Diensten - 16667-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Uelzen: Meet- en controlediensten

2018/S 009-016667

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 241-500535)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Uelzen
Greyerstraße 12
Uelzen
29525
Duitsland
Telefoon: +49 581-90790
E-mail: wsa-uelzen@wsv.bund.de
Fax: +49 581-90791177
NUTS-code: DE93A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wsa-uelzen.wsv.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bauüberwachung für die Instandsetzung des Westtroges Schiffshebewerk Lüneburg

Referentienummer: 2017/315/2-53/09
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bauüberwachung für die Grundinstandsetzung des Westtroges Schiffshebewerk Lüneburg für die Bereiche 1. Maschinenbau und Stahlwasserbau, 2. Korrosionsschutz und 3. Elektrotechnik. Gesamtbauzeit 27 Monate. Bedarfszeit der einzelnen Gewerke nach Bauzeitplan

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 241-500535

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:
Datum: 30/06/2020
Te lezen:
Datum: 31/08/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: