Diensten - 165890-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bari: Uitrusting voor zuiveringsinstallatie

2018/S 074-165890

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

AMIU Puglia S.p.A
Via F. Fuzio
Contactpunt(en): Settore appalti e contratti
Ter attentie van: dott.ssa Francesca Pagliara
71121 Bari
Italië
Telefoon: +39 0881680505
E-mail: appaltiecontratti@amiupuglia.it
Fax: +39 0881680512

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.amiupuglia.it

Adres van het kopersprofiel: www.amiupuglia.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45252200

Beschrijving
Uitrusting voor zuiveringsinstallatie.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
17.5.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.