Lieferungen - 166343-2020

Submission deadline has been amended by:  204581-2020
08/04/2020    S70

Polen-Warschau: Reproduktionsgeräte

2020/S 070-166343

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Postanschrift: ul. Barska 28/30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-315
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Wawrzyniak
E-Mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Telefon: +48 223918205
Fax: +48 223918206
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pip.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_pip
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: nadzór nad warunkami pracy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: prawo pracy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urzadzeń wielofunkcyjnych i tonerów dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Referenznummer der Bekanntmachung: GIP-GOZ.213.59.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30121300 Reproduktionsgeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2020 r. 21 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością druku kolorowego w formacie A3;

2) tonerów w ilości zapewniającej wydrukowanie przez każde urządzenie minimum 60 000 stron A4 w kolorze przy 5 % pokryciu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51611100 Hardwareinstallation
30125120 Toner für Fotokopierer
72611000 Technische Computerunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Dostawa będzie wykonana na terenie całego kraju

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2020 r. 21 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością druku kolorowego w formacie A3;

2) tonerów w ilości zapewniającej wydrukowanie przez każde urządzenie minimum 60 000 stron A4 w kolorze przy 5 % pokryciu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe parametry/funkcjonalności oferowanego urzadzenia / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 40
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dotyczy Sekcji II 2.7)

I. Dostawa tonerów – maksymalnie 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego urządzeń lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli to wyczerpanie nastąpi przed upływem ww. terminu.

II. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych – pkt 20 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 (dwie) dostawy urządzeń wielofunkcyjnych, z zastrzeżeniem, że każda dostawa musi obejmować minimum 6 urządzeń wielofunkcyjnych, tj. urządzeń, które łączą funkcje skanera, drukarki i kserokopiarki, z co najmniej 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert Wykonawca dostarczył co najmniej 6 urządzeń wielofunkcyjnych z tej dostawy, a dostarczone urządzenia są objęte co najmniej 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym.

2. W przypadku podmiotu wspólnego, warunek wskazany w pkt 1 mogą spełniać podmioty łącznie. W przypadku, gdy dla potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, wskazywane jest doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, należy wykazać, jaki był faktyczny i konkretny udział przy pracach wykonywanych w ramach tego konsorcjum.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 3 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W zobowiązaniu Wykonawca określi zakres dostępnych mu zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego, (§ 9 rozporządzenia).

5. W przypadku podmiotów zagranicznych lub podmiotów krajowych, których członkowie władz mają miejsce zamieszkania poza terenem kraju- dokumenty określa SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji i zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy.

2. 2 miesiące wskazane w sekcji IV.2.6 liczone są jako 60 dni(termin związania umową).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/05/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/05/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (budynek główny)

2. Wadium w wysokości 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Szczegółowe wymagania dotyczące wadium znajdują się w SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Muszą być złożone wraz z ofertą JEDZ), formularz cenowy, formularz – parametry/funkcjonalności, pełnomocnictwo/pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy, dowody dysponowania niezbędnymi zasobami innych podmiotów (w szczególności zobowiązania innego podmiotu) – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Dokument wadialny wnoszony w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2–5 ustawy Pzp, zgodnie z pkt 9 SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.8. wykazu wykonanych dostaw zgodnie z SIWZ.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty zgodnie z SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/04/2020