Diensten - 165675-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Cyprus-Nicosia: Softwareprogrammering en -advies

2018/S 074-165675

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 044-096959)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Transmission System Operator — Cyprus
Evangelistrias 68
Nicosia
2057
Cyprus
Contactpersoon: Mr George Ashikalis
Telefoon: +357 22277000
E-mail: mail@dsm.org.cy
Fax: +357 22611666
NUTS-code: CY

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The provision of services for the supply of a Market Management System for the Cyprus Electricity Market (Software and Hardware)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contract Scope is the procurement of a Market Management System (MMS) for the support of the Cyprus electricity market. The systems shall comprise of both hardware and software and will be based on the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) market framework and the Trading and Settlement Rules (TSR) as in effect. The project shall include all necessary hardware, software, licenses, and services for the detailed design, implementation, customization, installation, commissioning and any other service needed to procure the MMS system to fully support the new electricity market. Further, it should include the supply, installation and integration of the related corporate infrastructure, namely Data Warehouse (DW), Management Information System (MIS), and Helpdesk, to support market operations. The project shall also include the integration of the MMS to the existing infrastructure of the TSOC.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 044-096959

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 11/05/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 01/06/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 11/05/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum: 01/06/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: