В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 165942-2019

09/04/2019    S70

България-София: Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води

2019/S 070-165942

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по оикоилна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова, Диляна Врашкова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/32
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота

II.1.2)Основен CPV код
90733100 Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е пробонабиране и извършване на анализ на органични замърсители в матрица биота (риби, миди) от повърхностните води на БЪЛГАРИЯ. Целта на тази поръчка е получаване на данни за извършване на мониторинг съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба за стандарти за качеството на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015 г.) и докладване на резултатите на ЕК в съответствие с чл. 13.

Проверка на съответствието на стойности на СКОС с цел класификация на химичния и екологичния статус на водните обекти и анализ на тенденциите на концентрацията на вещества, които имат склонност за натрупване в контекста на програмите за наблюдение и мониторинг.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 270 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90733100 Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва еднократно пробонабиране на биота в повърхностни води в пунктовете, описани в техническата спецификация, и изготвя протокол, съдържащ информация за пункта, условия на пробовземане, количества от пробата, дата и др.

Изпълнителят съхранява и транспортира пробите до лабораторията за изпитване по начин, който да запази тяхната идентичност и цялост на опаковката и в съответствие с изискванията на Ръководство 25 за химичен мониторинг на седименти и биота (Guidence document 25 on chemical monitoring of sediment and biota under the water framework directive)] Handbook of European Freshwater Fishes `Kottelat&Freyhofq 2007 и/или други налични ръководства и/или стандартизирани методи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на предложението за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 215-492318
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 3720
Наименование:

Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Обединение ДЗЗД „Анализи на биота“
Национален регистрационен номер: 177345330
Пощенски адрес: ул. „Златен рог“ № 22, офис 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 28400736
Факс: +359 28400736
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бул Про Консултинг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131521671
Пощенски адрес: ул. „Златен рог“ № 22, офис 15
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 28400736
Факс: +359 28400736
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „П-Юнайтед“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131572936
Пощенски адрес: бул. „Климент Охридски“ № 14, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 28400736
Факс: +359 28400736
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ей Ел Ес Република Чехия“ ООД
Пощенски адрес: На Харфе 9/336
Град: Прага
код NUTS: CZ01 Praha
Пощенски код: 190000
Държава: Чехия
Електронна поща: office@bul-pro.com
Телефон: +359 28400736
Факс: +359 28400736
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 291 666.67 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 270 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/04/2019