Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 166352-2020

Submission deadline has been amended by:  253842-2020
08/04/2020    S70

Nederland-Enschede: Software en informatiesystemen

2020/S 070-166352

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Saxion
Nationaal identificatienummer: 522165120
Postadres: M.H. Tromplaan 30
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7513 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Emil ten Broeke
E-mail: e.w.g.m.tenbroeke@saxion.nl
Telefoon: +31 615160055
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.saxion.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c57b97242f34057a5ff28279a952c723
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/c57b97242f34057a5ff28279a952c723
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitale toetsapplicatie

Referentienummer: 2019 1487
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Saxion toetsapplicatie dient een robuuste en toekomstbestendige digitale toetsapplicatie te zijn die is gericht op het realiseren van alle voorzieningen, die nodig zijn om op een veilige manier, grootschalig (summatief) digitaal toetsen bij Saxion te faciliteren. De toetsomgeving maakt het geven van onderwijs, het online leren van studenten, het geven van terugkoppeling en flexibele online toetsing ten alle tijde, overal en op elk toestel mogelijk.

Dit project behelst de aanbesteding, selectie, en contractering van één contractpartner voor een nieuwe robuuste, gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige digitale toetsapplicatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48190000 Software voor onderwijsdoeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Enschede/Deventer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De volgende onderdelen zijn in de aanbesteding worden opgenomen:

— aanschaf en/of gebruiksrecht t.b.v. alle Saxion studenten (ca 26 000),

— housing en hosting,

— initiële inrichting,

— projectmatige doorontwikkeling/optimalisatie,

— beheer en onderhoud..

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële duur van de overeenkomst zal twee jaar zijn met de optie om deze jaarlijks te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen aanvullende modules en en diensten passend bij de scope van de opdracht afgenomen worden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Eigen Verklaring

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 18 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Almelo
Plaats: Almelo
Land: Nederland
E-mail: rb.almelo@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Twintig kalenderdagen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2020