Услуги - 167430-2020

08/04/2020    S70

България-София: Куриерски услуги

2020/S 070-167430

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на културата
Национален регистрационен номер: 000695160
Пощенски адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 17
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Веселин Хранов
Електронна поща: v.hranov@mc.government.bg
Телефон: +359 29400987
Факс: +359 29818145
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mc.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Министерство%20на%20културата,12123

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на културата

II.1.2)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на културата

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64120000 Куриерски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на културата във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 724
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 044-096713

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД11-03-12
Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на културата

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
12/02/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „МИБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: k.petkova@mbm-bg.com
Телефон: +359 29025767
Факс: +359 29025767
Интернет адрес: https://www.mbm-express.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 18 694.10 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от публикуването

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/04/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на културата във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 18 694.10 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „МИБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: k.petkova@mbm-bg.com
Телефон: +359 29025767
Факс: +359 29025767
Интернет адрес: https://www.mbm-express.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Срокът на действие по чл. 4 от договор № РД11-03-12/12.02.2018 г. се удължава до 31.05.2021 г., включително или до достигане размера на сумата по чл. 6, ал. 1 от договора, което от двете събития настъпи по-рано.

2. В чл. 33, ал. 1 от договора се създава нова т. 6 със следното съдържание:

„6. Без предизвестие, при сключване на договор с изпълнител, избран след вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено от Централния орган за покупки рамково споразумение след проведена централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение РМФ-38/25.06.2019 г. на министъра на финансите.“

Договорът е изменян и с 2 предходни допълнителни споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, първия път — поради необходимост от замяна на лицето за контакт по договора от страна на възложителя и втория път — поради удължаване на срока на договора до 31.03.2020 г. в рамките на удължения срок на рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

С писмо вх. №04-06-9/24.02.2020 г. Министерство на финансите уведомява Министерство на културата за сключено доп. споразумение № 2/21.02.2020 г. към РС № СПОР-26/4.10.2017 г., с което срокът на рамковото споразумение се удължава до 30.09.2020 г.

Поради изложеното по-горе обстоятелство, което възложителят не е могъл да предвиди въпреки полагане на дължимата грижа, както и предвид необходимото технологично време за провеждане на вътр. конкурентен избор въз основа на сключено от ЦОП рамково споразумение по централизирана процедура за възлагане на общ. поръчка, открита с Решение РМФ-38/25.06.2019 г. на министъра на финансите, както и предвид факта, че се касае за ежедневни дейности, чието прекъсване би довело до значителни затруднения за възложителя, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета.

Удължаването на срока на договор № РД11-03-12/12.02.2018 г. до 31.05.2021 г. не надвишава максимално допустимия срок съгласно чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 18 694.10 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 18 694.10 BGN