Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 167470-2022

01/04/2022    S65

Люксембург-Люксембург: FL/LEG22-02ES

2022/S 065-167470

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Пощенски адрес: Bâtiment Technopolis, 12E, rue Guillaume Kroll
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-1882
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Martin Garnier
Електронна поща: tenders@cdt.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.cdt.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10504
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Преводи

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

FL/LEG22-02ES

II.1.2)Основен CPV код
79530000 Услуги по писмени преводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на тази покана за участие в търг е сключване на многостранни рамкови договори за преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски и френски на испански език, свързани с дейността на различни органи и институции на Европейския съюз, за които Центърът за преводи предоставя преводачески и други езикови услуги.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 280 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 2
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на испански език

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на испански език.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Три възможни подновявания.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от френски на испански език.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

В помещенията на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от френски на испански език.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Три възможни подновявания.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 15
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

В случай че прогнозната сума в евро се окаже недостатъчна, възлагащият орган може да използва опцията, предвидена в точка 11.1, буква д) от приложение I към Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18.7.2018 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/05/2022
Местно време: 09:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/05/2022
Местно време: 14:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени на виртуално публично заседание по отваряне на офертите в посоченото време.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На виртуалното заседание по отваряне може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент.

Оферентите трябва да предоставят пълните имена и данните за контакт на представителите, които ще присъстват на онлайн заседанието по отваряне, и трябва да изпратят сканирано копие на тяхното пълномощно заедно с разписката за подаване, генерирана от eSubmission, най-малко 2 работни дни предварително на: tenders@cdt.europa.eu.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg Cedex
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT), Legal Affairs Section
Пощенски адрес: Bâtiment Technopolis, 12 E, rue Guillaume Kroll
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-1882
Държава: Люксембург
Електронна поща: tenders@cdt.europa.eu
Интернет адрес: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/03/2022