Servicii - 167470-2022

01/04/2022    S65

Luxemburg-Luxemburg: FL/LEG22-02ES

2022/S 065-167470

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Adresă: Bâtiment Technopolis, 12E, rue Guillaume Kroll
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-1882
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Martin Garnier
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cdt.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10504
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii de traducere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FL/LEG22-02ES

II.1.2)Cod CPV principal
79530000 Servicii de traducere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această licitație are ca obiect încheierea de contracte-cadru multiple pentru servicii de traducere și posteditare de texte din domeniul juridic din limbile engleză și franceză în limba spaniolă referitoare la activitățile diferitelor organisme și instituții ale Uniunii Europene pentru care Centrul de Traduceri prestează servicii de traducere și alte servicii lingvistice.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de traducere și posteditare privind texte din domeniul juridic din limba engleză în limba spaniolă

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de traducere și posteditare privind texte din domeniul juridic din limba engleză în limba spaniolă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Trei reînnoiri posibile.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de traducere și posteditare privind texte din domeniul juridic din limba franceză în limba spaniolă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79530000 Servicii de traducere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

La sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de traducere și posteditare privind texte din domeniul juridic din limba franceză în limba spaniolă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Trei reînnoiri posibile.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 15
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

În cazul în care valoarea estimată în euro se dovedește a fi subestimată, autoritatea contractantă poate utiliza opțiunea prevăzută la alineatul (11.1) litera (e) din anexa I la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/05/2022
Ora locală: 09:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/05/2022
Ora locală: 14:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise în cadrul unei ședințe publice virtuale de deschidere la ora indicată.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința virtuală de deschidere pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant.

Ofertanții trebuie să furnizeze numele complet și datele de contact ale reprezentanților care participă la ședința de deschidere online și trebuie să trimită o copie scanată a autorizării lor împreună cu chitanța de depunere generată de eSubmission cu cel puțin două zile lucrătoare în prealabil, la adresa: tenders@cdt.europa.eu.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT), Legal Affairs Section
Adresă: Bâtiment Technopolis, 12 E, rue Guillaume Kroll
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-1882
Țară: Luxemburg
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Adresă internet: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/03/2022