Diensten - 165900-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Aalborg: Sneeuwruimingsdiensten

2018/S 074-165900

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen
Hattemagervej 22
Contactpunt(en): Aalborg Kommune, Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen
Ter attentie van: Karina Nissen
9000 Aalborg
Denemarken
E-mail: Karina.Nissen@aalborg.dk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.aalborg.dk

Adres van het kopersprofiel: https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune

Elektronische toegang tot informatie : https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90620000, 90630000

Beschrijving
Sneeuwruimingsdiensten.
IJsbestrijdingsdiensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
1.6.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Deens.