Leveringen - 165808-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Miercurea Ciuc: Farmaceutische producten

2018/S 074-165808

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Str. Dr. Denes Laszlo nr. 2
Contactpunt(en): Serviciul Achiziții Publice — Aprovizionare
Ter attentie van: Lakatos Marta
530180 Miercurea Ciuc
Roemenië
Telefoon: +40 372661265
E-mail: achizitiipubl@spitalmciuc.ro
Fax: +40 266372137

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: www1.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33600000, 33612000, 33613000, 33614000, 33621100

Beschrijving
Farmaceutische producten.
Geneesmiddelen voor functionele maagdarmstoringen.
Laxeermiddelen.
Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties.
Antithrombogene middelen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11.5.2018 - 15:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
22.5.2018 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.