Diensten - 165680-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen

2018/S 074-165680

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 045-099470)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29
Gdynia
81-311
Polen
Contactpersoon: Andrzej Tomasik
Telefoon: +48 586687297
E-mail: zu@pewik.gdynia.pl
Fax: +48 586687296
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pewik.gdynia.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków

Referentienummer: ZP/87/POIS-0018/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować materiały i urządzenia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważne.

4. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w Projekcie pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0018/16.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 045-099470

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

i. jedno wdrożenie – poprzedzone wykonaniem analizy przedwdrożeniowej i sporządzeniem dokumentu projektowego analizy przedwdrożeniowej – w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, dla którego dostarczył, wdrożył i zintegrował z systemem bilingowym ze zdalnym odczytem wodomierzy oraz ewidencją środków trwałych system GIS o wartości brutto, co najmniej 1 200 000 zł zawierający moduł obsługi zdarzeń na sieci, obsługi eksploatacji sieci, obsługi inwestycji i obsługi wydawania warunków technicznych, elektroniczne biuro obsługi klientów (eBOK) w technologii www umożliwiające między innymi zapłatę faktur online zintegrowaną z systemem płatności elektronicznych, e-usługi oparte o system GIS wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego (serwer bazy danych, serwer aplikacyjny) oraz pozyskiwaniem danych (migracja danych wektorowych lub wprowadzanie danych z dokumentacji papierowej, skanowanie i kalibracja rastrów)

Te lezen:

i. 1 wdrożenie – poprzedzone wykonaniem analizy przedwdrożeniowej i sporządzeniem dokumentu projektowego analizy przedwdrożeniowej – w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, dla którego dostarczył, wdrożył i zintegrował z systemem bilingowym ze zdalnym odczytem wodomierzy oraz ewidencją środków trwałych system GIS o wartości brutto, co najmniej 1 200 000 PLN zawierający moduł obsługi zdarzeń na sieci, obsługi eksploatacji sieci, obsługi inwestycji i obsługi wydawania warunków technicznych, e-usługi oparte o system GIS wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego (serwer bazy danych, serwer aplikacyjny) oraz pozyskiwaniem danych (migracja danych wektorowych lub wprowadzanie danych z dokumentacji papierowej, skanowanie i kalibracja rastrów)

VII.2)Overige nadere inlichtingen: