Werken - 166014-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Noorwegen-Stavanger: Bouwwerkzaamheden

2018/S 074-166014

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 039-086447)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stavanger kommune
964 965 226
Kongsgårdbakken 3
Stavanger
4005
Noorwegen
Contactpersoon: Jørn Arve Søraa
Telefoon: +47 51508636
E-mail: jorn.a.soraa@stavanger.kommune.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stavanger.kommune.no

Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2561

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gautesete School — alterations to a U15 school

Referentienummer: Prosjektnr 3844016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Gautesete School shall be renovated, altered and changed to a pure U15 school. I.e. 5 parallel classes with 15 classrooms.

The building has a ground floor, a basement under parts of the building and a first floor over parts of the building. The building shall be totally renovated and the middle part is to be demolished to make way for a new construction.

The work shall be carried out in joint contracts.

The project will be carried out by up to 10 contracts.

2.04 Ground and concrete, demolition work, prefabricated concrete and outdoor installations.

2.05 Masonry work.

2.09 Joinery work, including fittings.

2.13 Steel and roofing.

2.17 Painting and floor laying work.

2.19 Interior (including AV equipment, furniture, school equipment).

3.31 Plumbing work (including sanitation, sprinklers and heating installations).

3.36 Air treatment plant.

4.41 og 5.51 Electro work, including alarm and signal installations, audio and pictures.

5.62 Automation.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 039-086447

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 20/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 20/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 03/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

A new postponed deadline for all lots is set at 3.5.2018 (12:00).

The deadline is postponed due to the publication of new revised documents in the tender documentation.