Dostawy - 166234-2015

Wyświetl widok skrócony

13/05/2015    S92

Polska-Szczytno: Urządzenia lotniskowe

2015/S 092-166234

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Szymany 150
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kalinowska – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
E-mail: biuro@szymanyairport.pl
Tel.: +48 896231976
Faks: +48 896231976

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.szymanyairport.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi naziemnej samolotów wraz z Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz instalacją i uruchomieniem, urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi naziemnej samolotów oraz infrastruktury telekomunikacyjnej służb lotniska, w ramach realizacji projektu pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”, zgodnie z zakresem określonym szczegółowo w treści SIWZ.
Część 1 – dostawa pneumatycznego urządzenia rozruchowego (ASU) szt. 1;
Część 2 – dostawa ciągników elektrycznych handlingowych – szt. 2;
Część 3 – dostawa autocysterny lotniskowej na paliwo JET-A1 – szt.1;
Część 4 – dostawa samochodu operacyjnego dyżurnego - koordynatora follow-me szt. 1;
Część 5 – dostawa agregatu prądotwórczego GPU (dwunapięciowy) 90 kVA – szt.1;
Część 6 – dostawa kompaktowej oczyszczarki lotniskowej – szt.1;
Część 7 – dostawa samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przed odlodzeniem – szt. 1;
Część 8 – dostawa przyczep do transportu bagażu – szt. 6;
Część 9 – dostawa schodów pasażerskich ciąganych średnich – szt. 1;
Część 10 – dostawa schodów samojezdnych – szt.1;
Część 11 – dostawa taśmociągu samojezdnego elektrycznego – szt.1;
Część 12 – zaprojektowanie i dostawa systemu łączności radiowej wraz z instalacją Infrastruktury telekomunikacyjnej służb lotniska.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34960000 Urządzenia lotniskowe, 34142100 Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą, 30214000 Stacje robocze, 32236000 Radiotelefony, 48620000 Systemy operacyjne, 48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego, 50333100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych, 51311000 Usługi instalowania urządzeń radiowych, 51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych, 72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu, 72254100 Usługi w zakresie testowania systemu, 72268000 Usługi dostawy oprogramowania, 72263000 Usługi wdrażania oprogramowania, 72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania, 72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania, 34110000 Samochody osobowe, 34969200 Schody dla pasażerów do wsiadania do samolotu

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WIM.431.11.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 12-017994 z dnia 17.1.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 34-058719 z dnia 18.2.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 41-070590 z dnia 27.2.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: Zakup, instalacja i uruchomienie urządzeń do utrzymania lotniska i obsługi naziemnej samolotów wraz z Infrastrukturą telekomunikacyjną służb lotniska w ramach realizacji projektu pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013
Część nr: 3 - Nazwa: Część 3 – Dostawa autocysterny lotniskowej na paliwo JET-A1
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.4.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: STOKOTA Sp z o.o.
Adres pocztowy: ul. Niska 2
Miejscowość: Elbląg
Kod pocztowy: 82-300
E-mail: bowsza@stokota.pl
Tel.: +48 552337234
Faks: +48 552337234

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 098 566 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 220 160 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Projekt kluczowy RPO Warmii i Mazur na lata 2007–2013.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.5.2015