Diensten - 16663-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Gent: Software voor het maken van dienstregelingen

2018/S 009-016663

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 242-504115)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Partena Dienstencheques vzw
Sluisweg 2
Gent
9000
België
Contactpersoon: Florence Walravens
Telefoon: +32 25497815
E-mail: florence.walravens@partenapromeris.be
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/zorg-en-comfort/poets-en-strijkhulp

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293151

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht over een partner voor de dienstverlening van een sociaal secretariaat en een planningstool voor een dienstencheques bedrijf

Referentienummer: Partena Promeris Corporate Services ESV-0906-18-006-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48332000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De procedure heeft tot doel een partner (dienstverlener met de bereidheid en ingesteldheid om probleemoplossend samen te werken) te vinden voor de dienstverlening van een sociaal secretariaat en een planningstool voor de poetshulpen van Partena Dienstencheques vzw.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 242-504115

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/01/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 22/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Verduidelijking bij de selectieleidraad:

De aanbestedende overheid eist niet dat de kandidaat een erkend sociaal secretariaat is zoals bedoeld in Artikel 50 van het KB tot wijziging van hoofdstuk IV van KB 28/11/69 tot uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (d.d. 05/08/1998).

Met de term "dienstverlening van een sociaal secretariaat" wordt bedoeld dat de kandidaat de taken uitvoert die vermeld worden in Sectie I - Artikel 6.1.2.