtinėse Valstijose ir kt.),

— aviacijos degalų sertifikavimas,

— visa aviacijos degalų tiekimo grandinė (nuo gamybos iki pristatymo orlaiviui).

Tyrimai ir analizės daugiau remsis metodais ir procesais nei techniniu turiniu. Šie pajėgumai gali būti parodyti anksčiau įvykdyto panašaus tipo darbo pavyzdžiais,

— konkurso dalyviai įrodys, kad per pastaruosius 5 metus jie įvykdė bent 1 projektą, susijusį su minėtomis sritimis, kurio mažiausia vertė buvo 300 000 EUR,

— konkurso dalyviai turi įrodyti darbo anglų kalba bent 2 projektų patirtį per pastaruosius 5 metus, parodydami būtiną kalbos aprėptį,

— konkurso dalyviai privalo įrodyti patirtį, įgytą vykdant projektus Europos kontekste, bei bent 2 projektus, įgyvendintus per pastaruosius 5 metus, kurie abu parodytų būtiną aprėptį,

— konkurso dalyvis privalo įrodyti duomenų rinkimo, modeliavimo, analizių bei ataskaitų ir rekomendacijų rengimo patirtį.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Paslaugą teikianti darbo grupė turi apimti bent šiuos profilius:

Projekto vadovas: ne mažesnė kaip 5 metų projektų valdymo patirtis, įskaitant projektų vykdymo priežiūrą, suteiktos paslaugos kokybės kontrolę, klientų orientavimą ir konfliktų sprendimo patirtį vykdant panašaus dydžio ir apimties projektą (bent vienoje iš šio kvietimo pateikti pasiūlymą sričių), ne mažiau nei 3 asmenų grupės valdymo patirtis ir patirtis dirbant Europos ir (arba) tarptautiniame kontekste.

Projekto vadovas: bent 5 metų patirtis iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų aviacijai srityje, įrodyta kompetencija, klausimo sprendimu ir veiksmų pripažinimu aviacijos degalų bendruomenėje; projekto vadovas turi gebėti suprasti, analizuoti, vadovauti ir siūlyti praktines iniciatyvas šioje sudėtingoje aplinkoje; jis turi gebėti skirti bent 60 % savo laiko per visą sutarties laikotarpį ir bent 70 % savo laiko, jeigu projekto vadovo ir projekto vadybininko funkcijas vykdo tas pats asmuo.

Bent 3 metų patirtis šiose kompetencijos srityse, išvardytose svarbos tvarka:

— reglamentavimo sistema: iš atsinaujinančiųjų išteklių pagaminti degalai evoliucionuoja sudėtingoje ir besikeičiančioje ES ir tarptautinėje reglamentavimo sistemoje (Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva, Degalų kokybės direktyvos, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, Bendras Europos dangus, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos kontekstas ir kt.); pageidaujama kompetencija kitose reglamentavimo sistemose, tokiose kaip Brazilijoje, Indonezijoje ir Jungtinėse Valstijose,

— ekonominė analizė ir modeliavimas: mechanizmai, kaip padengti papildomas sąnaudas, susijusias su iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintais degalais pereinamuoju laikotarpiu pereinant nuo esamų iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų gamybos ribojamų lygių demonstracinėse jėgainėse prie situacijos, kai kainų paritetas ir (arba) stabili parama leis iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų kiekį nuo kelių procentų aviacijos Europoje sunaudoto kiekio užsakymo,

— tvarumas: metodai, naudojami vertinant degalų tvarumą, įskaitant aspektus, susijusius su netiesioginiu žemės naudojimo keitimu; vienas iš klausimų bus, kaip suderinti tvarumo kriterijus tarptautiniu lygmeniu,

— iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintų degalų sertifikavimo procesas,

— degalų tiekimo ir platinimo grandinė.

Kiekvienas ekspertas turi parodyti susijusį aukštojo mokslo išsilavinimą ir 3 metų profesinę patirtį bent vienoje iš minėtų sričių.

Bent 1 asmuo, turintis tinkamos patirties remti praktinių seminarų ir renginių organizavimą bei gebėjimų bendrauti su suinteresuotosiomis šalimis ir politikos formuotojais.

Kalbos kokybės patikrinimas: bent 3 darbo grupės nariai privalo gerai mokėti anglų kalbą, tai patvirtinant pažymėjimu arba praeityje įgyta tinkama patirtimi.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/06/2016
Vietos laikas: 17:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 06/07/2016
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

(Directorate-General for Energy, rue Demot 24, 1st floor, room 105, 1040 Brussels, BELGIJA).

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Konkurso dalyviai gali dalyvauti susitikime, bet jiems gali atstovauti ne daugiau nei 1 asmuo. Procedūrai baigiantis, vokų su pasiūlymais atplėšimo komiteto pirmininkas paskelbs konkurso dalyvių pavadinimus ir sprendimus, susijusius su kiekvieno gauto pasiūlymo priimtinumu. Pasiūlymuose nurodytos kainos nebus skelbiamos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/05/2016