Szolgáltatások - 166575-2021

02/04/2021    S65

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2021/S 065-166575

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15795719251
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdács Réka
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329000
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-nke.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150802021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150802021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NKE két ép.-hez mérnök tanácsadó és kapcs. szolg.

Hivatkozási szám: EKR000150802021
II.1.2)Fő CPV-kód
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem budapesti Campusán található épületekkel kapcsolatos:

1. sz. részajánlat: Tóparti épület belső átalakítása tekintetében építési műszaki ellenőri, mérnök tanácsadói feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó Megbízási szerződés.

2. sz. részajánlat: Ludovika Vívóterem és Rendezvényközpont felújítása, átalakítása tekintetében építési műszaki ellenőri, mérnök tanácsadói feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó Megbízási szerződés.

Ajánlatkérő, mint Megrendelő az 1. és 2. számú részajánlatok Beruházásainak tervezésére tervezési, a Beruházások megvalósítására pedig kivitelezési szerződést kíván kötni a későbbiekben kiválasztásra kerülő tervezővel és kivitelezővel.

Ajánlatkérő és az 1. és 2. számú részajánlat nyertes ajánlattevői a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő Megbízási szerződésekben kívánják szabályozni nyertes ajánlattevők közreműködését az egyes részajánlatok Tervezési szerződéseinek ellenőrzésében és a tervezéshez kapcsolódó, nevesített feladatok ellátásában, a Beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokban való közreműködésben, továbbá a Beruházások megvalósításában és a Kivitelezési szerződések teljesítésének ellenőrzésében, valamint az ezzel összefüggő, nevesített feladatok ellátása tekintetében az 1. és 2. számú részajánlat nyertes ajánlattevőivel megkötött Megbízási szerződések 2. számú mellékleteiben részletezettek szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tóparti épület tekintetében

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus, 1089 Budapest, Diószegi u. 25., hrsz: 36030

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Megbízott feladatai különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

I. A Beruházás projektelemei és feladat meghatározás: Tóparti épület belső felújítása (II.-XIII.)

II. A Beruházás teljes időtartama alatt folyamatosan ellátandó feladatok: dokumentum kezelések (pl. engedélyek, munka-

Dokumentumok, jegyzőkönyvek vezetése stb.) Megbízott ellenőrzési feladatainak teljes körű ellátása és a minőségbiztosítás érdekében

Az ISO 9001 minőségrányitási szabvány szerint kialakított rendszer szerint jár el.

III. Beruházás előkészítése - kiviteli tervezési fázis: a tervezési program betartása, tervdokumentáció ellenőrzése, szakhatósági és

Közmű engedélyek beszerzése.

IV. A Vállalkozó kiválasztásában tanácsadás a közbeszerzési eljárás alatt, véleményezi a KD műszaki mellékletét,

V. A Beruházás megvalósítása, projektelemek kivitelezése: Vállalkozó általi kivitelezési munka ellenőrzése, az egyes részhatáridők

Teljesítése. Napi szintű folyamatos tevékenységgel és jelenléttel, szakági műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnökök

Közreműködésével teljes körűen elvégzi az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő építés helyszíni műszaki ellenőri

Feladatokat. Teljes körűen elvégzi a vonatkozó Jogszabályokban és előírásokban - így különösen az Építési Törvény, valamint az

Építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseiben - előírt építés helyszíni műszaki

Ellenőri feladatokat. Az elektronikus építési naplók vezetését folyamatosan ellenőrzi.

VI. A Megbízó tájékoztatása: folyamatosan, a heti kooperációs értekezletek emlékeztetőjét elkészíti el és dokumentálja.

VII. Műszaki átadás-átvétel: javaslatot tesz Megbízó felé a vállalkozói készre jelentés elfogadására és az átadás-átvételi folyamat

Megkezdésére vonatkozóan. Ennek alapján megszervezi a helyszíni átadás-átvételi eljárást. Ennek keretében elvégzi az elkészült

Munkarészek, illetve a teljes építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának minősítését, összeállítja a mennyiségi és

Minőségi hibajegyzéket és intézkedik a hiánypótlási munkák elvégzésére. Részt vesz a gépészeti berendezések üzempróbáin, próba

Üzemeltetésein és a Kivitelezési szerződés, valamint tervdokumentációkban rögzített paraméterek teljesítését igazoló méréseken,

Műveleteken. Megbízott a kivitelezési munkák befejezését követően műszaki tanácsadóként közreműködik a Vállalkozó által

Lefolytatott használatbavételi eljárásban, és ennek keretében közreműködik a szükséges előzetes szakhatósági állásfoglalások, és

Közmű hozzájárulások, majd a használatbavételi engedély beszerzésében, valamint ellenőrzi a Vállalkozó kötelezettségeinek

Teljesítését. A folyamatban tevékenyen részt vesz és ellenőrzi a Vállalkozóteljesítési kötelezettségeit.

VIII. Üzembe helyezés fázisa: Megbízott műszaki tanácsadóként hatékonyan közreműködik a létesítmények beüzemelési folyamatának

Megszervezésében

IX. Jótállással kapcsolatos feladatok.

X. Költség ellenőrzés, elszámolások.

XI. A beruházás időbeli ütemezésének feladatai: projektelem megval. főbb folyamatainak ütemterv és rész-ütemtervek elkészítése

XII. A Beruházás kockázatelemzési koncepciója

XIII. Megbízott tevékenysége a köv. elemeket nem tartalmazza (lsd. 2. sz. melléklet Megbízott részletes feladatai)

Az ingatlan nettó alapterülete: 612 m2

A feladatok részletesen a KD "042_LT_2_sz_melléklet_feladatleírás mérnök.pdf" fájl tartalmazza

Követelmények: építészeti, épületszerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági követelményeket a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként a "02_LT_műszaki követelmények.pdf" fájl tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1./1r. alkalmasság körében bemutatott ME-É (vagy azzal egyenértékű) szakembernek az alk. köv. felüli többlet magasépítési műszaki ellenőri szakmai tapasztalat (min: 0, max: 60 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2./1r. alkalmasság körében bemutatott ME-G (vagy azzal egyenértékű) szakembernek az alk. köv. felüli többlet építménygépészeti műszaki ellenőri szakmai tapasztalat (min: 0, max: 60 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3./1r. alkalmasság körében bemutatott ME-V (vagy azzal egyenértékű) szakembernek az alk. köv. felüli többlet építményvillamossági műszaki ellenőri szakmai tapasztalat (min: 0, max: 60 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az alkalmazandó jogszabályok nem kizárólagosan:

A közb. elj. az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közb. műszaki leírás meghat. módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Kr.;

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közb. részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kr.

1997. LXXVIII. tv.

191/2009.(IX.15.) Kr.;

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ludovika Vívóterem tekintetében

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus, 1089 Budapest, Üllői út 82.szám. hrsz.: 36030

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Megbízott feladatai különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

I. A Beruházás projektelemei és feladat meghatározás: Ludovika Vívóterem és Rendezvényközpont felújítása, átalakítása (II.-XIV.)

II. A Beruházás teljes időtartama alatt folyamatosan ellátandó feladatok: dokumentum kezelések (pl. engedélyek, munka-dokumentumok, jegyzőkönyvek vezetése stb.) Megbízott ellenőrzési feladatainak teljes körű ellátása és a minőségbiztosítás érdekében az ISO 9001 minőségrányitási szabvány szerint kialakított rendszer szerint jár el.

III. A Beruházás előkészítése I. - engedélyezési tervezési fázis.. Az elfogadott koncepciótervet követően Megbízott a tervezési program betartása érdekében heti r. megszervezi az engedélyezési tervezési kooperációt. Vizsgálja ezek megvalósíthatóságát, szakhatósági és közmű engedélyek beszerzéséhez tanácsadás.

IV. Beruházás előkészítése II. - kiviteli tervezési fázis: heti r. megszervezi a kiviteli tervezési kooperációt.,tervdokumentáció ellenőrzése, szakhatósági és közmű engedélyek beszerzéséhez tanácsadás.

V. A Vállalkozó kiválasztásában tanácsadás a közbeszerzési eljárás alatt, véleményezi a KD műszaki mellékletét,

VI. A Beruházás megvalósítása, projektelemek kivitelezése: Megbízott ellenőrzi a Vállalkozó által elkészített, kivitelezési munkák részletes vonalas építési ütemtervét. Napi szintű folyamatos tevékenységgel és jelenléttel, szakági műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnökök közreműködésével teljes körűen elvégzi az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő építés helyszíni műszaki ellenőri feladatokat. Teljes körűen elvégzi a vonatkozó Jogszabályokban és előírásokban - így különösen az Építési Törvény, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseiben - előírt építés helyszíni műszaki ellenőri feladatokat. Az elektronikus építési naplók vezetését folyamatosan ellenőrzi.

VII. A Megbízó tájékoztatása: folyamatosan, a heti kooperációs értekezletek emlékeztetőjét elkészíti el és dokumentálja.

VIII. Műszaki átadás-átvétel: javaslatot tesz Megbízó felé a vállalkozói készre jelentés elfogadására és az átadás-átvételi folyamat megkezdésére vonatkozóan. Ennek alapján megszervezi a helyszíni átadás-átvételi eljárást. Ennek keretében elvégzi az elkészült munkarészek, illetve a teljes építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának minősítését, összeállítja a mennyiségi és minőségi hibajegyzéket. Részt vesz a gépészeti berendezések üzempróbáin, próba üzemeltetésein és a Kivitelezési szerződés, valamint tervdokumentációkban rögzített paraméterek teljesítését igazoló méréseken, műveleteken. Megbízott a kivitelezési munkák befejezését követően műszaki tanácsadóként közreműködik a Vállalkozó által lefolytatott használatbavételi eljárásban, és ennek keretében közreműködik a szükséges előzetes szakhatósági állásfoglalások, és közmű hozzájárulások, majd a használatbavételi engedély beszerzésében, valamint ellenőrzi a Vállalkozó kötelezettségeinek teljesítését. A folyamatban tevékenyen részt vesz és ellenőrzi a Vállalkozóteljesítési kötelezettségeit.

IX. Üzembe helyezés fázisa: Megbízott műszaki tanácsadóként hatékonyan közreműködik a létesítmények beüzemelési folyamatának megszervezésében

X. Jótállással kapcsolatos feladatok.

XI. Költség ellenőrzés, elszámolások.

XII. A beruházás időbeli ütemezésének feladatai: projektelem megval. főbb folyamatainak ütemterv és rész-ütemtervek elkészítése

XIII. A Beruházás kockázatelemzési koncepciója

XIV. Megbízott tevékenysége a köv. elemeket nem tartalmazza (lsd. 2. sz. melléklet Megbízott részletes feladatai)

Az ingatlan nettó alapterülete: 1741 m2

A feladatok részletesen a KD "052_LV_2_sz_melléklet_feladatleírás mérnök.pdf" fájl tartalmazza

Követelmények: építészeti, épületszerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági követelményeket a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként a "03_LV_műszaki követelmények.pdf" fájl tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1./2r. alkalmasság körében bemutatott ME-É (vagy azzal egyenértékű) szakembernek az alk. köv. felüli többlet magasépítési műszaki ellenőri szakmai tapasztalat (min: 0, max: 60 hónap). / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2./2r. alkalmasság körében bemutatott ME-G (vagy azzal egyenértékű) szakembernek az alk. köv. felüli többlet építménygépészeti műszaki ellenőri szakmai tapasztalat (min: 0, max: 60 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3./2r. alkalmasság körében bemutatott ME-V (vagy azzal egyenértékű) szakembernek az alk. köv. felüli többlet építményvillamossági műszaki ellenőri szakmai tapasztalat (min: 0, max: 60 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az alkalmazandó jogszabályok (nem kizárólagosan)

A közb. elj. az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közb. műszaki leírás meghat. módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Kr.;

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közb. részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kr.

1997. LXXVIII. tv.

191/2009.(IX.15.) Kr.;

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: 1.rész és 2.rész tekintetében

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. § és a 16. §-ban foglaltakra is.

1 Kizáró okok előzetes igazolása:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) úgy kell megtennie az ajánlatát, hogy az megfeleljen a Kr.1-16. §-ában foglaltaknak. A Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t elektronikus formában ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja ajánlattevők részére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül, ajánlattevő ezt köteles kitölteni.

2.Kizáró okok előírt módon történő igazolása ajánlattevő részéről:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a kizáró okok alább előírt igazolására:

a) A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. § -a,

b) a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-ban felsorolt igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani, illetve adott esetben hivatkozni annak elektronikus elérhetőségére.

