Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 166164-2020

08/04/2020    S70

België-Sint Truiden: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 070-166164

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-103071)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sint Trudoziekenhuis vzw
Nationaal identificatienummer: 0810.976.814_530136
Postadres: Diestersteenweg 100
Plaats: Sint Truiden
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3800
Land: België
E-mail: dirk.berre@stzh.be
Telefoon: +32 11699080
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sint-trudo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368441

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RZ Sint Trudo - project één - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG

Referentienummer: SDKE-8129-010-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

RZ Sint Trudo - project één - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103071

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Verbeteringsbericht nr. drie werd toegevoegd.