Lieferungen - 166989-2022

Submission deadline has been amended by:  228118-2022
30/03/2022    S63

Polen-Szczytno: Feuerwehrfahrzeuge

2022/S 063-166989

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Warmia i Mazury sp. z o.o.
Postanschrift: Szymany 150
Ort: Szczytno
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 12-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Wrona
E-Mail: zarzad@mazuryairport.pl
Telefon: +48 895443400
Fax: +48 897222776
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mazuryairport.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bipmazuryairport.warmia.mazury.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/wim
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/wim
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

,,Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym''

Referenznummer der Bekanntmachung: WIM.DEA.0812.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o. specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Szymany 150, 12-100 Szczytno, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Warmia i Mazury Sp. z o.o. specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 24
Preis - Gewichtung: 76
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie ,,Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem medycznym" tryb pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Osi Priorytetowej 7 - ,,Infrastruktura Transportowa", Działanie 7.4 - ,,Infrastruktura lotniska".

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego typu 6x6 wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego przez okres co najmniej 24 miesięcy na rzecz użytkownika końcowego tj. portu lotniczego/lotniska.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

WADIUM:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Określa SWZ wraz z załącznikami, w tym: Istotne Postanowienia Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały w dokumentacji postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami , w tym: w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/05/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/05/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Warmia i Mazury Sp. z o.o., Szymany 150, 12-100 Szczytno, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

7.1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 106 ustawy Pzp określa poniższe przedmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1.1. Pełną specyfikację techniczną zabudowy pożarniczej,

1.2. Rysunki techniczne określające budowę oraz wymiary zewnętrzne pojazdu (minimum prawa i lewa strona + dach),

1.3. Rysunki techniczne z propozycją rozmieszczenia sprzętu i wyposażenia specjalistycznego

w pojeździe (minimum prawa i lewa strona + dach),

1.4. Karty katalogowe lub opis techniczny określający parametry poszczególnych urządzeń/podzespołów lub zestawów zamontowanych w pojeździe, w tym co najmniej:

a)silnika i podwozia (jeśli nie opisano w pkt.1.1.),

b)autopompy i monitorów gaśniczych (jeśli nie opisano w pkt.1.1.),

c)agregatu proszkowego,

d)pilarek do drewna oraz betonu i stali

e)agregatu oddymiającego,

f)zestawów poduszek wysoko i niskociśnieniowych,

g)walizkowego zestawu do uszczelniania,

h)zestawu narzędzi hydraulicznych

i)ubrań specjalnych

1.5. Bilans masowy pojazdu określający (kalkulacja masy):

1.5.1. masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem,

1.5.2. masę własną pojazdu,

1.5.3. naciski na oś przednią i tylnie,

1.6. Kalkulacja stabilności i środka ciężkości pojazdu,

2. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia na język polski.

3. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

4. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na zasadach określonych w art. 107 ustawy.

W SWZ dostępnej na stronie https://bipmazuryairport.warmia.mazury.pl oraz na platformie zakupowej https://portal.smartpzp.pl/wim zamieszczono wszelkie i wyczerpujące informacje o zamówieniu w tym pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu, wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowa Izba Odwoławczych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zostały określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587807
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/03/2022