Diensten - 165998-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Telecommunicatiediensten

2018/S 074-165998

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Macedonia, Dimce Mirce nº 9, Skopje
MK
Dimce Mirce nº 9, Skopje
Skopje
1000
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Contactpersoon: Ljubica Gudeska
Telefoon: +389 71243128
E-mail: ljubica_gudeska@moi.gov.mk
NUTS-code: MK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.moi.gov.mk

Adres van het kopersprofiel: http://www.moi.gov.mk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.e-nabavki.gov.mk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telecommunication services necessary for the MoI for a period of 3 years

Referentienummer: 18-23/2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Telecommunication services necessary for the MoI for a period of 3 years.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000 000.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Telecommunication services necessary for the MoI for a period of 3 years, according tо tender documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Quality / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000 000.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Telecommunication services necessary for the MoI for a period of three years, according tо tender documentation.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 001-033969
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/04/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
State Commission for appeals upon public procurements “Ilindenska” St, bb 1000 Skopje
”Ilindenska” St, bb
Skopje
1000
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Telefoon: +389 23251251
E-mail: contact@dkzjn.gov.mk

Internetadres: http:///www.dkzjn.gov.mk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/04/2018