Строителство - 166930-2019

10/04/2019    S71

България-Ружинци: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2019/S 071-166930

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Ружинци
Национален регистрационен номер: 000159682
Пощенски адрес: ул. „Георги Димитров“ № 31
Град: село Ружинци
код NUTS: BG31 Северозападен
Пощенски код: 3930
Държава: България
Лице за контакт: Евтим Евтимов
Електронна поща: rujinci@abv.bg
Телефон: +359 93242283
Факс: +359 93242604
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/
Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/04/08/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/04/08/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“ по 2 позиции

II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“ по 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле“;

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци“.

Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на територията на Община Ружинци в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация за всяка от обособените позиции.

Общата дължина на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа, предмет на поръчката е 21 359 метра от който 8 057 м за село Бело поле и 13 302 м за село Ружинци.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 714 491.60 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ, община Ружинци, село Бело поле.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Бело поле на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите.

Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10 bar.

Клоновете от водопроводната мрежа на с. Бело поле, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 8 057 м, в това число главни водопроводни клонове — Гл. клон I, Гл. клон II и Гл. клон III, както и част от второстепенната мрежа с диаметри и дължини както следва:

— Реконструкция на 3 502 м с тръби DN90, РЕ 100 RC PN10 и 4 273 м с тръби DN110, РЕ 100 PN10,

— Изграждане на нови 282 м с тръби DN90, РЕ 100 RC PN 10.

2. Общата прогнозната стойност на обособената позиция е — 1 734 649,35 BGN без ДДС, от които:

— За СМР — 1 652 047,00 BGN без ДДС,

— За непредвидени разходи — 5 % — 82 602,35 BGN без ДДС.

3. Възложителят, ще заплати до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост, направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им и след направено изменение на настоящия договор при условията на чл. 116 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 734 649.35 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. и Анекс №1 от 15.03.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/8.10.2018 г. и Анекс № 1 от 15.3.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 г.—2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Видин
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ, Община Ружинци, село Ружинци.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Ружинци на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите.

Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10 bar.

Клоновете от водопроводната мрежа на с. Ружинци, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 13 302 м, в това число главни водопроводни клонове — Гл. клон I, Гл. клон II, както и част от второстепенната мрежа с диаметри и дължини както следва:

— Реконструкция на 9 159 м с тръби DN90, РЕ100 PN10 и DN110, РЕ 100 PN10,

— Изграждане на нови 4 143 м с тръби DN90, РЕ100 PN10.

2. Общата прогнозната стойност на обособената позиция е 2 979 842,25 BGN без ДДС, от които:

— За СМР — 2 837 945,00 BGN без ДДС,

— За непредвидени разходи — 5 % — 141 897,25 BGN без ДДС.

3. Възложителят, ще заплати до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост, направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им и след направено изменение на настоящия договор при условията на чл. 116 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 979 842.25 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г.и Анекс №1 от 15.03.2019г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.

II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/8.10.2018 г. и Анекс № 1 от 15.3.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 г.—2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

4.3.1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

Забележка: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1, като попълва част IV, раздел Б, т.2a) от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: справка за оборота от строително-монтажни работи за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2, като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи доказващ наличие на застраховка „Професионална отговорност“. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

Забележка: когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в BGN към датата на подаване на офертата.

Уточнение: изискуемият оборот се изчислява на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП.

Забележка: в случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, изискването не се прилага кумулативно.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обособената позиция или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забележка: изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема (дължината на изпълнените участъци) на строителството.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2, чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката в това число:

— Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),

— Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение),

— Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),

— Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти/обекти, сходни с предмета на поръчката).

Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строително-монтажни работи, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката. Под „СМР идентични или сходни с предмета и обема на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопроводни мрежи, с обща дължина както следва:

— за Обособена позиция № 1 — минимум 8 000 л.м,

— за Обособена позиция № 2 — минимум 13 000 л.м.

Забележка 1: в случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, изискването не се прилага кумулативно.

Забележка 2: минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания.

2. Участникът трябва да разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:

1) Ръководител на обекта (1 бр.) — да притежава висше образование, специалност „ВиК“ или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие, като „ръководител или зам. ръководител на обект“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;

2) Технически ръководител (1 бр.) — технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестранните лица, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;

3) Експерт по контрол на качеството (1 бр.) — да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;

4) Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) — да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.

Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи.

Забележка 1: участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.

Забележка 2: в случай че участник е подал оферта за повече от една обособена позиция, не е необходимо да представя отделни екипи за изпълнение по отделните обособени позиции. Ако участникът бъде определен за изпълнител по повече от една обособена позиция, преди сключването на договора трябва да предложи различни експерти за всяка една обособена позиция, която ще изпълнява. В този случай предложените нови експерти трябва да отговарят на минималните изисквания за съответните експерти, посочени в настоящата точка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер до 50 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица. Гаранция за авансово предоставените средства не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора изпълнителят писмено заяви пред възложителя, че не желае да бъде извършвано авансово плащане.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/05/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/05/2019
Местно време: 10:00
Място:

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ № 31, обл. Видин.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване“ от ЕЕДОП.

2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за:

1) лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица на участника, съгласно регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му;

2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

4. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/04/2019