Diensten - 165869-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Diensten voor alarmbewaking

2018/S 074-165869

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Compania Națională Loteria Română S.A.
Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4
Contactpunt(en): Compartimentul Achiziții Publice
Ter attentie van: Antoaneta Ionescu
040094 Bucureşti
Roemenië
Telefoon: +40 0372137329/ +40 0372137306
E-mail: achizitii.publice@loto.ro
Fax: +40 372137438

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.loto.ro

Adres van het kopersprofiel: www1.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79711000, 50610000, 79710000, 79713000

Beschrijving
Diensten voor alarmbewaking.
Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting.
Beveiligingsdiensten.
Bewakingsdiensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11.5.2018 - 16:20
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
29.5.2018 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.