Services - 166918-2017

03/05/2017    S85    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Chodzież: Engineering design services

2017/S 085-166918

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Podanin
Podanin 65
For the attention of: Bartosz Rot, Tomasz Pierzkała
64-800 Chodzież
Poland
Telephone: +48 672829897
E-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672810785

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Other: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3)Main activity
Other: leśnictwo i pozyskanie drewna
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski na potrzeby budowy obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Podanin Numer referencyjny: NA.270.2.1.2017.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Teren administracyjny Nadleśnictwa Podanin.

NUTS code PL411

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa (zw. dalej jako zadanie I), oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem (zw. dalej jako zadanie II) na potrzeby budowy obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Podanin. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71330000, 71520000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej (zw. dalej jako zadanie I), oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem (zw. dalej jako zadanie II) na potrzeby budowy obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Podanin:
a) W zakresie Części 1 zamówienia:
— na wykonanie niezbędnej ilości zastawek w leśnictwie Piłka wystarczającej do uzyskania zamierzonego efektu tj. uzyskania rozlewisk. Lokalizacją jest teren gminy Chodzież, powiat chodzieski. W ramach jednej z zastawek należy zaprojektować groblę umożliwiającą piętrzenie wody w istniejącej rynnie terenowej. Ciek znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i w zlewni rzeki Noteci. Ilość zastawek ustalić w oparciu o analizę możliwości maksymalizacji zasięgu potencjalnych podtopień oraz objętości potencjalnie magazynowanej wody. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-032-0002; numer działki ewidencyjnej 8072/5;
— na odbudowę infrastruktury wodnej na ciekach w zlewni Kcyninki w leśnictwie Smogulec. Lokalizacją jest teren gminy Gołańcz, powiat wągrowiecki. Na ciekach należy zaprojektować odbudowę istniejących niegdyś sieci zbiorników i rozlewisk na rowach, poprzez odbudowę m.in. grobli, przepustów, progów. Na terenie inwestycji znajdują się pomniki przyrody. Ciek znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i w zlewni rzeki Kcyninki. W ramach obiektu należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejących grobli wraz z oceną możliwości ich wykorzystania do retencjonowania wody. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-28-035-0015; numer działki ewidencyjnej 9254;
— na stworzenie obszarów mokradłowych na Rycewkach w leśnictwie Jaktorówko. Lokalizacją jest teren gminy Szamocin, powiat chodzieski. Na istniejących rowach znajdujących się na łąkach, należy zaprojektować 5 zastawek, które spowodują powstanie rozlewisk, oraz 2 przepustów. Ciek nie znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i znajduje się w zlewni rzeki Młynówki Borowskiej. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-055-0003; numer działki ewidencyjnej 8020/3, 8020/7, 8020/10, 8020/11, 8020/12, 8020/17
— na modernizację przepustu wraz z budową budowli piętrzącej w leśnictwie Smogulec. Lokalizacją jest teren gminy Gołańcz, powiat wągrowiecki. Na cieku należy zaprojektować przebudowę przepustu w celu uzyskania terenu zalewowego i uwodnienia – rewitalizacji wyschniętych bagien w pobliżu cieku wodnego. Na projektowanej budowli będzie możliwa regulacja wysokości piętrzenia do wysokości max. 2,0 m. Ciek znajduje się w zasobach Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i w zlewni rzeki Młynówki Borowskiej. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-28-035-0015; numer działki ewidencyjnej 9217/1
— na modernizację przepustu wraz z budową budowli piętrzącej oraz przewiertem kontrolowanym (sterowanym) w leśnictwie Jaktorówko. Lokalizacją jest teren gminy Szamocin, powiat chodzieski. Na cieku należy zaprojektować przebudowę przepustu w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych z terenów leśnych. Należy uwzględnić wykonanie przewiertu kontrolowanego o długości umożliwiającego odtworzenie dawnych „oczek wodnych”. Na projektowanej budowli będzie możliwa regulacja wysokości piętrzenia do wysokości max. 2,0 m. Ciek znajduje się w zasobach Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i w zlewni rzeki Młynówki Borowskiej. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-055-0006; numer działki ewidencyjnej 8118/1
— na modernizację przepustu wraz z budową budowli piętrzącej z leśnictwie Jaktorówko. Lokalizacją jest teren gminy Szamocin, powiat chodzieski. Na cieku należy zaprojektować przebudowę przepustu z piętrzeniem w celu uzyskania terenu zalewowego powyżej budowli. Ciek znajduje się w zasobach Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i w zlewni rzeki Młynówki Borowskiej. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-055-006; numer działki ewidencyjnej 8119/1
b) W zakresie Części 2 zamówienia:
— na budowę 5 zastawek w leśnictwie Strzelecki Gaj. Lokalizacją jest teren gminy Budzyń w powiecie chodzieskim. Na cieku należy zaprojektować budowę pięciu nowych zastawek o regulowanym poziomie piętrzenia. Ciek znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i w zlewni rzeki Dymnicy. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-022-0011; numer działki ewidencyjnej 8209/2 oraz adres administracyjny 30-01-022-0010; numer działki ewidencyjnej 8210/1, 8210/4, 8214
— na budowę zastawki oraz przepustu z piętrzeniem w leśnictwie Oleśniczka. Lokalizacją jest teren gminy Chodzież w powiecie chodzieskim. Na rowie należy zaprojektować przebudowę przepustu z piętrzeniem oraz budowę zastawki w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych i stworzenie terenu zalewowego. Wysokość piętrzenia na projektowanych obiektach do 1,0 m. Ciek znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i w zlewni rzeki Bolemki. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-032-0005; numer działki ewidencyjnej 8065/1
2. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Podanin. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej obiektów celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
4. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla zadania nr I obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
a) Harmonogram wykonania prac zawierający informacje o tygodniach i miesiącach w których zostaną rozpoczęte/zakończone prace wymienione w lit. b – z.
b) Wykonanie wariantowej koncepcji projektowych rozwiązań. Koncepcja musi zawierać:
— Obliczenia hydrologiczne dla cieków będących przedmiotem analizy, ustalając wartości SNQ (średnia z najmniejszych przepływów rocznych), SSQ (średnia z przepływów średnich rocznych) SQ (średnia z przepływów średnich z wielolecia), oraz poziomy zwierciadła wody odpowiadające tym przepływom;
— Analizę zasięgu podtopień wykonaną na bazie Numerycznego Modelu Terenu (dalej NMT). Dokładność rzędnych z NMT, w miejscach planowanych budowli piętrzących oraz wybranych miejscach charakterystycznych.
— Wizualizację minimum 2 wariantów lokalizacji obiektów piętrzących z podaniem powierzchni rozlewisk, przybliżonej ilości magazynowanej wody oraz stworzeniem mapy batymetrycznej dla każdego z wariantów.
— Wskazania optymalnej lokalizacji obiektów piętrzących pod kątem ekonomicznym (powierzchnia zalewu oraz ilość retencjonowanej wody w odniesieniu do szacunkowych kosztów wykonania obiektu/ów).
c) Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu. Zmiana wariantu inwestycyjnego możliwa będzie w przypadku natrafienia na warunki gruntowe lub przyrodnicze dyskwalifikujące dany wariant.
d) Uzgodnienia z Radą Gminy/Wojewodą (organem ustanawiającym formy ochrony przyrody): użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.). jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Zamawiającym.
e) Uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych.
f) Pomiary i prace geodezyjne obiektów z mapami do celów projektowych (jeżeli będą wymagane) do każdego obiektu – w ilości niezbędnej dla wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji niezbędnych do wykonania obiektów. Dla każdego z obiektów niezbędne jest uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych na cały zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
g) Trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
h) Wykonanie operatu wodno-prawnego z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określone art. 131–132 ust. 4 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) – 4 egz. w wersji papierowej.
i) Wykonanie opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonego w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – 4 egz. w wersji papierowej.
j) Wyliczenie objętości retencjonowanej wody – 1 egz. w wersji papierowej
k) Analiza oceny oddziaływania na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. Ramowej Dyrektywy Wodnej (dalej RDW) w związku z art. 4.7-4.9 RDW musi stanowić element KIP (Karty informacyjnej przedsięwzięcia) i Raportu Oddziaływania na Środowisko – 1 egz. w wersji papierowej
l) Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raport oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym (o ile będzie wymagany) – 4 egz. w wersji papierowej.
k) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie pozwolenia wodno – prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
l) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) dotyczącego zgłoszenia prowadzenia działań na podstawie art. 118 Ustawy o ochronie przyrody) lub uzyskanie postanowienia, że nie jest ono wymagane,
m) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagane) oraz jej uzyskanie,
n) Wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analiza porealizacyjna, itp.,
o) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, jeśli jest wymagane,
p) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej WZiZT) lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektów wymagających takich decyzji, z uzyskanie decyzji lub odmowy wydania decyzji.
q) Uzyskanie prawomocnych decyzji na budowę w imieniu Zmawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
r) Uzupełnia wniosków o wydanie decyzji środowiskowych jeśli będzie to wynikać z zaleceń organów wydających decyzje lub opinie np. zezwolenie na odstępstwo od przepisów o ochronie gatunkowej,
s) Wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej BIOZ) – 6 egz. w wersji papierowej. (dotyczy też zgłoszeń). W przypadku lokalizacji projektowanego piętrzenia na przepuście pod drogą gruntową z nawierzchnią ulepszoną, konstrukcja przepustu oraz nawierzchni powinna zostać zaprojektowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
t) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora, jeżeli będzie wymagane, w innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu właściwego miejscowo organu architektoniczno-budowlanego wobec wykonanie obiektów budowlanych.
u) Sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz. w wersji papierowej.
v) Wykonanie kosztorysów: ofertowych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich – 2 egz. w wersji papierowej.
w) Wykonanie dokumentacji terenowo – prawnej (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. w wersji papierowej zawierającej:
— uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi,
— mapy do celów projektowych, dokumentacji hydrologicznej w skali 1:500,
— mapy sytuacyjno-wysokościowej,
— mapy ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji,
— wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność.
x) Wykonanie badań geotechnicznych (odwiertów i sondowań) przy każdej projektowanej budowli, w co najmniej dwóch lokalizacjach, do głębokości min. 6,0 m p.p.t., umożliwiających wykonanie przekroju geologicznego w obszarze posadowienia budowli i pełne rozeznanie warunków gruntowych niezbędnych do przeprowadzenia stosownych obliczeń. W przypadku gdy podany zakres badań okaże się niewystarczający do pełnego rozpoznania warunków gruntowych należy zwiększyć ilość lokalizacji lub/i przeprowadzić je do większej głębokości.
y) Uzyskanie decyzji na zniszczenie siedliska art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1 pkt 4, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134.) – jeśli będzie wymagane w porozumieniu z Zamawiającycm.
z) Uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.
5. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla zadania nr II obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
a) Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych tj. przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert.
b) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) polegające na:
— czuwaniu w trakcie wykonywania robót budowlanych nad zgodnością ich realizacji z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania celem stwierdzenia realizacji robót zgodnie z projektem, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę.
— Uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy.
Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu.
6. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń i uzgodnień.
b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania urządzeń wodnych oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
c) Przy projektowaniu i wycenie Wykonawca zobowiązany jest do kierowania się założeniami i ustaleniami zawartymi w uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, treścią „Podręcznika wdrażania projektu (wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej), część I zakres rzeczowy” – Załącznik nr 7 do SIWZ, oraz „Podręcznika wdrażania projektu (wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej), część II podręcznik procedur” – Załącznik nr 8 do SIWZ
d) Wszelkie koszty opracowania ponosi Wykonawca (np. opłaty do wniosków o wydanie pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy itp.).
e) Na stronie tytułowej sporządzanych dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o fakcie współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach POliŚ oraz logo podmiotów finansujących i realizujących projekt. Wzory znaków w wersji elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
f) Dokumentację projektową obiektów „małej retencji nizinnej” Wykonawca dostarczy w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – w 2 egzemplarzach, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .doc, .docx, .pdf; w przypadku kosztorysów i przedmiarów w formacie umożliwiającym odczytanie w programie kosztorysowym, inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym).
g) Całość zamówienia Wykonawca realizuje z własnych materiałów, własnym staraniem i na własny koszt.
h) Sporządzone wnioski i uzyskane postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia itp. (skany oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwołania.
i) Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
j) Dodatkowo dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenia:
— oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami,
— oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego służy i nadaje się do realizacji,
— oświadczenie, że Wykonawca posiada udokumentowane niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;
— oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia błędów lub usterek, jeżeli takie wynikną w trakcie realizacji przedmiotu opracowania,
— oświadczenie, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne związane z dokumentacją projektowo- techniczną.
7. W związku z koniecznością stosowania art. 29 – 31 ustawy Pzp, w dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawca sporządza opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji.
9. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5 % wartości udzielonego zamówienia.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 9.6.2017. Completion 15.12.2018

Information about lots

Lot No: 1
1)Short description
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71330000, 71520000

3)Quantity or scope
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski na potrzeby budowy obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Podanin
1)Short description
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa (zw. dalej jako zadanie I), oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem (zw. dalej jako zadanie II) na potrzeby budowy obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Podanin. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000, 71330000, 71520000

3)Quantity or scope
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa (zw. dalej jako zadanie I), oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem (zw. dalej jako zadanie II) na potrzeby budowy obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Podanin. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części
2. części zamówienia.
a) W zakresie Części 1 zamówienia:
— na wykonanie niezbędnej ilości zastawek w leśnictwie Piłka wystarczającej do uzyskania zamierzonego efektu tj. uzyskania rozlewisk. Lokalizacją jest teren gminy Chodzież, powiat chodzieski. W ramach jednej z zastawek należy zaprojektować groblę umożliwiającą piętrzenie wody w istniejącej rynnie terenowej. Ciek znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i w zlewni rzeki Noteci. Ilość zastawek ustalić w oparciu o analizę możliwości maksymalizacji zasięgu potencjalnych podtopień oraz objętości potencjalnie magazynowanej wody. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-032-0002; numer działki ewidencyjnej 8072/5;
— na odbudowę infrastruktury wodnej na ciekach w zlewni Kcyninki w leśnictwie Smogulec. Lokalizacją jest teren gminy Gołańcz, powiat wągrowiecki. Na ciekach należy zaprojektować odbudowę istniejących niegdyś sieci zbiorników i rozlewisk na rowach, poprzez odbudowę m.in. grobli, przepustów, progów. Na terenie inwestycji znajdują się pomniki przyrody. Ciek znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i w zlewni rzeki Kcyninki. W ramach obiektu należy wykonać ocenę stanu technicznego istniejących grobli wraz z oceną możliwości ich wykorzystania do retencjonowania wody. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-28-035-0015; numer działki ewidencyjnej 9254;
— na stworzenie obszarów mokradłowych na Rycewkach w leśnictwie Jaktorówko. Lokalizacją jest teren gminy Szamocin, powiat chodzieski. Na istniejących rowach znajdujących się na łąkach, należy zaprojektować 5 zastawek, które spowodują powstanie rozlewisk, oraz 2 przepustów. Ciek nie znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i znajduje się w zlewni rzeki Młynówki Borowskiej. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-055-0003; numer działki ewidencyjnej 8020/3, 8020/7, 8020/10, 8020/11, 8020/12, 8020/17
— na modernizację przepustu wraz z budową budowli piętrzącej w leśnictwie Smogulec. Lokalizacją jest teren gminy Gołańcz, powiat wągrowiecki. Na cieku należy zaprojektować przebudowę przepustu w celu uzyskania terenu zalewowego i uwodnienia – rewitalizacji wyschniętych bagien w pobliżu cieku wodnego. Na projektowanej budowli będzie możliwa regulacja wysokości piętrzenia do wysokości max. 2,0 m. Ciek znajduje się w zasobach Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i w zlewni rzeki Młynówki Borowskiej. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-28-035-0015; numer działki ewidencyjnej 9217/1
— na modernizację przepustu wraz z budową budowli piętrzącej oraz przewiertem kontrolowanym (sterowanym) w leśnictwie Jaktorówko. Lokalizacją jest teren gminy Szamocin, powiat chodzieski. Na cieku należy zaprojektować przebudowę przepustu w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych z terenów leśnych. Należy uwzględnić wykonanie przewiertu kontrolowanego o długości umożliwiającego odtworzenie dawnych „oczek wodnych”. Na projektowanej budowli będzie możliwa regulacja wysokości piętrzenia do wysokości max. 2,0 m. Ciek znajduje się w zasobach Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i w zlewni rzeki Młynówki Borowskiej. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-055-0006; numer działki ewidencyjnej 8118/1
— na modernizację przepustu wraz z budową budowli piętrzącej z leśnictwie Jaktorówko. Lokalizacją jest teren gminy Szamocin, powiat chodzieski. Na cieku należy zaprojektować przebudowę przepustu z piętrzeniem w celu uzyskania terenu zalewowego powyżej budowli. Ciek znajduje się w zasobach Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i w zlewni rzeki Młynówki Borowskiej. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-055-006; numer działki ewidencyjnej 8119/1
b) W zakresie Części 2 zamówienia:
— na budowę 5 zastawek w leśnictwie Strzelecki Gaj. Lokalizacją jest teren gminy Budzyń w powiecie chodzieskim. Na cieku należy zaprojektować budowę pięciu nowych zastawek o regulowanym poziomie piętrzenia. Ciek znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i w zlewni rzeki Dymnicy. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-022-0011; numer działki ewidencyjnej 8209/2 oraz adres administracyjny 30-01-022-0010; numer działki ewidencyjnej 8210/1, 8210/4, 8214
— na budowę zastawki oraz przepustu z piętrzeniem w leśnictwie Oleśniczka. Lokalizacją jest teren gminy Chodzież w powiecie chodzieskim. Na rowie należy zaprojektować przebudowę przepustu z piętrzeniem oraz budowę zastawki w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych i stworzenie terenu zalewowego. Wysokość piętrzenia na projektowanych obiektach do 1,0 m. Ciek znajduje się w zasobach Lasów Państwowych i w zlewni rzeki Bolemki. Dokładna lokalizacja: adres administracyjny 30-01-032-0005; numer działki ewidencyjnej 8065/1
3. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
4. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Podanin. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej obiektów celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla zadania nr I obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
a) Harmonogram wykonania prac zawierający informacje o tygodniach i miesiącach w których zostaną rozpoczęte/zakończone prace wymienione w lit. b – z.
b) Wykonanie wariantowej koncepcji projektowych rozwiązań. Koncepcja musi zawierać:
— Obliczenia hydrologiczne dla cieków będących przedmiotem analizy, ustalając wartości SNQ (średnia z najmniejszych przepływów rocznych), SSQ (średnia z przepływów średnich rocznych) SQ (średnia z przepływów średnich z wielolecia), oraz poziomy zwierciadła wody odpowiadające tym przepływom;
— Analizę zasięgu podtopień wykonaną na bazie Numerycznego Modelu Terenu (dalej NMT). Dokładność rzędnych z NMT, w miejscach planowanych budowli piętrzących oraz wybranych miejscach charakterystycznych.
— Wizualizację minimum 2 wariantów lokalizacji obiektów piętrzących z podaniem powierzchni rozlewisk, przybliżonej ilości magazynowanej wody oraz stworzeniem mapy batymetrycznej dla każdego z wariantów.
— Wskazania optymalnej lokalizacji obiektów piętrzących pod kątem ekonomicznym (powierzchnia zalewu oraz ilość retencjonowanej wody w odniesieniu do szacunkowych kosztów wykonania obiektu/ów).
c) Uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu. Zmiana wariantu inwestycyjnego możliwa będzie w przypadku natrafienia na warunki gruntowe lub przyrodnicze dyskwalifikujące dany wariant.
d) Uzgodnienia z Radą Gminy/Wojewodą (organem ustanawiającym formy ochrony przyrody): użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.). jeżeli będą wymagane – w porozumieniu z Zamawiającym.
e) Uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych.
f) Pomiary i prace geodezyjne obiektów z mapami do celów projektowych (jeżeli będą wymagane) do każdego obiektu – w ilości niezbędnej dla wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji niezbędnych do wykonania obiektów. Dla każdego z obiektów niezbędne jest uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych na cały zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
g) Trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
h) Wykonanie operatu wodno-prawnego z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określone art. 131–132 ust. 4 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) – 4 egz. w wersji papierowej.
i) Wykonanie opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonego w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – 4 egz. w wersji papierowej.
j) Wyliczenie objętości retencjonowanej wody – 1 egz. w wersji papierowej
k) Analiza oceny oddziaływania na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. Ramowej Dyrektywy Wodnej (dalej RDW) w związku z art. 4.7-4.9 RDW musi stanowić element KIP (Karty informacyjnej przedsięwzięcia) i Raportu Oddziaływania na Środowisko – 1 egz. w wersji papierowej
l) Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raport oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym (o ile będzie wymagany) – 4 egz. w wersji papierowej.
k) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie pozwolenia wodno – prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).
l) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) dotyczącego zgłoszenia prowadzenia działań na podstawie art. 118 Ustawy o ochronie przyrody) lub uzyskanie postanowienia, że nie jest ono wymagane,
m) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagane) oraz jej uzyskanie,
n) Wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analiza porealizacyjna, itp.,
o) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, jeśli jest wymagane,
p) Sporządzenie wniosku wraz z załącznikami w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej WZiZT) lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektów wymagających takich decyzji, z uzyskanie decyzji lub odmowy wydania decyzji.
q) Uzyskanie prawomocnych decyzji na budowę w imieniu Zmawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
r) Uzupełnia wniosków o wydanie decyzji środowiskowych jeśli będzie to wynikać z zaleceń organów wydających decyzje lub opinie np. zezwolenie na odstępstwo od przepisów o ochronie gatunkowej,
s) Wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej BIOZ) – 6 egz. w wersji papierowej. (dotyczy też zgłoszeń). W przypadku lokalizacji projektowanego piętrzenia na przepuście pod drogą gruntową z nawierzchnią ulepszoną, konstrukcja przepustu oraz nawierzchni powinna zostać zaprojektowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
t) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora, jeżeli będzie wymagane, w innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu właściwego miejscowo organu architektoniczno-budowlanego wobec wykonanie obiektów budowlanych.
u) Sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz. w wersji papierowej.
v) Wykonanie kosztorysów: ofertowych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich – 2 egz. w wersji papierowej.
w) Wykonanie dokumentacji terenowo – prawnej (jeśli będzie wymagana) – 1 egz. w wersji papierowej zawierającej:
— uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi,
— mapy do celów projektowych, dokumentacji hydrologicznej w skali 1:500,
— mapy sytuacyjno-wysokościowej,
— mapy ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji,
— wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność.
x) Wykonanie badań geotechnicznych (odwiertów i sondowań) przy każdej projektowanej budowli, w co najmniej dwóch lokalizacjach, do głębokości min. 6,0 m p.p.t., umożliwiających wykonanie przekroju geologicznego w obszarze posadowienia budowli i pełne rozeznanie warunków gruntowych niezbędnych do przeprowadzenia stosownych obliczeń. W przypadku gdy podany zakres badań okaże się niewystarczający do pełnego rozpoznania warunków gruntowych należy zwiększyć ilość lokalizacji lub/i przeprowadzić je do większej głębokości.
y) Uzyskanie decyzji na zniszczenie siedliska art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1 pkt 4, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134.) – jeśli będzie wymagane w porozumieniu z Zamawiającycm.
z) Uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.
6. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla zadania nr II obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
a) Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych tj. przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert.
b) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) polegające na:
— czuwaniu w trakcie wykonywania robót budowlanych nad zgodnością ich realizacji z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania celem stwierdzenia realizacji robót zgodnie z projektem, wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę.
— Uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy.
Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu.
7. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń i uzgodnień.
b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i przepisami w zakresie projektowania urządzeń wodnych oraz zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie z należytą starannością, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
c) Przy projektowaniu i wycenie Wykonawca zobowiązany jest do kierowania się założeniami i ustaleniami zawartymi w uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, treścią „Podręcznika wdrażania projektu (wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej), część I zakres rzeczowy” – Załącznik nr 7 do SIWZ, oraz „Podręcznika wdrażania projektu (wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej), część II podręcznik procedur” – Załącznik nr 8 do SIWZ
d) Wszelkie koszty opracowania ponosi Wykonawca (np. opłaty do wniosków o wydanie pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy itp.).
e) Na stronie tytułowej sporządzanych dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o fakcie współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach POliŚ oraz logo podmiotów finansujących i realizujących projekt. Wzory znaków w wersji elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
f) Dokumentację projektową obiektów „małej retencji nizinnej” Wykonawca dostarczy w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – w 2 egzemplarzach, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .doc, .docx, .pdf; w przypadku kosztorysów i przedmiarów w formacie umożliwiającym odczytanie w programie kosztorysowym, inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym).
g) Całość zamówienia Wykonawca realizuje z własnych materiałów, własnym staraniem i na własny koszt.
h) Sporządzone wnioski i uzyskane postanowienia, opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia itp. (skany oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwołania.
i) Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
j) Dodatkowo dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenia:
— oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami,
— oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego służy i nadaje się do realizacji,
— oświadczenie, że Wykonawca posiada udokumentowane niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;
— oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia błędów lub usterek, jeżeli takie wynikną w trakcie realizacji przedmiotu opracowania,
— oświadczenie, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne związane z dokumentacją projektowo- techniczną.
8. W związku z koniecznością stosowania art. 29 – 31 ustawy Pzp, w dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawca sporządza opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji.
10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5 % wartości udzielonego zamówienia.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 9.6.2017. Completion 15.9.2018
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Części:
a. Część 1 w wysokości 900,00 zł
b. Część 2 w wysokości 250,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I Oddział Chodzież nr 14 1090 1317 0000 0000 3100 3726 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie dokumentacji projektowej obiektów małej retencji nizinnej nr. post. SA.270.2.1.2017 – część ….” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież – pokój nr 19 ). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
c. kwotę gwarancji/poręczenia,
d. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie jest niezmienne i Wykonawca nie będzie domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego.
3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in. koszty:
a) uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień (zewnętrznych i wewnętrznych),
b) pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi dwiema fakturami:
a) pierwsza (za dokumentację projektową) po wykonaniu i dostarczeniu dokumentów zgodnie z rozdziałem 3 pkt. 5 SIWZ,
b) druga (za nadzór autorski nad robotami budowlanymi) po dokonaniu protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego,
1. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru robót
2. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z realizacji zamówienia
4. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d. dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 pkt. 1. lit. d – l obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
f. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
g. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 1. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: Termin realizacji:
1. Rozpoczęcie dla wszystkich części zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie;
a. Termin realizacji zamówienia dla zadania I (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej): do dnia 15 grudnia 2017 roku
b. Termin realizacji zamówienia dla zadania II (pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanym projektem) – do dnia protokolarnego odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń.
3. Planowany termin zakończenia inwestycji dla wszystkich części zamówienia: 15 grudzień 2018 roku. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest uzależniony od odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń.
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 PZP. Na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);.
2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a. oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
— zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) o charakterze sporządzania dokumentacji projektowej w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy
1. dla części 1 zamówienia o wartości minimum 15 000,00 zł brutto,
2. dla części 2 zamówienia o wartości minimum 5 000,00 zł brutto,
(obejmujące prace z przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z małą retencją wodną). Za zamówienia potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą projekty w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
— warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1. dla części 1 zamówienia minimum 1 osobą,
2. dla części 2 zamówienia minimum 1 osobą,
aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna albo konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych, wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Doświadczenie projektanta. Weighting 40

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
SA.270.2.1.2017
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.6.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 8.6.2017 - 9:15

Place:

Sala narad Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020: Kompleksowy
projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na
terenach nizinnych.
VI.3)Additional information
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – zwaną dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
— -----------------------------------------------
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a. oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. W JEDZ należy podać następujące informacje:

— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 PZP – informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-298 oraz 300-307 Kodeksu karnego);
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 – 18 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu sporządzania dokumentacji projektowej w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy na kwotę nie mniejszą zgodnie z rozdziałem 6 ust. 2 lit. a tiret pierwszy SIWZ, które podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi (pkt 1b) JEDZ; We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna albo konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych, wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowalne i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), zgodnie z rozdziałem 6 ust. 2 lit. a tiret drugi SIWZ które podać należy w Części IV lit. C wiersz szósty (pkt 6) JEDZ. We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
b. dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
d. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP);
h. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP);
i. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,
j. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;
k. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
Dokumenty wskazane w pkt. 1. lit. b – l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt. 1. lit. b – l powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w rozdziale 6 pkt. 2 lit. a. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do:
a. złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
b. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1. lit. d – l. Dokumenty wymienione w ust. 1. lit. d – l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
a. o których mowa w ust. 1 lit. c – e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b. o których mowa w ust. 1. lit. f) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdziale 7 pkt. 5 lit. a. ppkt. (a) oraz w rozdziale 7 pkt. 5 lit. b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdziale 7 pkt. 5 lit. a. ppkt. (b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d. dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 pkt. 1. lit. d – l obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
f. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
g. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
11. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 1. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
12. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) jednolity europejski dokument zamówienia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
13. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
— --------------------------------------
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
13. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
14. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.
17. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
19. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy.
20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
— --------------------------------
1. Przy wyborze ofert w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a. Cena – 60 %,
b. Doświadczenie projektanta – 40 %,
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
a. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co – cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla danej części zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
b. W ramach kryteriów „Doświadczenie Projektanta”
W powyższym kryterium oceniana będzie liczba sporządzonych przez projektanta zgłoszonego zgodnie z rozdziałem 6 pkt. 2 lit. a. tiret drugi SIWZ projektów o wartości minimum określonej w rozdziale 6 pkt. 2 lit. a. tiret pierwszy SIWZ tj.
dla części 1 zamówienia o wartości minimum 15 000,00 zł brutto,
dla części 2 zamówienia o wartości minimum 5 000,00 zł brutto,
dotycząca inwestycji w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych
Wykonawca składający ofertę w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (zał. nr 1).
UWAGA:
Ocenie będzie podlegał jedynie Formularz złożony wraz z ofertą i informacje pierwotnie w nim wskazane. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Formularza „Doświadczenie projektanta” (wg zał. nr 1), to w tym kryterium otrzyma 0 (zero) punktów.
Jeżeli w wyniku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień dotyczących formularza ofertowego i / lub jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: nastąpi zmiana osób pierwotnie wskazanych w/w dokumentach to Zamawiający nie będzie uwzględniał w ocenie doświadczenia nowo wskazanych osób; nastąpi zmiana informacji o doświadczeniu osób wskazanych pierwotnie w ww. dokumentach to Zamawiający uwzględni te nowe, zweryfikowane informacje ale jedynie w przypadku jeżeli nowe informacje będą potwierdzały, że doświadczenie tych osób jest mniejsze niż pierwotnie wskazano. Uzupełnione, zmienione lub zweryfikowane informacje uzyskane przez Zamawiającego po otwarciu ofert wskazujące na większe niż wskazano pierwotnie doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:
— Wykonawca, który wykaże doświadczenie projektanta zgłoszonego zgodnie z rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret drugie SIWZ, który nie sporządził żadnego dotyczącego inwestycji w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych otrzyma – 0 pkt,
— Wykonawca, który wykaże doświadczenie projektanta zgłoszonego zgodnie z rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret drugie SIWZ, który sporządził 1 lub 2 projekty o wartości minimum określonej w rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret pierwsze SIWZ dotyczący inwestycji w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych otrzyma – 10 pkt,
— Wykonawca, który wykaże doświadczenie projektanta zgłoszonego zgodnie z rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret drugie SIWZ, który sporządził 3 lub 4 projekty o wartości minimum określonej w rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret pierwsze SIWZ dotyczący inwestycji w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych otrzyma – 20 pkt,
— Wykonawca, który wykaże doświadczenie projektanta zgłoszonego zgodnie z rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret drugie SIWZ, który sporządził 5 lub 6 projektów o wartości minimum określonej w rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret pierwsze SIWZ dotyczący inwestycji w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych otrzyma – 30 pkt,
— Wykonawca, który wykaże doświadczenie projektanta zgłoszonego zgodnie z rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret drugie SIWZ, który sporządził 7 lub więcej projektów o wartości minimum określonej w rozdziałem 6 ust. 2 lit. b. tiret pierwsze SIWZ dotyczący inwestycji w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy: urządzeń melioracyjnych, zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą lub zapór lub zbiorników wodnych lub zbiorników retencyjnych lub polderów przeciwpowodziowych lub suchych zbiorników przeciwpowodziowych otrzyma – 40 pkt,
UWAGA! Zamawiający zaznacza, że przedmiotem oceny w kryterium doświadczenie projektanta nie może być ta sama usługa, która została wykazana na potrzeby spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.
3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie wzór:
LP = LPC +LPD
gdzie:
LP – oznacza łączną liczbę punktów,
LPC – oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
LPD- oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Doświadczenie Projektanta
4. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Kryteria wskazane w pkt. 1. zostaną zastosowane we wszystkich częściach zamówienia. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w danej części zamówienia.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
6. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części.
— -------------------------------
1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
a. wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
b. przedłożyć Zamawiającemu:
— umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
— uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieria wodna lub wodno – melioracyjna albo konstrukcyjno – inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu przyznania uprawnień dla osób wskazanych w JEDZ;
— polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SIWZ) w wysokości minimalnej 5 % wartości umowy.
— harmonogram wykonania prac o którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 lit. a SIWZ.
2. Niedopełnienie wskazanych w art. 1 formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +22 4587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28.4.2017