3. Alkalmasságot igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:

Az ajánlattevő az alkalmasság előzetes igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselője) teszi meg.

4. Alkalmasságot nem igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania. (a nyilatkozatot akkor is szükséges benyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését)

5. Minősített ajánlattevők kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:

Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8. § és 10. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Dokumentáció ad részletes útba igazítást.

6. A Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel az általános és szakági műszaki ellenőri szakterületek szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó általános és szakági műszaki ellenőri szakterületek illetékes szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az 1.sz. részajánlat tekintetében:

P.1./1r. A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának (magasépítési létesítmény belső átalakításához vagy felújításához kapcsolódó mérnök tanácsadói, műszaki ellenőri tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 2.sz. részajánlat tekintetében:

P.1./2r. A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának (magasépítési létesítmény felújításához vagy átalakításához kapcsolódó mérnök tanácsadói, műszaki ellenőri tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása:

Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása az 1.sz. és 2. sz. részajánlat tekintetében (Kr. IV. fejezet):

A Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy teljesíti az előírt pénzügyi alkalmassági feltételeket. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont kitöltésével mind az 1.sz. mind pedig a 2.sz. részajánlat tekintetében), illetve ajánlatkérő elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (adott esetben az EEKD IV. rész α pont kitöltésével mind az 1.sz. mind pedig a 2.sz. részajánlat tekintetében)

Pénzügyi alkalmassági feltételek végleges igazolása:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a pénzügyi alkalmassági feltételek P.1./1r. és a P.1./2r. pontban előírt igazolásainak benyújtására. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 19. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) és Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az 1.sz. részajánlat tekintetében

P.1./1r. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a becsatolt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő közbeszerzés tárgyának (magasépítési létesítmény belső átalakításához vagy felújításához kapcsolódó mérnök tanácsadói, műszaki ellenőri tevékenység) megfelelő általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében nem érte el a nettó 12 000 000 HUF-ot.Amennyiben ajánlattevő a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény belső átalakításához kapcsolódó tervezési tevékenység) származó nettó 12 000 000 HUF árbevétellel szükséges igazolnia az előírt minimumkövetelményt.

Az előírt minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

2.sz. részajánlat tekintetében

P.1./2r. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a becsatolt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő közbeszerzés tárgyának (magasépítési létesítmény felújításához vagy átalakításához kapcsolódó mérnök tanácsadói, műszaki ellenőri tevékenység) megfelelő általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében nem érte el a nettó 22 000 000 HUF-ot.Amennyiben ajánlattevő a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény felújításához vagy átalakításához kapcsolódó tervezési tevékenység) származó nettó 22 000 000 HUF árbevétellel szükséges igazolnia az előírt minimumkövetelményt.

Az előírt minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az 1.sz és 2. sz, részajánlat tekintetében

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont), illetve ajánlatkérő elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont). Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételek igazolása:

M.1./ Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési létesítmény belső átalakításához kapcsolódó műszaki tanácsadói, műszaki ellenőri tevékenység) referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó adatai, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége (m2-ben), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Alkalmazandó még: a Kr. 21. § (3) bek. a), 21/A. §, a 22. § (1) bekezdés, Kbt. 140. § (9) bekezdése. A vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) bek. a) pont alapján.

M.2./ Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M.2./ alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a betöltendő pozíciót és a szakember nevét, kamarai azonosítóját, jogosultságát; a szakmai önéletrajz pedig a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, az ajánlattevővel való jogviszonyát (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó), a szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatását, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentum másolatok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni (rendelkezési állási nyilatkozat). (Kr.21. § (3) bek. b) pont) Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §, valamint a Kr. 21-22.§-ai szerint kell eljárnia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az 1.sz. részajánlat tekintetében

M.1./1r. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal: legalább nettó 430 m2 alapterületű épület belső átalakítására vagy felújítására vonatkozó műszaki ellenőri tevékenységgel

Több, különböző teljesítésre vonatkozó referencia benyújtása esetén a mennyiségi adatok (m2) összeadódnak.

A 2.sz. részajánlat tekintetében

M.1./2r. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal: legalább nettó 1250 m2 alapterületű épület átalakítására vagy felújítására vonatkozó műszaki ellenőri tevékenységgel.

Több, különböző teljesítésre vonatkozó referencia benyújtása esetén a mennyiségi adatok (m2) összeadódnak.

M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

Az 1. sz. részajánlat tekintetében

M.2.1./1r. Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete V./1. rész, 2. pont szerinti (betűjele: ME-É, vagy hatályos átsorolás előtti) magasépítési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt műszaki ellenőri tapasztalattal;

M.2.2./1r. Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete V./2. rész, 3. pont szerinti (betűjele: ME-G, vagy hatályos átsorolás előtti) építménygépészeti szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt műszaki ellenőri tapasztalattal;

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

M.2.3./1r. Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete V./2. rész, 3. pont szerinti (betűjele: ME-V, vagy hatályos átsorolás előtti) építményvillamosság szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt műszaki ellenőri tapasztalattal;

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

A 2.sz. részajánlat tekintetében

M.2.1./2r. Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete V./1. rész, 2. pont szerinti (betűjele: ME-É, vagy hatályos átsorolás előtti) magasépítési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt műszaki ellenőri tapasztalattal;

M.2.2./2r. Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete V./2. rész, 3. pont szerinti (betűjele: ME-G, vagy hatályos átsorolás előtti) építménygépészeti szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt műszaki ellenőri tapasztalattal;

M.2.3./2r. Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete V./2. rész, 3. pont szerinti (betűjele: ME-V, vagy hatályos átsorolás előtti) építményvillamosság szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt műszaki ellenőri tapasztalattal;

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. sz és 2. sz. részajánlat tekintetében:

A Megbízási Díj átalánydíj, a jelen Szerződés szerinti feladatok teljes körű ellátására vonatkozik, függetlenül a Beruházások eredeti ütemezéséhez képest esetlegesen eltérő ütemű megvalósítástól és függetlenül a Megbízási Díj kifizetésének ütemezésétől. A Megbízási Díj magában foglalja a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, a Megbízott a Megbízási Díjon felül további költség megtérítésére nem jogosult. Az engedélyeztetések során felmerülő eljárási díjak, illetékek a Megbízót terhelik, a Megbízó azokat közvetlenül fizeti meg az arra jogosult hatóságoknak és személyeknek.

A Megbízott feladatai elvégzéséről a Szerződés 4. számú mellékletben feltüntetett fizetési mérföldkövek bekövetkezését, illetve a kivitelezés előrehaladásához igazodó havi elszámolásnál a hónap utolsó napját követő 5 (öt) munkanapon belül teljesítési összesítőt készít, melynek melléklete az adott hónapban elvégzett munka szöveges bemutatása, különös tekintettel az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységekre, és azt megküldi a Megbízó részére.

A Megbízott a teljesítésigazolás kézhezvétele után jogosult az ütemezés szerinti részszámla benyújtására. A Megbízó a hozzá beérkező számlákat a kiállításukat követő 30 (harminc) napon belül átutalással egyenlíti ki.Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a alapján a Megbízott által nyújtott szolgáltatás folyamatosan teljesített szolgáltatásnak minősül, amelyre a mindenkor hatályos áfa törvény rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben a Megbízott a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan okból, amiért felelős késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízó a feladatok késedelmes teljesítése esetén minden késedelemmel érintett napra a 4. számú Mellékletben az adott szakaszhoz (tervezési vagy kivitelezési) rendelt nettó Megbízási Díjrész 1 %-ával (egy százalékával) megegyező mértékű késedelmi kötbérre jogosult. Az így felszámított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Megbízási Díj 10 %-ának (tíz százalékának) megfelelő összeget.

A végleges átadását követő jótállási időszakban a késedelmi díj minden késedelemmel érintett napra az adott szakaszhoz (tervezési v. kivitelezési) rendelt nettó Megbízási Díjrész 0,5 %-ával (nulla egész öt tized százalékával) megegyező mértékű.

Az így felszámított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Megbízási Díj 5 %-ának (öt százalékának) megfelelő összeget. A 12 hónapos bejárást követő utófelülvizsgálati eljárás lezárását követően a 9.5. pont szerint felszámított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Megbízási Díj 2 %-ának (kettő százalékának) megfelelő összeget.

Amennyiben a Szerződést Megbízó bármely szakaszban a Megbízott szerződésszegése miatt felmondja, vagy a jelen Szerződés egyébként megszűnik olyan okból, amelyért a Megbízott a felelős, a Megbízott a Ptk. 6:187 § (1) bekezdése szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Megbízási Díj 15 %-a (tizenöt százaléka).

Ajánlatkérő előír Teljesítési biztosítékot, melynek értéke a Kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó Megbízási Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg.

Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:130. § (2) bekezdését, valamint felhívája a figyelmet a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdésekben foglaltakra.

További részletek a Szerződés tervezetben találhatók.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/05/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/05/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az EKR rendszer.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

AK-ajánlatkérő, AT-ajánlattevő, szerz.-szerződés, alk.-alkalmasság

1. Jelen közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő feltételes közbeszerzésként indítja, a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az eljárás eredményessége valamint a nyertes ajánlattevővel (mind az 1.sz. és a 2.sz. részajánlat tekintetében) megkötendő szerződés(ek) hatályba lépésének feltétele függ az 1600/2020. (IX.23.) Korm. határozaton alapuló pénzügyi forrás rendelkezésre állása.

2.AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját

3. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.

4. A Kbt. 40. §-ára tekintettel a közbesz-i elj. az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával. AK az elj. dokumentumait a kizárólag az EKR-ben regisztrált ajánlattevő részére biztosítja.

5. Minősített ajánlattevők vonatkozásban hivatkozunk a Kr. 30. § (4) bek.-ben foglaltakra,a vonatkozó rendelkezések figyelembevételére AT-k részére, mely szerint AK az alk. feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.

6. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

7.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

8.A Kbt. 35. § (1) bek. alapján több gazd-i szereplő közösen is tehet ajánlatot.

9.A Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglaltaknak megfelelően az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.i követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez a feltétel teljesíthető az előírt kizáró okokra illetve alk.i feltételekre vonatkozó előzetes nyilatkozat(minta) vonatkozó részének kitöltésével.

10 .Az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazd-i és pü-i alk. igazolásához felhasználja a tv. erejénél fogva kezesként felel az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

11.A szakmai-műszaki alk. igazolása esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek alá kell támasztania, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ennek érdekében be kell mutatnia olyan szerz-es vagy előszerz-ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely ezt alátámasztja.

12.A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz. teljesítésében, az AK a szerz. teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § (9) bek.-ben foglaltaknak megfelel.

13.Az ajánlatban szerepelnie kell a Felolvasólapnak, melynek elektronikus űrlapját az EKR tartalmazza.

14. AK a Kbt. 66. § (2) bek. alapján előírja az EKR-ben megadott elektronikus űrlap szerinti nyilatkozat megtételét az AF feltételeire, a szerz. megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

15.A benyújtandó iratok további jegyzékét az EKR és KD tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve,azonban a dokumentáció (illetve annak mellékletei)valamint az EKR-ben az adott eljáráshoz hozzárendelt elektronikus űrlapok tartalmazzák vagy amelyeket a Kbt. előír.

16. AK AT nyertessége esetére nem teszi lehetővé gazd-i társaság illetve jogi személy alapítását, létrehozását.

17.A közbeszerzési szerződésre a Ptk. előírásait is alkalmazni kell.

18. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezetek 8-9-10. pontjai tartalmazzák.

19. AK a Kbt. 71. §-ban előírt lehetőségeket biztosítja.

20. Értékelés az 1.sz. és 2.sz. részajánlat tekintetében egyaránt: az adható pontszám intervalluma 0-10 pont. A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) Az ár: 1. melléklet A.1.aa) szerinti fordított arányosítás; Minőségi szempontok: 1. melléklet A.1.ab) szerinti egyenes arányosítás.

21. A II.1.5) és II.2.6) pontokban szereplő összeg technikai szám.

22. Szakmai felelősségbiztosítás:

1.részajánlat: 19 millió Ft/év, 5 millió Ft/káresemény.

2.részajánlat: 32 millió Ft/év, 5 millió Ft/káresemény.

23. Az eljárásra a Kbt. A Ptk. és az egyéb magyar jogszabályok vonatkoznak.

24. Ajánlatkérő nem köti a közbeszerzési eljárásban történő részvételt gazdálkodó szervezet alapításához.

25. FAKSZ: Endrédi Gábor (lastr.szám: 00387)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/03/2021