Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Fournitures - 1671-2020

03/01/2020    S2

Pologne-Lubawa: Logiciels et systèmes d'information

2020/S 002-001671

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 231-565738)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: 7441809177
Adresse postale: Łążyn 22
Ville: Lubawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 14-260
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Adam Michał Marchlewski
Courriel: zkgl@zkgl.pl
Téléphone: +48 896451280
Fax: +48 896451280
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zk-lubawa.4bip.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Realizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu

Numéro de référence: ZP– 2/2019
II.1.2)Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Opracowania i wdrożenia System eBOK, co w szczególności obejmuje:

a) dostarczenie niezbędnego Oprogramowania wraz z dokumentacją;

b) zaimplementowanie Systemu eBOK zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia;

c) przeprowadzenie testów;

d) wdrożenie e-usług;

e) wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów telemetrycznych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

f) integracja systemu telemetrycznego z systemem księgowym Wnioskodawcy;

g) wykonanie strony www Wnioskodawcy;

h) zapewnienie konsultacji oraz szkolenia dla administratorów.

2. Świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia oraz utrzymanie systemu poprzez ponoszenie kosztów związanych z jego funkcjonowaniem (koszty transmisji danych, hosting stron itp.) przez okres 5 lat.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
31/12/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 231-565738

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 07/01/2020
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 17/01/2020
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 07/01/2020
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 17/01/2020
Heure locale: 11:00
VII.2)Autres informations complémentaires: