Leveringen - 165765-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Patronen

2018/S 074-165765

Unitatea Militară 0251 București, Str. Jandarmeriei nr. 9–11, Serviciul Achiziții, București 013894, Roemenië. Telefoon: +40 214096225. Fax: +40 213198071. E-mail: achizitii.teritorial@jandarmeriaromana.ro

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 27.3.2018, 2018/S 060-133707)

Betreft:
CPV:35331500

Patronen

In plaats van: 

La cap. III.2.1 – „Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale”

a) Pentru persoanele juridice romane:

Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului original/copie legalizata/copie conforma cu originalul. Datele precizate in certificat trebuie sa fie relale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.

Te lezen: 

La cap. III.2.1 – „Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale”

a) Pentru persoane juridice române:

Candidatii vor prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial de care apartin/Oficiul National al Registrului Comertului în original în copie legalizata sau în copie lizibila, certificate „conform cu originalul” din care sa rezulte ca ofertantul (candidatul) are în obiectul de activitate furnizarea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul achizitiei. Datele precizate în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.