Diensten - 165894-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Gezondheids- en veiligheidsdiensten

2018/S 074-165894

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

ISPRA — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati 48
Contactpunt(en): ISPRA — Via Vitaliano Brancati 48; sito: http://www.isprambiente.it
Ter attentie van: Settore Appalti e contratti pubblici
00144 Roma
Italië
E-mail: gare@isprambiente.it
Fax: +39 0650072278

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.isprambiente.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71317200

Beschrijving
Gezondheids- en veiligheidsdiensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
22.5.2018 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.