Blago - 167018-2022

30/03/2022    S63

Slovenija-Koper: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava

2022/S 063-167018

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Nacionalna identifikacijska številka: 5144353000
Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38
Kraj: Koper - Capodistria
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Lar Hernog
E-naslov: lar.hernog@luka-kp.si
Telefon: +386 56656804
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.luka-kp.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439933/Objava_JN_39_2022.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12314
I.6)Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava elektro in telekomunikacijskega materiala za potrebe vzdrževanja in investicij na infrastrukturi in opremi, v Luki Koper za obdobje pet let

Referenčna številka dokumenta: JN 39/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
31000000 Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet naročila je Dobava elektro in telekomunikacijskega materiala za potrebe vzdrževanja in investicij na infrastrukturi in opremi, v Luki Koper za obdobje pet let, ki je razdeljena v 5 kategorij (sklopov):

Kategorija oz. sklop 1: SN in NN razdelilniki oz. stikalni bloki in oprema

Kategorija oz. sklop 2: Energetski transformatorji

Kategorija oz. sklop 3: SN in NN kabli ter kabelska oprema

Kategorija oz. sklop 4: Ostali elektroinštalacijski material in oprema

Kategorija oz. sklop 5: Telekomunikacijska oprema

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3 750 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SN in NN razdelilniki oz. stikalni bloki in oprema

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31342000 Kabelski razdelilniki, izolirani
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet naročila v tem sklopu je dobava srednje-napetostnih, 24kV sestavov oz. stikalnih blokov ter pripadajoče opreme, kot so zaščitni releji, posamezni deli srednje-napetostnih celic, nizkonapetostnih (NN) sestavov oz. stikalnih blokov nazivnih napetosti od 0,4 do 1,0kV za različne priključne moči. ipd.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 850 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Energetski transformatorji

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31170000 Transformatorji
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet naročila v tem sklopu je dobava 20kV energetskih transformatorjev. Naročnik bo po potrebi naročal transformatorje različnih sekundarnih napetostnih nivojev od 0,4kV do 1,0kV in različnih nazivnih moči od 0,315 do 2MVA.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

SN in NN kabli ter kabelska oprema

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31321200 Kabli za nizke in srednje napetosti
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet naročila v tem sklopu je dobava nizko in srednje napetostnih kablov in vodnikov, nazivnih napetosti od 0,23 do 24kV ter kabelske opreme (spojke, kabelski končniki, kabel-čevlji, ipd.).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Ostali elektroinštalacijski material in oprema

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31681410 Elektromaterial
31710000 Elektronska oprema
31730000 Elektrotehnična oprema
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet naročila v tem sklopu je dobava elektroinštalacijskega material, ki ni zajet v ostalih sklopih. Gre za dobavo inštalacijskega materiala, kot npr.: kabelske police, montažno pritrdilni pribor, instalacijski odklopniki, krmilno stikalna tehnika, ozemljitveni in strelovodni material, merilna

LUKA KOPER, d.d Stran 15 od 25 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila JN 39/2022

oprema, industrijska avtomatizacija, fotonapetostni moduli in razsmerniki, polnilnice za električne avtomobile, inštalacijske naprave, raznih notranjih in zunanjih svetil, sijalk, svetlobnih stebrov različnih višin od 10 ~ 35m in ostale pripadajoče opreme (dušilk, vžigalnih tuljav, LED modulov, napajalnikov, konzol za montažo svetil, ipd.). in ostalo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Telekomunikacijska oprema

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
32500000 Telekomunikacijska oprema in potrebščine
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet naročila v tem sklopu je dobava telekomunikacijske opreme, kot so npr.: gradniki ožičenega komunikacijskega sistema (npr mrežna stikala, medijski pretvorniki, požarna pregrada, naprave za varovanje LAN omrežja, optični delilniki, prespojni optični kabli, prespojni SFTP kabli, itd.), gradniki brezžičnega komunikacijskega sistema (brezžične dostopne točke, kontrolerji, antenski sklopi, itd.), fiksna telefonija (telefonska centrala in moduli, itd.), gradniki radijskih komunikacij (repetitorji, radijske postaje, antenski sklopi, itd.), komunikacijske omare, oprema za video nadzor (kamere, snemalniki, upravljalne konzole, itd.), optični kabli in univerzalno strukturirano kabelsko ožičenje, in pripadajoča kabelska oprema.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.6)Finančna zavarovanja:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/04/2022
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 60 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2022 14:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38
Kraj: Koper - Capodistria
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/03/2022