Aiutaci a migliorare il sito TED compilando la nostra breve indagine!

Lavori - 166949-2014

Mostra versione ridotta

20/05/2014    S96    Lavori - Informazioni complementari - Procedura ristretta 

Repubblica ceca-Praga: Lavori di costruzione di gallerie subalvee

2014/S 096-166949

Hlavní město Praha, odbor městského investora, 00064581, Mariánské náměstí 2, odbor městského investora, All'attenzione di: Ing. Jan Beránek, Praha 1110 01, Cechia. Telefono: +420 236004522. Fax: +420 236007027. Posta elettronica: jan.beranek@praha.eu

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 22.3.2014, 2014/S 58-096554)

Oggetto:
CPV:45221245

Lavori di costruzione di gallerie subalvee

anziché: 

III.2.3) Technická způsobilost:

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Písm. a) – minimálně 5 referenčních staveb – dokončené ražené stavby kolektorů nebo tunelů či štol, jejichž souhrnný finanční objem činil minimálně 370 mil. CZK – z toho:

— jedné referenční stavby kolektoru nebo tunelu či štol o min. objemu 170 mil. CZK bez DPH, realizované v nepříznivých hydrogeologických podmínkách,

— jedné referenční stavby kolektoru nebo tunelu či štol realizované v délce min. 200 m způsobem nové rakouské tunelovací metody (NRTM) o min. objemu 100 mil. CZK bez DPH,

— jedné referenční stavby realizované v délce min. 200 m způsobem nové rakouské tunelovací metody (NRTM) o min. objemu 100 mil. CZK bez DPH,

— jedné referenční stavby kolektoru nebo tunelu realizované v památkové rezervaci v podmínkách stanovených zákonem o hlavním městě a jedné referenční stavby hloubené šachty, realizované dle vyhl. č. 55/1996 o pracích prováděných hornickým způsobem v platném znění a v podmínkách ochranného pásma dráhy, dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

Pokračování v bodu VI.3).

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

30.6.2014 (11:00)

VI.3) Další informace:

Kompletní kvalifikační dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele MHMP na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp.

Pokračování bodu III.2.1):

— osvědčení osoby oprávněné k vyhotovování projektové dokumentace u staveb realizovaných hornickým způsobem v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 písm. e) „báňského projektanta”, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky 378/2012 Sb. a v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a písm. i) zákona č.61/1988 Sb.,

— osvědčení osoby odpovědné za důlně měřičskou činnost v rozsahu dle vyhl. č. 435/1992 § 3) „hlavní důlní měřič” ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. a v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č.61/1988 Sb.,

— osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostní technik v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 písm. d), ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb. a v rozsahu ustanovení §3 písm. c) a písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.,

— osvědčení osoby odpovědné za provádění trhacích prácí v rozsahu dle vyhl. č. 72/1988 § 41 odst. 2) písm. e) „technický vedoucí odstřelů pro stavební práce”,

— úřední oprávnění k provádění zeměměřičských činností v rozsahu §13 odst. 1 písm. c.) zákona č.200/1994 Sb. v platném znění (úředně oprávněný zeměměřický inženýr),

— osvědčení osoby odpovědné za vypracování integrované analýzy úložiště a provedení hodnocení rizik vyplývajících z ukládání odpadů v podzemních úložištích v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 Sb. § 2 odst. 1) písm.h) „Hodnotitel rizik ukládání odpadů” a ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb.

Podrobněji viz kvalifikační dokumentace.

Pokračování bodu III.2.3):

Písm. c):

— hlavní stavbyvedoucí (technik č. 1) – VŠ vzdělání stavebního směru, autorizaci na úrovni autorizovaný inženýr v oboru geotechnika, praxe minimálně 10 let v pozici hlavní stavbyvedoucí, dále osvědčení osoby odpovědné za práce prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 4 písm. c) úroveň „závodní“ vyhl. č. 298/2005, o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb. a v rozsahu ustanovení §3 písm. c) a písm. i) zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění. Tato osoba musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího,

— 1. zástupce vedoucího projektu (technik č. 2) – VŠ vzdělání stavebního směru, autorizaci na úrovni autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo geotechnika, osvědčení závodního, praxe v tomto oboru minimálně 10 let, znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího. Tato osoba musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru,

— 2. zástupce vedoucího projektu (technik č. 3) – VŠ vzdělání stavebního směru, autorizaci na úrovni autorizovaný inženýr v oboru geotechnika, praxe v tomto oboru minimálně 8 let, znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího. Tato osoba musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru,

— odpovědný zeměměřič (technik č. 4) – VŠ vzdělání v oboru geodézie a kartografie, úředně oprávněný zeměměřický inženýr s osvědčením osoby odpovědné za důlně měřičskou činnost v rozsahu dle § 3) vyhl. č. 435/1992 „hlavní důlní měřič“ ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. a v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č.61/1988 Sb., v platném znění, praxe v oboru minimálně 10 let, znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího,

— osoba odpovědná za trhací práce (technik č. 5) – středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Oprávnění osoby odpovědné za provádění trhacích prací v rozsahu dle vyhl. č. 72/1988 § 41 odst. 2) písm. e) „technický vedoucí odstřelů pro stavební práce“ v platném znění. Tuto kvalifikaci uchazeč prokáže doložením oprávnění technického vedoucího odstřelů vydaného příslušným úřadem, praxe minimálně 10 let. Tato osoba musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího,

— osoba odpovědná za vyhotovení projektové dokumentace (technik č. 6) – VŠ vzdělání stavebního směru, autorizace v oboru – autorizovaný inženýr v oboru geotechnika, oprávnění k vyhotovování projektové dokumentace u staveb realizovaných hornickým způsobem v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 písm. e) „báňského projektanta”, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb. a v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a písm. i) zákona č.61/1988 Sb., v platném znění, praxe minimálně 10 let, znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího,

— osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem (technik č. 7) – VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního, příp. báňského směru, osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního technika v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 písm. d), ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a písm. i) zákona č. 61/1998 Sb., v platném znění, osvědčení o výkonu funkce koordinátora BOZP při práci na staveništích, praxe v oboru minimálně 10 let (v případě SŠ minimálně 15 let), znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího,

— osoba odpovědná za vypracování integrované analýzy úložiště a provádění hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích – VŠ vzdělání stavebního, příp. báňského směru, osvědčení o odborné způsobilosti hodnotitele rizik v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 Sb. § 2 odstavec 1 písm. h), ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb., praxe v oboru minimálně 10 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni.

Písm. e) průměrný počet zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky minimálně 300.

Podrobněji viz kvalifikační dokumentace.

leggi: 

III.2.3) Technická způsobilost:

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Písm. a) - minimálně 5 referenčních staveb – dokončené ražené stavby kolektorů nebo tunelů či štol, jejichž souhrnný finanční objem činil minimálně 370 mil. CZK – z toho:

— jedné referenční stavby kolektoru nebo tunelu či štol o min. objemu 170 mil. CZK bez DPH, realizované v nepříznivých hydrogeologických podmínkách,

— jedné referenční stavby kolektoru nebo tunelu či štol realizované v délce min. 200 m způsobem nové rakouské tunelovací metody (NRTM) o min. objemu 100 mil. CZK bez DPH,

— jedné referenční stavby realizované v délce min. 200 m způsobem nové rakouské tunelovací metody (NRTM) o min. objemu 100 mil. CZK bez DPH,

— jedné referenční ražené stavby kolektoru nebo tunelu či štol realizované v památkové zóně o min. objemu 70 mil. CZK s bez DPH, a

— jedné referenční stavby hloubené šachty, realizované dle vyhl. č. 55/1996 o pracích prováděných hornickým způsobem v platném znění.

Pokračování v bodu VI.3).

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:

10.7.2014 (11:00)

VI.3) Další informace:

Kompletní kvalifikační dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele MHMP na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp

Pokračování bodu III.2.1):

— osvědčení osoby oprávněné k vyhotovování projektové dokumentace u staveb realizovaných hornickým způsobem v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 písm. e) „báňského projektanta“, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky 378/2012 Sb. a v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a písm. i) zákona č.61/1988 Sb.,

— osvědčení osoby odpovědné za důlně měřičskou činnost v rozsahu dle vyhl. č. 435/1992 § 3) „hlavní důlní měřič“ ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. a v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č.61/1988 Sb.,

— osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostní technik v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 písm. d), ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb. a v rozsahu ustanovení §3 písm. c) a písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.,

— osvědčení osoby odpovědné za provádění trhacích prácí v rozsahu dle vyhl. č. 72/1988 § 41 odst. 2) písm. e) „technický vedoucí odstřelů pro stavební práce“

— úřední oprávnění k provádění zeměměřičských činností v rozsahu §13 odst.1 písm. c.) zákona č. 200/1994 Sb. v platném znění (úředně oprávněný zeměměřický inženýr),

— osvědčení osoby odpovědné za vypracování integrované analýzy úložiště a provedení hodnocení rizik vyplývajících z ukládání odpadů v podzemních úložištích v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 Sb. § 2 odst. 1) písm. h) „Hodnotitel rizik ukládání odpadů“ a ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb.

Podrobněji viz kvalifikační dokumentace.

Pokračování bodu III.2.3):

písm. c)

— hlavní stavbyvedoucí (technik č. 1) – VŠ vzdělání stavebního nebo báňského směru, autorizaci na úrovni autorizovaný inženýr v oboru geotechnika, praxe minimálně 10 let v pozici hlavní stavbyvedoucí, dále osvědčení osoby odpovědné za práce prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 4 písm. c) úroveň „závodní“ vyhl. č. 298/2005, o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb. a v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a písm. i) zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění. Tato osoba musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.

— 1. zástupce vedoucího projektu (technik č. 2) – VŠ vzdělání stavebního nebo báňského směru, autorizaci na úrovni autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo geotechnika, osvědčení závodního, praxe v tomto oboru minimálně 10 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni. Tato osoba musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru.

— 2. zástupce vedoucího projektu (technik č. 3) – VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního nebo báňského směru, autorizaci na úrovni autorizovaný inženýr nebo technik v oboru geotechnika, praxe v tomto oboru minimálně 8 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni. Tato osoba musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru.

— odpovědný zeměměřič (technik č. 4) – VŠ vzdělání v oboru geodézie a kartografie, úředně oprávněný zeměměřický inženýr s osvědčením osoby odpovědné za důlně měřičskou činnost v rozsahu dle § 3) vyhl. č. 435/1992 „hlavní důlní měřič“ ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. a v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, praxe v oboru minimálně 10 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni,

— osoba odpovědná za trhací práce (technik č. 5) – středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Oprávnění osoby odpovědné za provádění trhacích prací v rozsahu dle vyhl. č. 72/1988 § 41 odst. 2) písm. e) „technický vedoucí odstřelů pro stavební práce“ v platném znění. Tuto kvalifikaci uchazeč prokáže doložením oprávnění technického vedoucího odstřelů vydaného příslušným úřadem, praxe minimálně 10 let. Tato osoba musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni,

— osoba odpovědná za vyhotovení projektové dokumentace (technik č. 6) – VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního nebo báňského směru, autorizace v oboru – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru geotechnika, oprávnění k vyhotovování projektové dokumentace u staveb realizovaných hornickým způsobem v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 písm. e) „báňského projektanta“, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb. a v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, praxe minimálně 10 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni,

— osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem (technik č. 7) – VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního, příp. báňského směru, osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního technika v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 písm. d), ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a písm. i) zákona č. 61/1998 Sb., v platném znění, osvědčení o výkonu funkce koordinátora BOZP při práci na staveništích, praxe v oboru minimálně 10 let (v případě SŠ minimálně 15 let), znalost českého jazyka na komunikační úrovni.

— osoba odpovědná za vypracování integrované analýzy úložiště a provádění hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích – VŠ vzdělání stavebního, příp. báňského směru, osvědčení o odborné způsobilosti hodnotitele rizik v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 Sb. § 2 odstavec 1 písm. h), ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb., praxe v oboru minimálně 10 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni.

Písm. e) průměrný počet zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky minimálně 300.

Podrobněji viz kvalifikační dokumentace.