Usługi - 165759-2015

Wyświetl widok skrócony

13/05/2015    S92    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chojnice: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

2015/S 092-165759

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Miejski
Stary Rynek 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Osoba do kontaktów: Tomasz Kamiński
89-600 Chojnice
Polska
Tel.: +48 523971800
E-mail: t.kaminski@miastochojnice.pl
Faks: +48 523972194

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.miastochojnice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Chojnice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji oraz pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii następujących obiektów:
— Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach,
— Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach,
— Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach,
— Gimnazjum nr 1 w Chojnicach,
— Gimnazjum nr 2 w Chojnicach,
— budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
— budynku klubowego przy Stadionie Miejskim „Chojniczanka 1930”,
— budynku klubowego przy Stadionie Miejskim „Kolejarz 1926”,
— budynku Wszechnicy Chojnickiej.
Część II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie:
a) termomodernizacji,
b) pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii,
c) przebudowy pomieszczeń,
d) zagospodarowania terenu.
CZĘŚĆ III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w zakresie:
a) termomodernizacji i pozyskania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
b) przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71242000, 71245000, 71320000, 71323100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 498 439,02 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 6.7.2015. Zakończenie 29.1.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji oraz pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii
1)Krótki opis
Część I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji oraz pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii następujących obiektów:
— Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach,
— Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach,
— Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach,
— Gimnazjum nr 1 w Chojnicach,
— Gimnazjum nr 2 w Chojnicach,
— budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
— budynku klubowego przy Stadionie Miejskim „Chojniczanka 1930”,
— budynku klubowego przy Stadionie Miejskim „Kolejarz 1926”,
— budynku Wszechnicy Chojnickiej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71242000, 71245000, 71320000, 71323100

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 129 365,85 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 6.7.2015. Zakończenie 29.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Chojnickiego Centrum Kultury
1)Krótki opis
Część II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie:
a) termomodernizacji,
b) pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii,
c) przebudowy pomieszczeń,
d) zagospodarowania terenu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71242000, 71245000, 71320000, 71323100

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 335 252,03 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 6.7.2015. Zakończenie 29.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach
1)Krótki opis
CZĘŚĆ III. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w zakresie:
a) termomodernizacji i pozyskania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
b) przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71242000, 71245000, 71320000, 71323100

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 821,14 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 6.7.2015. Zakończenie 29.1.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Część I. …2 900,00… PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych);
Część II. –…7 700,00… PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych);
Część III. –…750,00… PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia w każdej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ustawy (wzór stanowi Zał. Nr 4
do SIWZ);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10 – 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Część I
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
Część II
— co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej z elementami zawierającymi rozwiązania w zakresie akustyki, mechaniki sceny oraz oświetlenia scenicznego dla obiektu o funkcji teatralnej lub koncertowej.
Część III
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Termin udzielonej gwarancji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PRiWZ.271.5.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.6.2015 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.6.2015 - 9:15

Miejscowość:

Chojnice, Stary Rynek 1, Urząd Miejski.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wnosi się:
— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy Pzp.
6.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7.1 i 7.2 wnosi się:
— w przypadku zamówień, których wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.5.2015