Werken - 165714-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Palermo: Kustverdedigingswerken

2018/S 074-165714

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Piazza Ignazio Florio 24
Contactpunt(en): Ing. Pasqualino Gambuzza
Ter attentie van: Ing. Pasqualino Gambuzza
90139 Palermo
Italië
Telefoon: +39 0931583247
E-mail: urbanistica@comune.avola.sr.it
Fax: +39 0931583246

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: http://www.ucomidrogeosicilia.it

Elektronische toegang tot informatie : https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45243000

Beschrijving
Kustverdedigingswerken.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.5.2018 - 13:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.