Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 166142-2018

18/04/2018    S75

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2018/S 075-166142

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Telefon: +36 14714291
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emelet 116. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján

II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc u. 1–3., hrsz.: 168207.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő Bozsik Stadion kivitelezése, amely többek között az alábbiakat foglalja magában:

Beépítési paraméterek.

Telek területe: 70 111,00 m2.

Beépített alapterület: 8208,00 m2.

Hasznos alapterület: 7119 m2.

Szintterületi mutató: 0,202 m2/m2.

Bruttó szintterület: 14136 m2.

Építménymagasság: 14,60 m.

Kialakított zöldfelület: 23244 m2.

Burkolt terület: 30463 m2.

Ebből:

Térkőburkolat: 23725 m2.

Beton gyeprács: 5827 m2.

Murva: 992 m2.

Játéktér területe: 10032 m2.

Telken biztosított parkolószám: 537-20 %=438db.

Előregyártott vasbeton elemek: 1300 db.

Acélszerkezet: 670 tonna.

Monolit vasbeton szerkezet: 2700 m3.

Beruházás rövid ismertetése:

A létesítmény funkciója.

A stadion min. 8000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.

A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport - technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni HD minőségű közvetítésekhez.

A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.

Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt rendelkezésre bocsátja, mely tartalmazza a stadionra vonatkozó részletes feltételeket.

Egyéb kivitelezést befolyásoló körülmények:

A vendégszurkolók bejutását egy, a MÁV személyforgalmat lebonyolító vasúti pálya fölött építendő acélszerkezet biztosítja majd. Ennek az építési területnek az átadását (vágányzár egyeztetése stb), műszaki ellenőrzését, átadás-átvételét úgy kell szervezni, hogy abban a MÁV részéről bevonni szükséges szereplőkkel való kapcsolattartást a Vállalkozó végzi a Megrendelő egyidejű tájékoztatásával és saját körben gondoskodik a MÁV-nak is megfelelő előírások, próbák, tesztek, dokumentációk, engedélyek beszerzéséről.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Építésszervezési terv / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5: Ár: 1. Ajánlati ár - nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) (nettó Ft; 2. Építésszervezési terv részei: 2.1 Építés technológiai terv; 2.2 Gépszükségleti terv; 2.3 Munkaerőterv; 2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a kivitelezési munka során; 2.5 Munkamenetterv. A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó,alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.

Az igazolás módja:

1) Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) bek., ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) és (7) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtás.

2) Ajánlatkérő a 321/2015 Kr. 2.§ (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az EKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő csak az EKD-t köteles benyújtani. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

3) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a 321/2015 Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §,14. §, 15. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni, ugyanakkor a 321/2015 Kr. 8. § ib), továbbá a 10. § gb) pontja kapcsán a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a hatályos pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos fogalma az irányadó, a nyilatkozatot ennek megfelelően kell megtenni.

A 321/2015 Kr. 26.§ (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét, valamint az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelmény teljesítésének követelményét. A magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia, a nem EU tagállamban letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia. Előzetes igazolás: Kbt. 67. § (1),(3) bek., 321/2015 Kr. 1.§(1) és (7), 3. §.

4) Öntisztázás lehetősége: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolni szükséges az alábbiakat:

P1).

Kbt. 65.§ (1) a), 321/2015 Kr. 19.§ (1) b):csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, adatait az ajánlatkérő maga ellenőrzi.

Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

P2).

Kbt. 65.§ (1) a), 321/2015 Kr. 19.§ (1) a): csatolni kell ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napján létező, és a vizsgált időszakban - a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban -megszűnt pénzforgalmi számlájára (vagy alszámlájára) vonatkozó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: vezetett pénzforgalmi számla száma, számlanyitás dátuma, volt-e a felhívás feladását megelőző 24 (huszonnégy) hónapban bármelyik számlán egynél több alkalommal 30 (harminc) napot meghaladó sorba állítás. Külön cégszerű nyilatkozat, amelyben megadja az ajánlati felhívás feladásának napján létező, és az addig már megszűnt valamennyi pénzforgalmi számlaszámát és a számlát vezető pénzügyi intézményt, továbbá a nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a felsorolt pénzforgalmi számlákon túl, más pénzforgalmi számlával nem rendelkezik.

Sorbaállítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában foglaltakat érti. Ajánlattevőnek kizárólag a cégkivonatban szereplő számláiról kell nyilatkoznia.

P3) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő, mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése, továbbá a P1) és P3) minimumkövetelmények esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben:

P1) Az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 3,5 milliárd forintot.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától - vagy ha a számlanyitás később történt a számlanyitás napjától - visszafelé számított 24 (huszonnégy) hónapon belül 30 (harminc) napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben.

— a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 4,5 milliárd forintot,

— a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 3,5 milliárd forint összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. § (2) és 24 § (2) bek. Ajánlatkérő felhívjaazajánlattevők figyelmét,hogy a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság előzetes igazolására.A Korm.rend. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja,hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolni szükséges:

M1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 8 év (96 hónap) legjelentősebb építési beruházásait cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3)-(5) bek.-i szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.A referenciák kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2a) bek. b) pontjában foglaltakra.

A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat: az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (a sikeres műszaki átadás-átvétel - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét) és helyét, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát vagy e-mai címét.

Közhasználatú épület alatt az ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában található előírásoknak megfelelő építmények közül az alábbi funkciójúval bírókat fogadja el: múzeum, rendezvényközpont, művelődési központ, színház, hangversenyterem, könyvtár, közigazgatási, igazságszolgáltatási vagy ügyészségi célú épület, üzletközpont, szabadidőközpont, sportlétesítmény.

Magasépítési létesítmény alatt az ajánlatkérő olyan építményt ért, amely a terepszint feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

Bruttó szintterület alatt Ajánlatkérő az építmény összes beépített szintjének vízszintes vetületen értelmezett területét érti.

Hasznos alapterület alatt Ajánlatkérő az OTÉK 1. számú melléklet 46. pontjában foglalt fogalmat érti.

M2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket iskolai oklevél, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, adott esetben kamarai regisztráció igazolásának benyújtásával.

Ajánlattevő nyertessége esetén az (A), (B), (C) pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend. 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.

A műszaki,illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6),(7) és (11) bek. is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik:

M1) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 8 évben (96 hónapban) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven (132 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciákkal:

(A) legalább 5000 (ötezer) m2 hasznos alapterületű közhasználatú épület kivitelezésére vonatkozó referenciával,

(B) legalább 1 db olyan magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely magasépítési létesítmény legalább 3500 fő befogadására alkalmas;

(C) legalább 1 db, olyan magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely magasépítési létesítmény legalább 350 tonna acélszerkezet beépítést tartalmazott.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, illetve az egyes referenciakövetelményeket [(A)-(C)] eltérő referenciamunkával is lehet igazolni.

Ajánlatkérő elfogadja az olyan referenciát is, amely esetében a műszaki átadás-átvétel teljes körűen megtörtént, azonban a jótállási időszak még tart, valamint elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, amennyiben az alkalmassági minimumkövetelményként előírt követelményeket az ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó szervezet teljesítette.

M2) az alábbi szakemberekkel:

(A) 1 fő MV-É szakember, aki részt vett legalább egy db, min. 1500 m2, küzdőtér nélkül számított hasznos szintterületű, fűtött épületrészt tartalmazó, sikeres átadás-átvétellel lezárt sportlétesítmény beruházás megvalósításában;

(B) 1 fő MV- ÉG szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik;

(C) 1 fő MV- ÉV szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkezik;

(D) 1 fő, minőségmenedzsment vagy minőségügyi szakmérnök vagy minőségbiztosítási szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések minőségirányításának vezetésében legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkezik.

Az (A)-(D) szakember esetében elvárás a felsőfokú végzettség, továbbá az (A)-(C) szakember esetén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerinti jogosultság, vagy azzal egyenértékű regisztráció (névjegyzékbe vétel). Építőipari kivitelezések minőségirányítása alatt Ajánlatkérő a szakember azon tevékenységet érti, amely arra irányul, hogy a kivitelezés kapcsán irányadó minőségirányítási rendszerek kiépítése, működtetése, irányítása a jogszabályoknak és a szerződésben meghatározottaknak megfelelően történjen.

Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető, a szakemberek között az átfedés nem megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának a szerződés teljesítése során rendelkezni kell:ISO9001, MSZ28001 (OHSAS18001),és ISO14001 szerint tanúsítvánnyal,vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal,intézkedéssel.

Szerződést megerősítő biztosítékok:

— előleg-visszafizetési,

— teljesítési,

— jótállási.

Részletek a szerződés tervezetben.

Jótállás 36 hónap.

Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási és szerződésszegési.

Fizetési felt:

— 5 % előleg igényelhető,

— vállalkozási díj fizetése havi százalékos felmérés alapján,

— végszámla 10 %.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a)2017. évi CL. törvény

b)2007. évi CXXVII. törvény

c)2011. évi CXCV. törvény

d)2013. évi V. törvény

e)2015. évi CXLIII. törvény

f)322/2015 (X. 30.) Korm.rend.

Az ajánlattétel,az elszámolás,valamint a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF),továbbá külön is felhívjuk a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm.rend. 32/B.§-ban foglalt rendelkezésekre.A részletes feltételeket a közbesz.dok. tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/05/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/05/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 26. § alapján all risk építési-szerelési biztosítás megkötése követelmény 500 M Ft/év és 100 M Ft/kár összeg értékig.

2) Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján: projekt finanszírozásáról való döntés folyamatban van. Ha a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog rendelkezésre állni, akkor az AK ezt egy olyan ellenőrzési körükön kívül eső, jövőbeli bizonytalan eseménynek tekinti, amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

3) A Közbeszerzési Dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap az I/3)pontban található címen érhető el.

4.) A Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti esetben a hiánypótlás egy alkalommal biztosított.

5.) AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja a hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezzel egyenértékű dokumentum másolatát, továbbá AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.

6) Helyszíni bejárás időpontja: 2018. május 4. 10:00 óra. Találkozás helye: Budapest, XIX. Puskás Ferenc u. 1-3. Hrsz. 1-3.

7.) AT csatolja a Kbt. 66. § (4)-(6) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.

8.) Az árazott költségvetés és az Építésszervezési terv a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak minősül. AK az öt alszemponton belül vizsgálati elemeket határozott meg, melynek részletes feltételei a KD-ban találhatóak.

9.) Részajánlattétel kizárt. Az AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, azok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A bontás területe és a bontási munkák szervesen illeszkednek az építéshez, illetőleg a hozzáférések, munkaterületek, építési útvonalak folyamatos biztosítása elengedhetetlen (organizáció). Nem lehetséges, hogy a megvalósítás több egymástól független résztvevő kivitelezésében valósuljon meg. A munkák környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásai miatt elvárás, hogy a kárfelelősség egyértelműen tisztázott és biztosított legyen. Pénzügyileg releváns, hogy egy kivitelező esetében biztosítható a költségminimumra törekvés a megbízható minőségbiztosítás mellett, ami további esetleges műszaki kockázatokat is redukál, adott esetben pedig ki is zár.

10.) Ajánlati biztosíték nincs.

11.) A III.1.2 és III.1.3 pontban előírt alkalmassági igazolásokat csak a Kbt. 69. § szerinti AK felhívásra kell csatolni. AK dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.

12.) FAKSZ: dr. Kiss László (00172), e-mail: kiss.laszlo@bmsk.hu

13.) A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) és 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített AT elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja AK.

14.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

15.) Csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti példányát. Iratjegyzék a KD V. fejezetében van.

16) Pontszámtartomány: 0-10 pont. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont és alszempontjai: pontkiosztás és egyenes arányosítás.

17) AK. ajánlatkérő, AT: ajánlattevő, KD: közbeszerzési dokumentumok

18) AK szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018