Prekės - 166730-2017

Pateikti glaustą rodinį

03/05/2017    S85

Lietuva-Vilnius: Viešojo transporto paslaugų autobusai

2017/S 085-166730

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188710061
Adresas: Konstitucijos pr. 3
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-09601
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Pirkimų skyriaus viršininko pavaduotojas pirkimams
Kam: Gaudenis Sadaunykas
El. paštas: gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.vilniausviesasistransportas.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu

Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: taip

Oficialus pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“
Nacionalinis registracijos Nr.: 302683277
Adresas: Žolyno g. 15
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-10209
Šalis: Lietuva

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vietinio reguliaraus susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo miesto tipo autobusais finansinio lizingo būdu pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Lizingas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Transporto priemonės Perkančiajai organizacijai turi būti pristatomos partijomis ne mažiau nei 30 (trisdešimt) transporto priemonių pirmąja partija ir ne mažiau nei 10 (dešimt) transporto priemonių kiekviena sekančia partija Perkančiosios organizacijos adresu Verkių g. 52, LT-09109 Vilnius, Lietuva. Transporto priemonės pristatomos pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP Vilnius (pristatyta, muitas sumokėtas).
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vietinio reguliaraus
susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimo miesto tipo
autobusais: 100 vnt. žemagrindžių vienaaukščių miesto tipo autobusų (transporto
priemonės kodas M3CE) ir 50 vnt. sujungtinių žemagrindžių vienaaukščių miesto
tipo autobusų (transporto priemonės kodas M3CG) viešasis pirkimas finansinio
lizingo būdu per 96 (devyniasdešimt šešių) mėnesių išsimokėjimo terminą.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

34121100 Viešojo transporto paslaugų autobusai

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Įsigyjamų transporto priemonių kiekis:
1. žemagrindžių vienaaukščių miesto tipo autobusų (transporto priemonės kodas M3CE) – 100 autobusų;
2. sujungtinių žemagrindžių vienaaukščių miesto tipo autobusų (transporto priemonės kodas M3CG) – 50 autobusų.
Numatoma vertė be PVM: 40 500 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 106 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas, iki paskutinio transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (paskutinė partija turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 300 (tris šimtus) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos arba per tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą), būtų užtikrinamas užstatu 1 500 000 (vieno milijono penkių šimtų tūkstančių) EUR, įskaitant tiekėjo sumokėtą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą – užstatą (400 000 (keturis šimtus tūkstančių) EUR) perkančiosios organizacijos sąskaitoje ir papildomai pervedant 1 100 000 (vieną milijoną šimtą tūkstančių) EUR sumą per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie numatomą su juo sudaryti sutartį gavimo į perkančiosios organizacijos sąskaitą LT 57 4010 0424 0347 9130 AB DNB banke, arba 1 500 000 (vieno milijono penkių šimtų tūkstančių) EUR sumos neatšaukiama ir besąlygiška banko garantija, kuri turi galioti ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų nuo paskutinio transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas po paskutinio transporto priemonės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, garantinio aptarnavimo laikotarpiui, būtų užtikrinamas užstatu 1 100 000 (vieno milijono šimto tūkstančių) EUR, tačiau neviršijant 3 procentų pirkimo vertės, kuris lieka perkančiosios organizacijos sąskaitoje, tiekėjui gražinant 400 000 (keturis šimtus tūkstančių) EUR sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą tiekėjui per 5 darbo dienas nuo tiekėjo raštiško prašymo pateikimo dienos, arba 1 100 000 (vieno milijono šimto tūkstančių) EUR, tačiau neviršijančios 3 procentų pirkimo vertės, sumos neatšaukiama ir besąlygiška banko garantija, kuris turi galioti ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų nuo garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos.
Garantijų dalykas – bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
Pasibaigus transporto priemonių garantinio aptarnavimo laikotarpiui sutarties įvykdymas užtikrinamas sutartyje numatytomis netesybomis. Jei tiekėjas vėluoja paimti iš Perkančiosios organizacijos transporto priemonę atlikti jai privalomąją techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą ilgiau nei vieną darbo dieną nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie būtinybę atlikti transporto priemonei privalomąją techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą, tiekėjas įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 100,00 eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir kompensuoti kitus dėl netinkamai tiekėjo atliktų įsipareigojimų Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius per 10 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos pretenzijos išsiuntimo tiekėjui dienos. Jei tiekėjas vėluoja atlikti iš Perkančiosios organizacijos paimtos transporto priemonės privalomąją techninę priežiūrą ir garantinius aptarnavimus, ir (ar) grąžinti transporto priemonę Perkančiajai organizacijai ilgiau nei vieną darbo dieną nuo numatytų terminų pabaigos, tiekėjas įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai 100,00 eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir kompensuoti kitus dėl netinkamai tiekėjo atliktų įsipareigojimų Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius per 10 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos pretenzijos išsiuntimo tiekėjui dienos. Jei tiekėjas 6 mėnesių laikotarpiu pažeidžia šiuos tiekėjo įsipareigojimus 5 ar daugiau kartų, tai laikoma sutarties pažeidimu ir Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti numatytu sutarties transporto priemonių garantinio aptarnavimo laikotarpiu įvykdymo užtikrinimu.
Jei transporto priemonių garantiniu laikotarpiu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepašalina transporto priemonės defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos transporto priemonės kita, Perkančioji organizacija turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų transporto priemonės defektą/gedimą tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Transporto priemonės gedimo atveju, kai su tiekėju negalima susisiekti arba kai susisiekti pavyksta, bet tiekėjas negali imtis skubių priemonių transporto priemonės gedimui pašalinti, Perkančioji organizacija gali savarankiškai atlikti transporto priemonės remonto darbus tiekėjo sąskaita, neprarasdamas teisės į sutartyje numatytus garantinius įsipareigojimus, ir privalo apie tai nedelsiant informuoti tiekėją. Jei tokių Perkančiosios organizacijos išlaidų tiekėjas nekompensuoja, Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.
Transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ir remontą tiekėjas privalo atlikti per tiekėjo pateiktoje transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nurodytus terminus. Transporto priemones, atlikęs transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą, remontą ir kitas su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas, tiekėjas privalo grąžinti Perkančiajai organizacijai ne vėliau nei pirmą serviso darbo dieną po dienos, kurią transporto priemonėms atliko privalomąją techninę priežiūrą, remontą ir kitas su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas, arba kitą sutarties šalių sutartą dieną. Jei tiekėjas 6 mėnesių laikotarpiu pažeidžia šiuos tiekėjo įsipareigojimus 5 ar daugiau kartų, tai laikoma sutarties pažeidimu ir Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti numatytu sutarties transporto priemonių garantinio aptarnavimo laikotarpiu įvykdymo užtikrinimu.
Perkančioji organizacija transporto priemonių garantiniu laikotarpiu turi teisę ne dažniau nei kartą per 12 (dvylika) mėnesių įvertinti transporto priemonių praėjusio laikotarpio, t. y. 12 mėnesių, faktines vidutines energijos/degalų sąnaudas. Jei Perkančiosios organizacijos suskaičiuotos vieno modelio visų transporto priemonių faktinės vidutinės energijos/degalų sąnaudos 100-ui kilometrų ridos yra didesnės už tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktame dokumente nurodytas transporto priemonės normines vidutines energijos/degalų sąnaudas pagal SORT-2 testo bandymo metodą 2 procentais ar daugiau, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti iš tiekėjo kompensuoti Perkančiosios organizacijos per praėjusį laikotarpį patirtas sąnaudas energijos/degalų kiekiui, vidutiniškai viršijančiam tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktame dokumente nurodytą transporto priemonės normines vidutines energijos/degalų sąnaudas, įsigyti. Jei tiekėjas nesutinka per Perkančiosios organizacijos nurodytą protingą terminą kompensuoti Perkančiosios organizacijos per praėjusį laikotarpį apskaičiuotų patirtų sąnaudų, Perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti numatytu sutarties garantinio aptarnavimo laikotarpiui įvykdymo užtikrinimu.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Transporto priemonių išperkamosios nuomos (finansinio lizingo) reikalavimai:
1. transporto priemonių išperkamosios nuomos (finansinio lizingo) terminas – 96 mėnesiai nuo transporto priemonių (pirmos transporto priemonės ar pirmos transporto priemonių partijos) perdavimo dienos;
2. pradinė įmoka – 20 procentų transporto priemonių kainos su PVM;
3. finansuojama transporto priemonių vertė – 80 procentų transporto priemonių kainos be PVM;
4. paskutinė lizingo įmoka – 20 procentų transporto priemonių kainos be PVM;
5. palūkanos – fiksuotos 8 metams, eurais;
6. lizingo mėnesio įmokos apskaičiavimo metodas – linijinis
7. lizingo sutarties sudarymo mokestis netaikomas.
8. visi mokesčiai, įskaitant, bet neapribojant lizingo sutarties aptarnavimo, lizingo sutarties keitimo, lizingo sutarties nutraukimo, lizingo sutarties pasirašymo mokesčius, turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą;
9. visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpiu lizingo teikėjas neturės teisės taikyti įsipareigojimo mokesčio;
10. Perkančioji organizacija prisiims ir vykdys tik su pirkimo objektu susijusius ir finansinius įsipareigojimus, neprisiims jokių kompleksinių įsipareigojimų (Cross Default);
11. įsigaliojus sutarčiai, Perkančioji organizacija sumoka tiekėjui sutarties kainos dalį – 20 (dvidešimt) procentų sutarties kainos su PVM;
12. įsigyjamos transporto priemonėsi lizingo terminui KASKO draudimu (TPVCA draudimu) bus draudžiami Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo būdu parinktoje draudimo bendrovėje.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Įgaliotoji perkančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: I. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama –išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
II. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama:
1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1. kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2. kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.
III. Tiekėjas nebankrutavęs, nelikviduojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nevykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
IV. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Įgaliotoji perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Įgaliotoji perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini.
V. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
VI. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama – profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą. *Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: I. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš miesto tipo keleivinių transporto priemonių gaminimo ir/ar pardavimo per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės nei 17 250 000 EUR be PVM.
II. Pastarųjų 3 finansinių metų arba laiko nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: I. Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš miesto tipo keleivinių transporto priemonių gaminimo ir/ar pardavimo per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės nei 17 250 000 EUR be PVM.
II. Turi būti teigiama grynojo pelno (nuostolių) rodiklio per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) reikšmė. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
I. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kurioje turi būti pateiktas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytos(-ų) (ir) ar vykdomos(-ų) keleivinių transporto priemonių gaminimo ir/ar pardavimo sutarties(-ių) sąrašas, jame nurodant M3CE ir M3CG transporto priemonių skaičių, datas ir prekių ar paslaugų gavėjus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne. Įrodymui apie keleivinių transporto priemonių pateikimą ar paslaugų suteikimą tiekėjas pateikia gavėjo pažymą.
II. Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma) ir/ar įgaliotas gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ir/ar dokumentai, įrodantys gamintojo suteiktą teisę parduoti ir teikti garantinį aptarnavimą pasiūlyme pateiktoms miesto tipo keleivinėms transporto priemonėms.
III. 1) Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto atlikimo galimybę servise, kuris turi būti nuo Perkančiosios organizacijos buveinės, adresu Verkių g. 52 Vilniuje, nutolęs ne didesniu nei 25 (dvidešimt penkių) kilometrų atstumu. 2) Tiekėjo techninių galimybių aprašymas, kuriame nurodoma aptarnavimo centro (-ų), kuris (-ie) atliks autobusų garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai). Jei tiekėjas reikalaujamo serviso neturi, jis privalo papildomai pasiūlyme pateikti sutarties/preliminariosios sutarties* su aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančiu servisu kopiją arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius tiekėjo teisę sutarties galiojimo laikotarpiu naudotis aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančiu servisu. *Jei su pasiūlymu bus pateikta preliminarioji sutartis – laimėjimo atveju iki pirmos transporto priemonių partijos pristatymo dienos tiekėjas Perkančiajai organizacijai turi pateikti dokumentus (pagrindinę sutartį), įrodančius tiekėjo teisę sutarties galiojimo laikotarpiu naudotis servisu.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
I. Tiekėjo patirtis – per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdyta(-os) (ir) ar vykdoma(-os) 1 (viena) arba 2 (dvi) arba 3 (trys) miesto tipo keleivinių transporto priemonių gaminimo ir/ar pardavimo sutartis(-ys), kurios(-ių) bendra apimtis ne mažesnė kaip 105 vnt. M3CE ir M3CG transporto priemonių bendrai. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą(-as) sutartį(-is), šios(-ių) sutarties(-ių) įvykdytos(-ų) dalies(-ių) vertė turi būti ne mažesnė kaip 105 vnt. M3CE ir M3CG transporto priemonių bendrai. *Vertinamos per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytos ir (ar) vykdomos sutartys.
II. Tiekėjas turi būti gamintojas arba būti įgaliotas miesto tipo keleivinių transporto priemonių gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atstovauti gamintojui dėl prekybos ir garantinio aptarnavimo siūlomomis miesto tipo keleivinėmis transporto priemonėmis.

III. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomų miesto tipo keleivinių transporto priemonių garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad transporto priemonių garantiniu laikotarpiu garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugos bus teikiamos servise, kuris turi būti nuo Perkančiosios organizacijos buveinės, adresu Verkių g. 52 Vilniuje, nutolęs ne didesniu nei 25 (dvidešimt penkių) kilometrų atstumu*. *Atstumas matuojamas internetinėje svetainėje http://www.maps.lt esančia skaičiuokle, skaičiuojant maršrutą gatvėmis viena kryptimi – nuo Perkančiosios organizacijos buveinės (adreso) iki tiekėjo nurodytos serviso vietos (adreso). Jei tiekėjas reikalaujamo serviso neturi, jis privalo užtikrinti transporto priemonių garantiniu laikotarpiu garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimą sutarties/preliminariosios sutarties ar kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių tiekėjo teisę sutarties galiojimo laikotarpiu naudotis aukščiau minėtus reikalavimus atitinkančiu servisu, pagrindu.

III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Bendra pasiūlymo kaina (C). Lyginamasis svoris 60

2. Deklaruotas pasiūlyme nurodytų autobusų pristatymo terminas (skaičiuojant dienomis nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos) (T1). Lyginamasis svoris 5

3. Siūlomų autobusų kuro sąnaudos 100 km nuvažiuoti (skaičiuojant eurais konkurso dokumentų pateikimo dieną, įvertinus papildomai reikalingos infrastruktūros įrengimo sąnaudų dydį ne iš naftos produktų pagamintu kuru varomiems autobusams) (T2). Lyginamasis svoris 15

4. Siūlomų autobusų eksploataciniai parametrai (T3). Lyginamasis svoris 20

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 11.6.2017 - 23:59
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
12.6.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 12.6.2017 - 10:00

Vieta:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Vilniaus miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Konstitucijos pr. 3 Vilniuje, 215 kabinete.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai, Įgaliotosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje.
Įgaliojimas nereikalingas, kai pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvauja:
1. pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;
2. pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;
3. pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės nariai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Konkurso sąlygos, jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) kartu su skelbimu apie pirkimą bei http://vilniausviesasistransportas.lt ir http://vilnius.lt. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, lietuvių kalba ir pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams arba grąžinami tiekėjams registruotu laišku ir nebus vertinami.

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

1. techniniais klausimais – Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas Kastytis Lubys, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2115, el. p. kastytis.lubys@vilnius.lt, faks. (8 5) 211 2801;

2. viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Giedrius Krasauskas, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 219 7935, el. paštas giedrius.krasauskas@vilnius.lt, faks. (8 5) 211 2801.

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): 1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti įgaliotosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Įgaliotajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis, faksu arba pasirašytinai per kurjerį. Įgaliotosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka; 2. Įgaliotoji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos; 3. Įgaliotoji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28.4.2017