Tjänster - 165667-2016

14/05/2016    S93

Belgien-Bryssel: Samordning av intressentstrategin för förnybart bränsle inom luftfart

2016/S 093-165667

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Energy, Unit C2
Postadress: DM24 (rue Demot 24)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Remy Denos
E-post: ENER-C2-B29-T-AVIAFUELS@ec.europa.eu
Telefon: +32 2-29-86481
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1492
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: förvaltning/energipolitiskt beslutsfattande.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Samordning av intressentstrategin för förnybart bränsle inom luftfart

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förutsättningarna för politik och regelverk för biobränslen håller på att förändras. Genom granskningen av direktivet om förnybar energi och av direktivet om drivmedelskvalitets framgick att övergången från första generationens biodrivmedel och andra förnybara alternativ för transport bör påskyndas samt att verkningarna av indirekt ändring markanvändning (indirect land use change – ILUC) bör redovisas.

Det är därför nödvändigt att förnya och uppdatera strategin flygväg för biobränsle 2011 (”2011 biofuel flight path” ej översatt till svenska) och det behövs stöd för att upprätta ett organisatoriskt ramverk som ska innefatta centrala aktörer inom området som täcker produktion, distribution och användning av förnybara bränslen och som ska hantera de olika aspekterna (forskning och innovation, hållbarhet, industriproduktion, rättsligt ramverk [inbegripet i medlemsstater] och finansieringsmekanismer). Inom ramen för åtgärden kommer det även planeras för resurser för att utföra undersökningar om dessa aspekter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 440 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppgifterna ska utföras i uppdragstagarens lokaler. Samtliga möten mellan uppdragstagaren och kommissionen kommer att hållas i kommissionens lokaler i Bryssel, såvida inte annat avtalas med Europeiska kommissionen (European Commission – EC).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det övergripande målet med denna anbudsinfordran är att få till stånd en hållbar ställning för luftfarten i Europa inom det sammanhang som beskrivs i punkt 3.1. Ett specifikt mål med anbudet är att stimulera flygväg biobränsle 2020 (”biofuel flight path 2020” ej översatt till svenska), framförallt genom att stödja kärngruppens verksamhet och genom att tillhandahålla kommissionen välgrundade rekommendationer inom ramen för de olika initiativen med anknytning till förnybara bränslen för luftfart (t.ex. forumet för hållbar transport och tillhörande undergrupp för avancerade biobränslen).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 440 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 38
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Horisont 2020, arbetsprogram 2016–2017, 10. säker, ren och effektiv energi, andra åtgärder.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Upplysningar och formaliteter som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Uppgiftsblanketten för anbudsgivare som finns i bilaga 1 ska ifyllas och undertecknas av

— anbudsgivaren (inbegripet eventuella medlemmar av ett konsortium eller en grupp), samt

— underleverantörer vars del av arbetet utgör mer än 20 % av kontraktet.

För att bevisa sin rättskapacitet och ställning ska alla anbudsgivare (inbegripet eventuella medlemmar av ett konsortium eller en grupp) lämna en undertecknad blankett rörande deras status som juridisk person samt styrkande handlingar. Blanketten finns tillgänglig på:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Anbudsgivare som redan är registrerade i den upphandlande myndighetens redovisningssystem (dvs. de har redan varit direkta uppdragstagare) ska lämna in blanketten men behöver inte lämna in styrkande bevis.

Om detta inte har inkluderats i blanketten rörande juridiska personer ska anbudsgivare lämna följande information:

— För juridiska personer: En tydlig kopia av meddelandet om utnämningen av de personer som är behöriga att företräda anbudsgivaren i förhandlingar med tredje part och i rättsliga förfaranden, eller en kopia av offentliggörandet av en sådan utnämning om ett offentliggörande krävs enligt den lagstiftning som gäller för juridiska personer. All överlåtelse av detta bemyndigande till en annan företrädare som inte anges i den officiella utnämningen ska styrkas.

— För fysiska personer: I tillämpliga fall, ett bevis för registrering i ett yrkes- eller handelsregister, eller något annat officiellt dokument som visar registreringsnumret.

Anbudsgivaren (enbart ledaren, om det rör sig om ett gemensamt anbud) ska tillhandahålla en blankett för finansiell information samt stödjande handlingar. Blanketten finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/index_en.cfm

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivarna ska bevisa sin ekonomiska, finansiella, tekniska och yrkesmässiga kapacitet att utföra det arbete som omfattas av denna anbudsinfordran.

Anbudsgivare får förlita sig på kapaciteten hos andra enheter, oavsett vilken typ av rättsliga förbindelser som de har med dessa. Aktören ska i sådana fall bevisa för den upphandlande myndigheten att denne förfogar över tillräckliga resurser för att genomföra kontraktet, till exempel genom en försäkran från de berörda enheterna om att de ställer sina resurser till förfogande.

Eventuella minimistandardnivåer:

För att bevisa sin ekonomiska och finansiella kapacitet ska anbudsgivaren uppfylla följande kriterier (om det rör sig om ett gemensamt anbud gäller anbudsgivarnas och angivna underleverantörers sammanlagda kapacitet):

— En årsomsättning på minst 1 000 000 EUR för vart och ett av de 2 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut upprättats.

Följande bevis ska tillhandahållas:

— Kopia av resultaträkning för de 2 senaste åren för vilka årsbokslut har upprättats.

— Lämpliga bankintyg, om ovanstående inte är möjligt.

— I tillämpliga fall, bevis på yrkesansvarsförsäkring.

Om en anbudsgivare av någon särskild anledning som den upphandlande myndigheten anser berättigad inte kan tillhandahålla 1 eller flera av de ovanstående handlingarna kan denne styrka sin ekonomiska och finansiella kapacitet genom andra handlingar som den upphandlande myndigheten anser lämpliga. Oavsett ska den upphandlande myndigheten åtminstone meddelas om den särskilda anledningen och dess berättigande i anbudet. Kommissionen förbehåller sig rätten att begära eventuella andra handlingar som möjliggör granskning av anbudsgivarens ekonomiska och finansiella kapacitet.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivare (vid gemensamma anbud gäller den sammanlagda kapaciteten för alla anbudsgivare och angivna underleverantörer) ska uppfylla följande kriterier:

— Anbudsgivarna ska uppvisa god förståelse för den aktuella politiken och det aktuella sammanhanget avseende politik, regelverk, ekonomi och teknik för förnybara bränslen för luftfart i Europa, god förståelse för detta områdes sammanhang i förhållande till den internationella civila luftfartsorganisationen, ha kunskap om situationen i länder utanför EU (t.ex. Brasilien, Indonesien, Förenta staterna) och förstå problem och hinder som tillverkare av alternativa bränslen står inför. Närmare uppgifter om det övergripande sammanhanget anges i punkt 3.1 ”övergripande bakgrund”.

— Anbudsgivarna ska styrka sin kapacitet att analysera komplicerade situationer och föreslå konkreta initiativ inriktade på att lösa problem som för närvarande förhindrar ett större användande av förnybara bränslen för luftfarten i Europa i syfte att bidra till minskade koldioxidutsläpp inom luftfarten.

— Anbudsgivarna ska uppvisa kapacitet att genomföra undersökningar och analyser samt kartlägga faktorer som har inverkan på användandet av biobränslen på europeisk nivå och över hela världen inom följande områden:

— Finansieringsstrategier och rättsliga instrument för att kompensera för de extra kostnaderna för förnybara bränslen.

— EU:s och medlemsstaternas nuvarande regelverk avseende biobränslen/förnybara bränslen.

— Regelverk för det gemensamma europeiska luftrummet.

— Olika metoder som används för att fastställa hållbarhetskriterier på förnybara bränslen i olika regioner i världen (EU, Förenta staterna etc.).

— Certifiering av flygbränslen.

— Fullständig leveranskedja för flygbränslen (från tillverkning till leverans till luftfartyget).

Undersökningar och analyser kommer att ha större betydelse för metoderna och processerna än för det tekniska innehållet. Denna kapacitet kan uppvisas genom att förlita sig på exempel på tidigare inblandning i en liknande typ av arbetsuppgift.

— Anbudsgivarna ska tillhandahålla bevis på att de har genomfört minst 1 projekt med anknytning till områdena som nämns ovan under de senaste 5 åren med ett minsta värde för varje projekt på 300 000 EUR.

— Anbudsgivarna ska styrka erfarenhet av att arbeta på engelska, med minst 2 projekt som genomförts under de 5 senaste åren, inom vilka den nödvändiga språkliga täckningen framgår.

— Anbudsgivarna ska styrka erfarenhet av att ha arbetat med projekt i ett europeiskt sammanhang med minst 2 projekt som genomförts under de 5 senaste åren där den nödvändiga täckningen framgår av kombinationen av dessa.

— Anbudsgivaren ska styrka erfarenhet av datainsamling, modellering, analyser, och avfattande av rapporter och rekommendationer.

Eventuella minimistandardnivåer:

Arbetsgruppen som ska tillhandahålla tjänsten ska inbegripa, som ett minimum, följande profiler:

Projektchef: Minst 5 års erfarenhet av projektledning, inbegripet övervakning av projektleverans, kvalitetskontroll av tillhandahållen tjänst, erfarenhet av kundorientering och konfliktlösning inom projekt av liknande storlek och omfattning som detta projekt (i minst ett av de områden som omfattas av eller har anknytning till denna anbudsinfordran) med erfarenhet av ledning av en arbetsgrupp som består av minst 3 personer och som har erfarenhet av att arbeta i ett europeiskt och/eller internationellt sammanhang.

Projektledare: Minst 5 års erfarenhet inom området förnybara bränslen för luftfart, ha uppvisat kompetens, delaktighet i frågan och vara insatt i dess åtgärder inom flygbränslebranschen. Projektledaren ska ha kapacitet att förstå, analysera, leda och föreslå konkreta initiativ i denna komplicerade miljö. Han/hon ska kunna ägna minst 60 % av sin tid under kontraktets löptid till detta och minst 70 % av sin tid om rollerna som projektledare och projektchef utförs av samma person.

Minst 3 experter inom de expertområden som anges nedan, i prioritetsordning:

— Regelverk: Utvecklingen av förnybara bränslen sker inom ramen för ett komplicerat och föränderligt EU-regelverk och internationellt regelverk (direktivet om förnybar energi, direktivet om bränslekvalitet, system för handel med utsläppsrätter, gemensamt europeiskt luftrum, Icao-sammanhanget etc.). Expertis inom andra regelverk såsom Brasiliens, Indonesiens eller Förenta staternas är önskvärt.

— Ekonomisk analys och modellering: Mekanismer för att finansiera extra kostnader med anknytning till förnybara bränslen i en övergångsperiod från de nuvarande begränsade tillverkningsnivåerna av förnybara bränslen i demonstrationsanläggningar tills dess att en situation uppnås där prisparitet och/eller varaktigt stöd har gjort att mängden förnybara bränslen är i storleksordningen flera procent av den mängd bränsle som konsumeras av flygfarten i Europa.

— Hållbar utveckling: Metoder som används för bedömningen av bränslens hållbara utveckling, inbegripet aspekter med anknytning till indirekt ändring av markanvändning. Ett av problemen kommer vara hur man kan harmonisera hållbarhetskriterier på internationell nivå.

— Certifieringsprocess av förnybara bränslen.

— Leverans- och distributionskedja för bränsle.

Varje expert ska uppvisa relevant examen inom högre utbildning och 3 års yrkeserfarenhet inom minst ett av de ovannämnda områdena.

Minst 1 person med lämplig erfarenhet av ge stöd vid anordnande av workshoppar och evenemang samt färdigheter i att kommunicera med intressenter och politiska beslutsfattare.

Språklig kvalitetskontroll: Minst 3 medlemmar av arbetsgruppen ska ha mycket goda språkkunskaper i engelska. Detta ska styrkas genom ett intyg eller tidigare relevant erfarenhet.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/06/2016
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/07/2016
Lokal tid: 10:00
Plats:

(Directorate-General for Energy, rue Demot 24, 1st floor, room 105, 1040 Brussels, BELGIEN).

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid mötet men får endast representeras av 1 person. Efter mötets slut kommer ordföranden i öppningskommittén att ange namnen på anbudsgivarna och beslutet om varje mottaget anbuds godtagbarhet. De priser som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/05/2016