Usługi - 165670-2016

14/05/2016    S93

Belgia-Bruksela: Analiza naukowa i doradztwo w zakresie równości płci w UE

2016/S 093-165670

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/A4 Programme Management
Adres pocztowy: Office MO59 04/21
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: just-A4-cft@ec.europa.eu
Tel.: +32 22962152
Faks: +32 22988812
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Analiza naukowa i doradztwo w zakresie równości płci w UE

Numer referencyjny: JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088.
II.1.2)Główny kod CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem zamówienia jest wniesienie wkładu w udoskonalenie analizy polityki i procesu kształtowania polityki w obszarze równouprawnienia płci na poziomie europejskim, przez zapewnienie Komisji Europejskiej niezawodnego, niezależnego i wnikliwego wsparcia oraz doradztwa naukowego. Umocni ono bazę wiedzy Komisji, w tym jej wiedzę na temat sytuacji w poszczególnych krajach, pomagając jej w przygotowywaniu inicjatyw politycznych oraz wspierając współpracę polityczną na poziomie europejskim.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 100 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IT ITALIA
II.2.4)Opis zamówienia:

Wsparcie i doradztwo naukowe obejmą następujące tematy:

— równouprawnienie płci na rynku pracy, w tym różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy, włącznie ze zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć, różnicami w traktowaniu pod względem godzin pracy i zatrudnienia,

— równowaga między życiem zawodowym a prywatnym,

— ubóstwo, wykluczenie społeczne i ochrona socjalna, w tym systemy emerytalne, z perspektywy płci,

— równouprawnienie płci w procesach decyzyjnych,

— przemoc ze względu na płeć, w tym przemoc w rodzinie, przemoc seksualna, cyberprzemoc i napastowanie, przemoc seksualna oraz okrutne praktyki i przemoc w imię honoru,

— równouprawnienie płci w kształceniu i szkoleniu,

— kwestie horyzontalne, takie jak uwzględnianie aspektu płci, sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, stereotypy płci lub rola mężczyzn w równouprawnieniu płci,

— statystyki dotyczące równouprawnienia płci i przemocy ze względu na płeć.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: podejście: wykazanie się zrozumieniem charakteru zadań / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: metoda / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy / Waga: 30
Cena - Waga: 60/40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 162-295671
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: JUST/2015/RGEN/PR/EQUA/0088
Nazwa:

Analiza naukowa i doradztwo w zakresie równości płci w UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/04/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fondazione Giacomo Brodolini
Miejscowość: Rome RM
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod pocztowy: 00185
Państwo: Włochy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 785 960.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 19 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: jak powyżej.
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2016