Diensten - 166277-2019

09/04/2019    S70

Polen-Wroclaw: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 070-166277

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 049-112528)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Michalski
E-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347343
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

Referentienummer: O.WR.D-3.2413.29.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-112528

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
In plaats van:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 160 000,00 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Te lezen:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 160 000,00 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj.: prace związane z realizacją kompleksowego utrzymania drogi nr S8 wraz ze wszystkimi elementami.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: