A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 166875-2019

10/04/2019    S71

Magyarország-Hatvan: Magasépítési munka

2019/S 071-166875

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70214820
Postai cím: Kossuth tér 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Attila
E-mail: palyazat@hatvan.hu
Telefon: +36 37542305
Fax: +36 37345455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hatvan.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hatvan.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000244732019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000244732019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák

Hivatkozási szám: EKR000244732019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212330 Könyvtár építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (3012/2 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A TOP-2.1.2-15 kódszámú, «Zöld város kialakítása» tárgyú pályázat keretében Hatvan város városközponti területeit érintő zöld infrastruktúra rekonstrukciójához kapcsolódóan Hatvan Város Önkormányzata célul tűzte ki a település főtérén található könyvtár épületének korszerűsítését, valamint energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítását.

Az épület könyvtárként működik majd úgy, hogy az alapfunkción túl számos közösségi teret foglal magába. A kivitelezéssel érintett összes bruttó beépített szintterület mérete: 2 202,1 m2

A földszinten a gyermekkönyvtár helyiségeit (könyvválasztó, olvasóterem, foglalkoztató), a könyvraktárt és a rendezvényteremként is szolgáló közösségi teret kell elhelyezni. Az emeleten a felnőtt részleg (kölcsönző, olvasóterem, helytörténeti kutató, hangtár) fog helyet kapni, a tetőtérben a gyűjteménytárak kerülnek elhelyezésre.

A meglévő átriumos-galériás központi teret új lift és lépcsőkar beépítése teszi alkalmassá az egész ház függőleges közlekedésének biztosítására.

A meglévő könyvtár hasznos alapterülete nem változik, ezért új gépkocsi parkolót nem kell létesíteni. A mozgásukban korlátozott embertársaink számára új mozgássérült parkoló kerül kialakításra.

A telek teljesen közművesített.

Az épület komplex felújítása során projektarányos akadálymentesítést kell megvalósítani. Új akadálymentes főbejárat kerül kialakításra, a szintek közötti kapcsolatot új lift beépítése biztosítja. A beépítendő liftakna pontos belmagassága: 11,34 m.

Az ingatlan úszótelek. Erre a kivitelezési munkák során különös figyelemmel kell lenni. (pl. felvonulás, anyagtárolás, megközelítés).

Az épület nem műemlék, helyi építészeti védelme sincs. Ugyanakkor a Grassalkovich-kastély közelsége okán műemléki környezetben található.

A könyvtár épülete védett építészeti környezetben, helyezkedik el, közvetlenül a polgármesteri hivatal szomszédságában, az 1 607 m2 területi ingatlanon.

A kb. 50 éves épület szerkezetei, gépészeti/elektromos rendszerei a többszörös átalakítás ellenére nem felelnek meg korunk követelményeinek, funkcionális elrendezése sem elégíti ki egy mai könyvtár igényeket. A korszerűsítés alapvető célja a TOP-2.1.2-15 pályázat akcióterületéhez tartozó könyvtár fenntartható üzemeltetése, energiatudatos működtetésének biztosítása, ezen túl korunk követelményeinek megfelelő könyvtárfeladatok ellátására alkalmas épület létrehozása.

A ház 3 szintje funkcionálisan három részre tagozódik: a földszint a gyermekkönyvtárt és a rendezvénytermet, az emelet a felnőtt részleget, a tetőtér a klub-, és kiállítótermeket; a kiszolgáló (gépészet) tereket foglalja magába.

Az épülethez utólag hozzáépített hátsó lépcsőház elbontásra kerül, a függőleges összeköttetést a központi aulában elhelyezett új lépcsőkar és akadálymentes felvonó biztosítja.

A könyvtár új bejárata a Zöld Város programban megújuló, a piacot a városközponttal összekötő gyalogos zóna felől kerül kialakításra. az akadálymentes megközelítéssel együtt.

Az épületben helyet kap egy nagyterem, melynek befoglaló képessége 100 fő, ezen kívül 80 fő tartózkodhat a házban. Az épület vizesblokkjai a maximális 180 fős létszám alapján is megfelelnek.

Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M/2.1. szerinti szakembernek a gyakorlati idő tekintetében a 266/2013. Korm.rendelet szerint előírt minimális követelményhez képest többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M/2.2. szerinti szakembernek a gyakorlati idő tekintetében a 266/2013. Korm.rendelet szerint előírt minimális követelményhez képest többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M/2.3. szerinti szakembernek a gyakorlati idő tekintetében a 266/2013. Korm.rendelet szerint előírt minimális követelményhez képest többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Teljeskörű jótállás időtartama (hónapokban: minimum 24 hónap, míg a 60 hónap maximális pontot ér) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében a szerződés megkötésekor éljen. Ajánlatkérőnek az opciós tételek vonatkozásában megrendelési kötelezettsége nincs. Ajánlatkérő az opcionális mennyiségek lehívása esetén valamennyi opcionális tételt egyben rendeli meg, nincs lehetőség az opciós tételek részben történő lehívására.

A teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. § alapján:

ATnek ajánlatában a 321/2015. Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá. AK az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

AK felhívja az ATk figyelmét, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlat részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más nyilatkozatot, dokumentumot.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ATnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az igazolási szakaszban az AT az AK felhívására köteles benyújtani a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

— a nem Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

II. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Alkalmatlan AT, amennyiben

— nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve

— a nem Magyarországon letelepedett AT nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolás mód:

SZ/1. A 321/2015. Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján ATnek csatolnia kell az EEKDt, melynek elegendő a IV. részének «α» szakaszát kitölteni e tekintetben, AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

ATnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ATk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Utólagos igazolás

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az igazolási szakaszban az AK felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

P/1.

ATnek csatolnia kell nyilatkozatát a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes és a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházások kivitelezése) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha AT a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. pont szerinti követelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele összesen nem éri el a nettó 427 000 000 HUF-ot és a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházások kivitelezése) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele összesen nem éri el a nettó 320 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

ATnek a 321/2015. Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK felhívja ATk figyelmét, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja a ATk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó AT teszi meg.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

A Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: AT ismertesse a legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés helyét,

— a kivitelezés tárgyát és főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,

— a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés ideje év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),

— azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Alkalmazandó a Kr. 22. § (5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdés.

M/2.

A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése és rendelkezésre állási nyilatkozatuk, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:

— ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban vagy szakértői névjegyzékben, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést — a nyilvántartásba/névjegyzékbe vétel ténye által — AK ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]),

— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges),

— egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés — az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő — ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év vonatkozásában (60 hónap; a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan magasépítési létesítmény minden alap-szakágra (építészet és tartószerkezet és épületvillamosság és épületgépészet) kiterjedő építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával/referenciákkal, melynél

— a munkálatokkal érintett összes bruttó beépített szintterület elérte az 1 250 m2-t, és

— teljes akadálymentesítés, továbbá az épület belső területén akadálymentes felvonó fogadására alkalmas legalább 8,50 m belmagasságú liftakna valósult meg, akadálymentes személyfelvonó beszerelésével együtt.

Bruttó beépített szintterület alatt a következő értendő: az összes használati épületszint falakkal vagy egyéb külső határoló szerkezetekkel együtt számított alapterületi külső kontúrja által határolt alapterületek összesen.

Magasépítési létesítmény: olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésre vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek.

Teljes akadálymentesítés: az olyan akadálymentesítés, melynél minimálisan a közlekedési rendszer és vizesblokk (pl. WC, mosdó) az akadálymentesítési előírásoknak megfelelő kialakítása és infokommunikációs akadálymentesítés valósult meg.

A fenti referenciakövetelmények több szerződéssel is igazolhatóak.

M/2.) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület MV-É (vagy azzal egyenértékű) jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M/2.2. legalább 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG — vagy azzal egyenértékű — jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV — vagy azzal egyenértékű — jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.

AK a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)–(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)–(2) és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A § (1), (3) és 32/B § bekezdéseiben meghatározottak szerint történik. A finanszírozás a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, 100 % támogatási intenzitású EU projektből történik. A projekt utófinanszírozású.

Előleg: 20 % (előleg elszámolása a részszámlákban és a végszámlában arányosan történik).

Számlázás: 4 db részszámla (25 %, 50 %, 75 % és 95 % készültségnél) és 1 db végszámla, az opciós mennyiség ellenszolgáltatása a teljesítéssel érintett számlá(k)ba építendő be.

Végszámla benyújtása a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követően lehetséges.

Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a.

— Teljesítési és Jótállási biztosíték: 5-5 % a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja és (3)–(5) bek szerint,

— Késedelmi kötbér: 0,2%/naptári nap, max 9 %

— Meghiúsulási kötbér: 15 %

— Jótállás: AT megajánlása szerint, de min. 24 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/05/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 08/07/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/05/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.

2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

4. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

5. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. Az Ár szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével, a Minőségi részszempontok tekintetében az egyenes arányosítás módszerével kerülnek megállapításra az értékelési pontszámok. A módszerek részletes leírását a KD tartalmazza.

6. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában.

7. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4 000 000 HUF, azaz négymillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő K&H Bank pénzintézetnél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével. Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvény formájában is elfogadja.

9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. rendelkezései tartalmazzák.

11. FAKSZ: dr. Varga Endre (00068.) és dr. Németh Ferenc (00981.)

12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

13. A felhívás II.2.7) pontjában foglalt időtartam naptári napban értendő, kezdőnapja a munkaterület nyertes ajánlattevő részére történő átadása.

14. Konzultáció tartására nem kerül sor.

15. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

16. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni a következő mértékre: legalább 100 000 000 HUF/káresemény, 500 000 000 HUF/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.3) További információk folytatása:

17. AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseit.

18. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást tart a kivitelezéssel érintett helyszín megtekintése végett. A bejáráson nem történik konzultáció, gazdasági szereplők a bejárás során felmerült kérdéseiket az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatás keretében tehetik fel. A helyszíni bejárás kezdete: 16.4.2019.-án 9:00 óra, találkozó helyszíne: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., Pályázati Osztály. Kérjük az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a helyszíni bejáráson való részvételi szándékukat az EKR-en keresztül az «AETK — Egyéb kommunikáció (AT)» eljárási cselekmény útján előzetesen jelezzék. Részvételi szándék jelzésének hiányában a helyszíni bejárás elmarad.

19. A részajánlattétel kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, a szomszédos munkaterületek miatti korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, vagyis nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2019