Diensten - 165853-2020

08/04/2020    S70

Luxemburg-Luxemburg: CDT-NET/2020

2020/S 070-165853

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 037-086438)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Postadres: Bâtiment Drosbach — 12E, rue Guillaume Kroll
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-1882
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Mr Martin Garnier
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cdt.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CDT-NET/2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Afsluiting van een contract voor de levering van onderhouds- en reinigingsdiensten voor de lokalen die worden gebruikt door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (perceel 1) en voor diensten die betrekking hebben op de verwijdering van afval en de vernietiging van vertrouwelijke documenten (perceel 2).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-086438

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/04/2020
Te lezen:
Datum: 31/07/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de openingen van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 20/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: