Diensten - 16660-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Vänersborg: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2018/S 009-016660

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 245-512948)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Medicinsk försörjning och hälsovård
232100-0131
Regionens Hus
Vänersborg
462 80
Zweden
Contactpersoon: Paula Seeger
E-mail: paula.seeger@vgregion.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://atc-extern.vgregion.se/avantra//Customer/Westma/modules/purchase/published/Selected.aspx?pid=9327

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kläder till ambulanssjukvården

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling kläder till ambulanssjukvården

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 245-512948

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uppdragstagarens namn och adress, Part 2, Officiellt namn
In plaats van:
Te lezen:

Procurator

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uppdragstagarens namn och adress, Part 2, Ort
In plaats van:
Te lezen:

Malmö

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uppdragstagarens namn och adress, Part 2, NUTS-kod
In plaats van:
Te lezen:

SE23

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uppdragstagarens namn och adress, Part 2, Land
In plaats van:
Te lezen:

Sverige

VII.2)Overige nadere inlichtingen: