Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 166662-2019

Vis forkortet udgave

09/04/2019    S70

Danmark-København: Telefon- og datatransmissionstjenester

2019/S 070-166662

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Christina Grønholt
Mailadresse: cgr013@politi.dk
Telefon: +45 30449765

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Markedsdialog i forbindelse med udformning af udbudsmaterialet til et kommende, landsdækkende beredskabskommunikationsnet.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Teletjenester
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
DK DANMARK
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang eller af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Rigspolitiet ønsker at indgå i en dialog med markedet i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet til et kommende, landsdækkende beredskabskommunikationsnet, som skal afløse det nuværende beredskabskommunikationsnet SINE (SIkkerhedsNEt).
Rigspolitiet har tidligere været i dialog med markedet (offentliggjort i TED d. 16.12.2016 med ID 2016-160928) i forbindelse med det udbudsforberedende arbejde. Nærværende markedsdialog er en supplerende dialog med fokus på de senest påtænkte tiltag i forhold til udbudsmaterialet.
Der henvises til punkt VI.2) Yderligere oplysninger.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester, 64000000 Post- og telekommunikationstjenester, 72317000 Datalagring, 72318000 Datatransmission

II.6)Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed
II.7)Yderligere oplysninger:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
På baggrund af nærværende vejledende forhåndsmeddelelse opfordrer Rigspolitiet hermed relevante markedsaktører til at deltage i markedsdialogen.

Anmodning om deltagelse i dialogen sker ved henvendelse pr. mail til adressen fremtidenssine@politi.dk senest den 23.4.2019 kl. 12:00.

Efter udløb af ovenstående frist for anmodning om deltagelse fremsender Rigspolitiet spørgsmål til de deltagende aktører til skriftlig besvarelse. De deltagende aktører bedes besvare spørgsmålene og fremsende besvarelsen pr. mail til adressen fremtidenssine@politi.dk

Det er forventningen, at Rigspolitiet herefter vil afholde individuelle dialogmøder enten med samtlige markedsaktører, der har afleveret svar på de skriftlige spørgsmål eller et repræsentativt udvalg af disse. Rigspolitiet forbeholder sig således retten til at afholde individuelle dialogmøder med udvalgte markedsaktører.
En udvælgelse af aktørerne vil ske på baggrund af en vurdering af de skriftlige besvarelser med fokus på at få et for Rigspolitiet repræsentativt udvalg af markedet til at deltage i relation til det kommende udbud af beredskabskommunikationsnettet.
En eventuel udelukkelse fra deltagelse i de individuelle dialogmøder har ingen betydning for aktørens muligheder for deltagelse i det efterfølgende udbud.
På dialogmødet vil aktørens skriftlige besvarelser blive drøftet og uddybet yderligere.
Rigspolitiet forbeholder sig ret til at udvide dialogen med yderligere dialogmøder med de udvalgte aktører, såfremt der vurderes behov herfor.
Dialogmøderne vil foregå på dansk.
Den forventede tidsplan for den supplerende markedsdialog er følgende:
— Markedsaktørers frist for tilbagemelding om deltagelse: 23.4.2019 kl. 12:00,
— Fremsendelse af spørgsmål til markedsaktørerne: 23.4.2019,
— Frist for aktørernes besvarelse af spørgsmål: 14.5.2019,
— Fremsendelse af invitation til videre dialog: 20.5.2019,
— Dialogmøder med udvalgte aktører: 3. – 11.6.2019.
Der gøres opmærksom på, at det er frit for Rigspolitiet at vælge om - og i givet fald hvorledes - bemærkninger afgivet under dialogen skal indgå i den efterfølgende beslutningsproces, herunder udformningen af det endelige udbudsmateriale.

Som afslutning på dialogen med markedet udarbejder Rigspolitiet et notat. Notatet offentliggøres på www.sikkerhedsnet.dk

Opmærksomheden henledes på, at Rigspolitiet som offentlig myndighed er omfattet af reglerne om aktindsigt. Uanset aktørers eventuelle angivelser om fortrolighed mv. vil Rigspolitiet kunne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af reglerne herfor.
Det bemærkes for en god ordens skyld, at omkostninger, som de deltagende aktører måtte have i forbindelse med markedsdialogen, ikke godtgøres af Rigspolitiet.
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
Relevante statslige internetadresser, hvor der kan fås oplysninger
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.4.2019