Supplies - 166861-2023

20/03/2023    S56

Netherlands-Leeuwarden: Software package and information systems

2023/S 056-166861

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Firda
National registration number: 41003498
Postal address: de Eenhoorn 4
Town: Leeuwarden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 8932 NX
Country: Netherlands
Contact person: Dhr. mr. M. Ashcroft
E-mail: mashcroft@rocfriesepoort.nl
Telephone: +31 582849340
Internet address(es):
Main address: www.rocfriesepoort.nl
Address of the buyer profile: https://s2c.mercell.com/buyer/19871
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vrijwillige transparantie: verlenging overeenkomst huidige opdrachtnemer voor bepaalde duur

Reference number: T32450
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De huidige raamovereenkomst voor het Studenten Informatie Systeem (Eduarte) met Topicus (voorheen Iddink) loopt voor de ROC Friese Poort en het Friesland College tot medio februari 2023. Na de genoemde datum zijn geen verlengingen binnen de overeenkomst meer mogelijk. Met het aflopen van beide contracten dient voor de nieuwe fusieorganisatie Firda het Studenten Informatie Systeem (SIS) opnieuw ingekocht te worden. Gezien het feit dat de opdrachtwaarde boven de Europese drempel van € 215.000 ex. btw ligt, dient de opdracht Europees aanbesteed te worden. De organisatie wil hiervan afwijken en de opdracht op basis van artikel 2:163d juncto artikel 2:163e Aanbestedingswet 2012 onderhands gunnen aan de huidige leverancier Topicus. De duur van de verlenging betreft 12 maanden en eindigt daarmee op 09-02-2024.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 0.01 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

-

II.2.4)Description of the procurement:

Studenten Informatie Systeem (SIS).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Verlenging huidige overeenkomst voor bepaalde tijd / Weighting: 100
Price - Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

-

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Juridische motivatie

De verlenging (dus geen nieuwe overeenkomst) geschiedt onder art. 4.16 juncto art. 2.163d juncto art. 2.163e Aanbestedingswet 2012.

De uitzondering op de aanbestedingsplicht, voldoet aan artikel 2.163d Aanbestedingswet 2012 en is als volgt uitgewerkt. A: Er is een cruciale noodzaak om het SIS- systeem bij de oorspronkelijke opdrachtnemer af te nemen. B: De aanvullende diensten (deze verlenging) zijn niet in het oorspronkelijke aanbestedingsdocument opgenomen. C: Een wijziging van opdrachtnemer heeft een dusdanige afbreukrisico voor het primair onderwijsproces dat wijziging van het huidige kernsysteem voor beide onderwijsorganisaties in de huidige fusie- transitie fase zeer ongewenst is en een substantieel ongemak met zich meebrengt. D: De verwachte waarde die deze verlenging met zich mee brengt, is veel lager dan 50% van oorspronkelijke geraamde opdrachtwaarde.

Artikel 2.163e van de Aanbestedingswet 2012

A: De op handen zijnde bestuurlijke fusie was ten tijde van de voorbereiking van de aanbesteding van het kernregistratiesysteem in 2011 met publicatiekenmerk 2011 S 94 – 154275 niet voorzien. B: De verandering van de opdracht is louter een verlenging van de huidige overeenkomst, en betreft geen verandering in algemene aard. C: de verwachte waarde die deze verlenging met zich mee brengt, is veel lager dan 50% van oorspronkelijke geraamde opdrachtwaarde.

Bezwaarmogelijkheid

Gezien de motivatie zoals opgenomen in dit bericht, is Firda van mening dat er in deze situatie sprake is van een uitzondering op de aanbestedingsplicht. Als een marktpartij het oneens is met het voornemen om de huidige overeenkomst te verlengen, kan er bezwaar worden aangetekend.

De schriftelijk bezwaartermijn bedraagt 20 kalenderdagen na publicatiedatum. Indien een partij zich niet met de schriftelijk terugkoppeling kan vereenzelvigen, dan is er uiterlijk tot 20 dagen na publicatiedatum de mogelijkheid om een kort geding aanhangig te maken.

Schriftelijke bezwaren gaan per e-mail naar: mashcroft@rocfriesepoort.nl (t.n.v. dhr. mr. M. Ashcroft)

Ter aanvulling: na bovenstaande termijnen zijn uw rechten verwerkt en bij geen bezwaar zal Firda overgaan tot definitieve verlenging van de huidige opdracht.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2023011v3
Title:

Licentieovereenkomst Topicus Eduarte

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
09/02/2023
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Topicus Onderwijs Eduarte B.V.
Postal address: Singel 25
Town: Deventer
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 7411 HW
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 0.01 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

De technische, systeem, proces en organisatorische integratie van de onderwijsprocessen en harmonisatie van onderwijs van de nieuwe organisatie ‘Firda’ is een ingrijpende operatie welke gefaseerd over meerdere jaren plaatsvindt. Er is veel expertise, kennis en ervaring nodig om deze integratie succesvol en met zo weinig mogelijk impact op het onderwijs te laten verlopen. Het algemene beleidsmatig uitgangspunt voor de integratie projecten is om de veranderdruk op de organisatie en de risico’s op het primaire proces zo laag mogelijk te houden en goed te doseren. Tussentijdse aanpassing van het systeem zou dan ook tot een aanzienlijk ongemak leiden voor de organisatie.

Vanuit deze hoofdreden is besloten om bij het kernsysteem SIS de integratie uit te voeren in het systeem Eduarte. Samengevat: reductie risico’s op gebied van kwaliteit en minimalisering veranderdruk voor onderwijs en ondersteuning. Een tweede argument is dat het SIS een integraal en cruciale component is in de totale architectuur (en ook m.b.t. data voor verantwoording van onderwijs en bedrijfsvoering) van de informatiesystemen bij ‘Firda’. Samen met andere kernsystemen en aanpalende modules vormt dit een integraal en gebruiksvriendelijk systeem waarmee we onderwijs en studenten goed kunnen faciliteren en ook de urgentie van harmonisering van onderwijs/opleidingen, flexibilisering en innovatie zo snel mogelijk kunnen faciliteren. Een nieuw hoofdcomponent met een nieuwe leverancier zou een te grote vertraging en een dusdanig aanzienlijk ongemak opleveren om deze strategische ontwikkeling als grote MBO instelling te kunnen realiseren. Het risico dat de continuïteit van de onderwijsprocessen in geding komen is aanzienlijk. Een derde argument is de volwassenheid van de markt voor SIS waarin momenteel veel ontwikkeling is, maar nog geen stabiliteit en kant en klaar alternatief om de integratie goed te faciliteren en de genoemde risico’s weg te nemen. De duur van de verlenging betreft 12 maanden en eindigt daarmee op 09-02-2024.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Nederland
Town: Leeuwarden
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883620000
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2023