Услуги - 167424-2020

08/04/2020    S70

България-София: Услуги на националната поща

2020/S 070-167424

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Тронкова
Електронна поща: s.tronkova@mod.bg
Телефон: +359 29220689
Факс: +359 29515169
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mod.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-012

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Съвместно командване на силите, бригада „Специални сили“ и Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“

II.1.2)Основен CPV код
64110000 Услуги на националната поща
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Съвместно командване на силите, бригада „Специални сили“ и ИО „Проф. Цв. Лазаров“

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Съвместно командване на силите, бригада „Специални сили“ и Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“ въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2020
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 100-229138

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: УД-12-38
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Съвместно командване на силите, бригада „Специални сили“ и Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
23/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: кв. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 159 565.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/04/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64110000 Услуги на националната поща
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Съвместно командване на силите, бригада „Специални сили“ и Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“. Обществената поръчка се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 159 565.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: кв. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Текстът на чл. 4 от договор № УД 12-38/23.05.2018 г., изменен с допълнително споразумение № УД 12-69/27.09.2019 г., се изменя по следния начин:

„Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване и е със срок на действие до достигане на максималната му стойност, посочена в чл. 6, но не по-късно от 31.03.2021 г., или до сключване на нов договор по рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г., или до сключване на нов договор по ново рамково споразумение на ЦОП със същия предмет, което от събитията настъпи първо.“

Навсякъде в договор № УД 12-38/23.05.2018 г., изменен с допълнително споразумение № УД 12-69/27.09.2019 г., думите „бригада „Специални сили“ се заменят с думите „Съвместно командване на специалните операции“.

Всички останали клаузи на договор № УД 12-38/23.05.2018 г., изменен с допълнително споразумение № УД 12-69/27.09.2019 г., остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Поради обжалване на решенията за класиране и определяне на изпълнители на рамковите споразумения по откритата процедура за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техните администрации, ЦОП не е сключил ново рамково споразумение за предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации.

Поради съществуващ неусвоен финансов ресурс по горепосочения договор и с цел обезпечаване на нуждите от пощенски услуги на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП е подписано допълнително споразумение № УД 12-22/13.03.2020 г. към договор № УД 12-38/23.05.2018 г., изменен с допълнително споразумение № УД 12-69/27.09.2019 г. за промяна на срока на договора, без изменение на финансовия му ресурс.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 159 565.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 159 565.00 BGN