Diensten - 16607-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Kroatië-Zagreb: Financiële-informatiesystemen

2018/S 009-016607

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
66486182714
Kralja Zvonimira 12
Zagreb
10002
Kroatië
Contactpersoon: Spomenka Lešnjaković
Telefoon: +385 14567429
E-mail: spomenka.lesnjakovic@morh.hr
Fax: +385 14568322
NUTS-code: HR041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.morh.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nadogradnja i razvoj IS financija i proračuna

Referentienummer: VV-204-17-003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48812000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave obuhvaća usluge nadogradnje i razvoja informacijskog sustava financija i proračuna, a sukladno Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 360 000.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48812000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centralna lokacija Naručitelja, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukladno Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi i Troškovniku.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Pozvana tvrtka izradila je Informacijski sustav financija i proračuna, implementirala ga kod Naručitelja kao cjelovito, aplikativno rješenje te je jedina održavala i nadograđivala navedeni IS u prethodnom razdoblju.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Nadogradnja i razvoj IS financija i proračuna

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Laus CC
59806315787
Vukovarska 23
Dubrovnik
20000
Kroatië
Telefoon: +385 20352800
E-mail: info@laus.hr
NUTS-code: HR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 360 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 360 000.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018