Leveringen - 165816-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Karlstadt: Brandbluswagens

2018/S 074-165816

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Stadt Karlstadt
Zum Helfenstein 2
Contactpunt(en): Stadt Karlstadt, Fachbereich 2
Ter attentie van: Sabine Zabl
97753 Karlstadt
Duitsland
Telefoon: +49 93537902-33
E-mail: zabl.sabine@karlstadt.de
Fax: +49 93537902-7733

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.karlstadt.de

Elektronische toegang tot informatie : www.karlstadt.de/direct.asp?Art=5313

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34144210

Beschrijving
Brandbluswagens.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.5.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.