TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 166611-2018

18/04/2018    S75

Hungary-Hajdúnánás: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2018/S 075-166611

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hajdúnánási Holding Zrt.
National registration number: AK20703
Postal address: Kossuth utca 22.
Town: Hajdúnánás
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4080
Country: Hungary
Contact person: Dr. Horváth Tibor Vezérigazgató
E-mail: drhorvathtibor@nanasholding.hu
Telephone: +36 704454043
Fax: +36 52570723
Internet address(es):
Main address: http://www.nanasholding.hu/
I.1)Name and addresses
Official name: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
National registration number: AK20704
Postal address: Kossuth utca 22.
Town: Hajdúnánás
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4080
Country: Hungary
Contact person: Szabados Gábor Ügyvezető
E-mail: szabadosgabor.hepszolg@nanasholding.hu
Telephone: +36 202859181
Fax: +36 52570723
Internet address(es):
Main address: http://www.hepszolg.hu/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.procurementauditkft.hu/index.php/2016-04-16-19-47-09
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Procurement Audit Kft.
Postal address: Kaffka Margit u. 8/1.
Town: Debrecen
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4032
Country: Hungary
Contact person: Galamb Csaba Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Lajstromszám: 00257)
E-mail: procurementkft@gmail.com
Telephone: +36 303839689
Fax: +36 52688948
Internet address(es):
Main address: http://www.procurementauditkft.hu
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Procurement Audit Kft.
Postal address: Kaffka Margit u. 8/1.
Town: Debrecen
Postal code: 4032
Country: Hungary
Contact person: Galamb Csaba Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Lajstromszám: 00257)
Telephone: +36 303839689
E-mail: procurementkft@gmail.com
Fax: +36 52688948
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Internet address(es):
Main address: http://www.procurementauditkft.hu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Holding szolgáltatás
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzése.

Reference number: 2 / 2018
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés keretmegállapodás formájában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 90 000 000.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

4080 Hajdúnánás település közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia biztosítása keretmegállapodás formájában, vagy a keretösszeg teljesüléséig:

A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 18 000 000 Ft / év.

Ajánlattevő köteles a Hajdúnánási Gyógyfürdő kísérőgázának hasznosítására 1 db gázmotort és segédberendezéseit telepíteni, az energiatermelő berendezést üzembe helyezni, és a hőenergiát valamint a villamos energiát a berendezéssel biztosítani.

A berendezés beszerzése, üzembe helyezése, telepítése nyertes Ajánlattevő feladata, az ezekkel kapcsolatos költségek is nyertes Ajánlattevőt terhelik.

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy elvégzi a Hajdúnánási Gyógyfürdőn az elektromos betáp kialakítását, az ezzel kapcsolatos költségek is nyertes Ajánlattevőt terhelik.

Nyertes Ajánlattevő további feladatai:

— az általa telepített gázmotor üzemeltetése,

— napi felügyeleti feladatok ellátása,

— folyamatos távfelügyelet nyújtása a gázmotorhoz,

— hibák javítása,

— szükséges hatósági mérések és karbantartások elvégzése saját költségen,

— karbantartás,

— adatszolgáltatások,

— villamos energia tekintetében saját vételezési lehetőség megvalósítása a meglévő villamos energia fogadó felhasználásával, vagy megfelelő főmérő beiktatásával,

— a megtermelt hő értékesítése Ajánlatkérő részére.

Ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető termékekkel kapcsolatban.

A villamos energia termelése kapcsán keletkező hulladékhő hasznosítási joga az Ajánlatkérőé.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn az adott tételek vonatkozásában.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Szakmai ajánlat: III.1.3. M2) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember gázmotor üzemeltetésében szerzett szakmai többlettapasztalata (min 0, max 3 db) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 000 000.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlat benyújtásakor az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § és 6. § szerint kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: ESPD) kell benyújtania.

Ajánlatkérő köteles elfogadni a Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén Ajánlattevő a Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.

A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi keltezésű a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját követően került kiállításra.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét (amennyiben az kötelező).

Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló benyújtása az ajánlatban nem szükséges, kizárólag az erre vonatkozó nyilatkozat.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti, a közbeszerzés tárgyából (Gázmotor által termelt hő- és/vagy villamosenergia szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1) Alkalmas, ha az Ajánlattevő üzemi/üzleti tevékenység szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év valamelyikében nem volt negatív.

Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia szállítása) származó nettó árbevételének el kell érnie nettó 30 millió forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P1) alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú (Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia szállítása) szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél neve és címe,

— referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

— a szerződés (szállítás) tárgya,

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap-tól év/hó/nap-ig),

— a teljesített mennyiségi adatok,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ajánlatban ismertetésre kerülő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell:

— a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőségek.

Továbbá az önéletrajznak tartalmaznia kell az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben,

— a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1) Az ajánlattevő rendelkezzen.

— az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves időtartamon belül,

— szerződésszerűen teljesített,

— legalább 1 darab,

— 50-100 kW beépített teljesítményű termálgázüzemű kiserőmű telepítését is tartalmazó, mely komplex beruházás (tervezés, engedélyezés és gázleválasztási technológiával együtt) keretében valósult meg,

— hő- és/vagy villamos energia szállítására vonatkozó.

Referenciával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M2) Az Ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik.

— gyártóműi oktatással, valamint,

— legalább 1 db gázmotor üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalattal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér) részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumban csatolt keretmegállapodás tartalmazza.

2. Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

4. A közbeszerzési eljárás jogalapja: a keretmegállapodás megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.

5. Vonatkozó jogszabályok:

— 2008. évi XL. törvény,

— 2003. évi LXXXVIII. törvény,

— 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,

— 265/2009. (XII.1.) Kormányrendelet,

— 43/2013.(VII.25.) NFM rendelet.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2018
Local time: 10:00
Place:

Procurement Audit Kft., 4032. Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.

Information about authorised persons and opening procedure:

A Kbt. 68. § (1), (3)-(4), valamint (6) bekezdései szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: KD) a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától hozzáférhetővé teszi az alábbi elektronikus elérhetőségen:

http://www.procurementauditkft.hu/index.php/2016-04-16-19-47-09

HajdúnánásHoldingEnergia.

A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton kell letölteni, melyet a KD részét képező regisztrációs lap kitöltésével - a +36 52688948 telefax számra vagy a procurementkft@gmail.com címre - történő haladéktalan visszaküldésével kell igazolni, továbbá az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát.

Az eljárásban való részvétel feltétele az KD letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása!

A KD letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a KD-t letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia a fentiekben megadott elektronikus elérhetőségen a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

3) Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított, tekintve a portfólióhatás miatti kedvezőbb árazást, a fogyasztási helyek számát és a fogyasztási volument.

4) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., 66.§ (4) bek., valamint 66.§ (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát.

5) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§-ban foglaltakat kell figyelembe venni.

6) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.

7) Az egyéb formai követelményeket a KD tartalmazza.

8) Az ajánlatok munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határidő lejártáig nyújthatók be.

9) Valamennyi alkalmassági követelmény szigorúbb a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest.

10) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján felhívja a figyelmet arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

11) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint történik.

Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos.

1. részszempont: "fordított arányosítás" módszere.

2. részszempont: "egyenes arányosítás" módszere.

12) Ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető termékekkel kapcsolatban.

13) Amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést.

14) Bevont Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Galamb Csaba (Lajstromszám: 00257)

15) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, és a Kbt. 2.§ (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/04/2018