Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 165867-2020

08/04/2020    S70

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παροχή νομικών συμβουλών για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

2020/S 070-165867

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.I — Competences (Ispra), JRC.I.4 — Intellectual Property and Technology Transfer
Ταχ. διεύθυνση: CDMA 05/035, Rue du Champ de Mars 21
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ispra-dir-i-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή νομικών συμβουλών για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Αριθμός αναφοράς: JRC/2020/OP/1005
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79140000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούνται σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, από τη γεωργία ως τις μεταφορές. Συγκεκριμένα, πνευματικές δημιουργίες παράγονται στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, στις βιοεπιστήμες, στο περιβάλλον και στις τεχνολογίες ενέργειας και τις πυρηνικές τεχνολογίες. Ο ανάδοχος πρόκειται να παρέχει συμβουλές και βοήθεια στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν την άμυνα, την προστασία, την εκμετάλλευση και την επιβολή των δικαιωμάτων/των φακέλων διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 900 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79140000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών
79120000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

CDMA 05/035, Rue du Champ de Mars 21, 1050 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή νομικών συμβουλών για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
30/04/2020

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/04/2020