Diensten - 16650-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Grodzisk Wielkopolski: Kredietverlening

2018/S 009-016650

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 006-009268)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Powiat Grodziski
ul. Żwirki i Wigury 1
Grodzisk Wielkopolski
62-065
Polen
Contactpersoon: Natalia Odważna
Telefoon: +48 614452500
E-mail: nodwazna@spgw.pl
Fax: +48 614452555
NUTS-code: PL418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.pgw.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000,00 PLN na okres 20 lat”

Referentienummer: IG-DP.272.29.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Powiatowi Grodziskiemu kredytu długoterminowego w wysokości 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych 00/100) przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych (dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim” na następujących warunkach:

— kredyt w PLN,

1) środki pieniężne powinny być udostępnione w dwóch transzach:

— transza: rok 2018 – kwota: 4 000 000 PLN,

— transza: rok 2019 – kwota: 4 000 000 PLN,

2) okres kredytowania od października 2018 r. do grudnia 2039 r.,

3) karencja w spłacie kredytu długoterminowego

— do 30.12.2019 r. (I transza),

— do 30.12.2020 r. (II transza),

4) spłata kredytu w ratach kwartalnych, pierwsza rata: 30.12.2019 r.,

5) spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu w okresach kwartalnych, pierwsza płatność: 30.12.2018 r.,

6) zabezpieczenie kredytu – weksle.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 006-009268

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych).

Te lezen:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

VII.2)Overige nadere inlichtingen: