Доставки - 167452-2019

10/04/2019    S71    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Информационни системи и сървъри

2019/S 071-167452

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Национален регистрационен номер: 000670602
Пощенски адрес: Студентски град, ул. „8-и декември“
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Самуил Авдала — н-к отдел „Обществени поръчки и търгове“
Електронна поща: avdala@unwe.bg
Телефон: +359 28195516
Факс: +359 28195516

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.unwe.bg

Адрес на профила на купувача: www.zop2.unwe.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://zop2.unwe.bg/Document?folderId=408
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на специализирана централизирана система под ключ Hadoop за работа с големи данни по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

II.1.2)Основен CPV код
48800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Специализираната централизирана система под ключ Hadoop трябва да се състои от следните компоненти с посочени минимални конфигурации и минимални версии на програмни продукти, представляващи една цялостна изградена система с всички компоненти интегрирани помежду си, оформящи единен цялостен продукт, който да се достави, инсталира, конфигурира, настрои, тества и пусне в експлоатация:

— централизирана Hadoop система (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 1,

— прототипна Hadoop подсистема (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 2, която да представлява от една страна отделна Hadoop клъстерна конфигурация и от друга — да бъде част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop,

— интегриране на сентрализираната Hadoop система с Майкрософт SQL Server минимум версия 2017 чрез 2 решения,

— система за тестване пълна функционалност на специализираната централизирана система под ключ Hadoop.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 188 246.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48800000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Специализираната централизирана система под ключ Hadoop трябва да се състои от следните компоненти с посочени минимални конфигурации и минимални версии на програмни продукти, представляващи една цялостна изградена система с всички компоненти интегрирани помежду си, оформящи единен цялостен продукт, който да се достави, инсталира, конфигурира, настрои, тества и пусне в експлоатация:

— централизирана Hadoop система (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 1,

— прототипна Hadoop подсистема (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 2, която да представлява от една страна отделна Hadoop клъстерна конфигурация и от друга — да бъде част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop,

— интегриране на централизираната Hadoop система с Майкрософт SQL Server минимум версия 2017 чрез 2 решения,

— система за тестване пълна функционалност на специализираната централизирана система под ключ Hadoop,

— концептуална архитектура за разширение на системата Hadoop до хиляди PetaBytes, доказваща валидността на представената специализираната централизирана система под ключ Hadoop — предложените хардуерни, програмни, конфигурационни и интеграционни решения заедно с решенията за информационна сигурност, и представляваща теоретично нейно разширение до капацитет хиляди РetaВytes, включваща основни елементи: основни технологии на Hadoop 3.0, имащи критично значение за архитектурата на Hadoop система, приложимост в архитектурата на SSD/HDD, метод за повишаване производителността на Hadoop система, хардуерна референтна архитектура на Hadoop система с избор на управляваща система за референтна архитектура на Hadoop системата, архитектура на големи Hadoop клъстери с обеми стотици и хиляди РВ,

— лицензите за всички софтуерни компоненти да са включени в общата цена на специализираната централизирана система под ключ Hadoop,

— предаване на цялата специализираната централизирана система под ключ Hadoop да стане като едно изделие,

— гаранция, хардуерно и софтуерно поддържане на специализираната централизирана система под ключ Hadoop — за 5 години, в който срокът за възстановяване на работоспособност на системата при проблем — до 2 работни дни (системата ще бъде разположена на територията на УНСС,

— обучение, свързано със специализираната централизирана система под ключ Hadoop.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Технически показател (ТП) / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 188 246.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01

II.2.14)Допълнителна информация

Технически показател (ТП) = Кд х 35 % + Кфр х 65 %, където:

— „Срок за доставка и пускане в експлоатация на цялата система под ключ“ (Кд),

— „Физическия размер на модула DataNode в рамките на раковото пространство“ (Кфр).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството — по образец на възложителя.

2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата — по образец на възложителя.

3. Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандартите за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждане.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочените критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец № 1). На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството, както следва:

2. Участникът следва да докаже, че разполага със сервизна база за осъществяване на сервизната услуга.

3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

3.1. Участникът следва да докаже наличие на следните специалисти:

3.1.1. Ръководител на проекта, за който е налице:

— образование: минимална образователна степен „бакалавър“ или еквивалентна в областите „Технически науки“, „Икономика“ или „Природни науки, математика и информатика“, а когато е придобито извън страната — в области, еквивалентни на посочените,

— допълнителна квалификация: успешно издържан изпит по PMBOK и/или Prince2 или еквивалент.

3.1.2. Минимум 1 брой налични сертифицирани специалисти за следните области:

— управление и внедряване на хардуерни системи от производителя,

— Oracle Database SQL/Microsoft SQL Server или еквивалент,

— ITIL Certificate in IT Service Management или еквивалент,

— Microsoft Certified IT Professional или еквивалент

—„Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) или еквивалент,

— управление на проекти — PRINCE2 или еквивалент,

— мрежови технологии,

— управление на достъпа до мрежата (Network Access Control или еквивалент),

— технология за защита от проникване — Intrusion Prevention System (IPS) или еквивалент,

— Linux или еквивалентен специалист.

3.1.3. Минимум 1 брой наличен системен администратор (или на подобна длъжност специалист), който системен администратор е сертифициран или е с преминато обучение/положен изпит при производител/сертифициран център за обучение по Cloudera Administrator или еквивалент, в която декларация се уверява, че чрез този системен администратор ще се осигурява реакция от страна на доставчика при регистрация/уведомление от страна на възложителя за повредата в инсталацията и/или конфигурацията на управляващия софтуер на Cloudera на Hadoop клъстера (или еквивалент).

4. Валидни системи за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2015 или еквивалентни, покриващи предмета на поръчката.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Сума, представляваща 1 % (едно на сто) от гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в договора.

При представяне на фактурата — оригинал, от изпълнителя за изплащане на аванса изпълнителят представя на възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размера на цялата сума на авансовото плащане.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/05/2019
Местно време: 16:45
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/05/2019
Местно време: 11:00
Място:

УНСС, Студентски град, ул. „8-и декември“, стая П008

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в документация обстоятелства по чл. 55 от ЗОП. Възложителят предвижда специфични национални основания за отстраняване.

1. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.

2. На основание чл. 4, т. 23 във вр. с чл. 14 и чл. 17, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения — участници в процедурата, по отношение на които не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.

3. На основание чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в последната 1 година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки, няма право в продължение на 1 година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Изискването се отнася за лица, които са съдружници, притежават дялове или са управители или членове на орган на управление или контрол в участник по процедурата. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелства по смисъла на чл. 69, ал. 1 и 2, вр. чл. 6 от ЗПКОНПИ.

4. Осъждания за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

5. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

6. Нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

7. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичните национални основания за отстраняване в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. Съгласно чл. 197, ал. 2 от ЗОП за действия или бездействията на възложителя по смисъла на чл. 196, ал. 5 от ЗОП, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата — жалба може да се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/04/2019