Lavori - 167487-2020

Submission deadline has been amended by:  340466-2020
08/04/2020    S70

Cechia-Praga: Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione

2020/S 070-167487

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Numero di identificazione nazionale: 00005886
Indirizzo postale: Sokolovská 42/217
Città: Praha 9
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 190 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Adriana Gomolová
E-mail: gomolova@rowan.legal

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského

II.1.2)Codice CPV principale
45316000 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmět plnění této veřejné zakázky sestává z Modernizace silových rozvodu mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (A) a Modernizace osvětlení mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (B). Předmětem plnění je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 235 025 681.14 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45315700 Lavori di installazione di stazioni di sezionamento
45317000 Altri lavori di installazione elettrica
45315100 Lavori di installazione di ingegneria elettrica
45314300 Installazione di infrastrutture per cavi
45311000 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
31527260 Congegni per l'illuminazione
34993100 Illuminazione per gallerie
45311100 Lavori di cablaggio elettrico
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Luogo principale di esecuzione:

Hl. m. Praha

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmět plnění této veřejné zakázky sestává z Modernizace silových rozvodu mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (A) a Modernizace osvětlení mezi stanicemi Náměstí Míru a Želivského - součást plnění (B). Předmětem plnění je realizace stavebních prací dle projektové dokumentace pro provádění stavby, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 235 025 681.14 CZK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 25
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 1) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 2) příslušného živnostenského oprávnění či licence pro předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“, „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“; 3) osvědčení o autorizaci inženýra nebo technika pro obor ID00 dopravní stavby dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; 4) platného osvědčení pro jednu osobu o odborné způsobilosti pro řízení činnosti osob na elektrickém zařízení (osoba znalá s vyšší kvalifikací) dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., přílohy č. 4, body 5, 8, 15 kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění; 5) platného osvědčení pro splnění požadavků na „osobu znalou s vyšší kvalifikací“, která může dle přílohy č. 4, článku 8 písm. c) vyhlášky ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, projektovat elektrická zařízení; 6) oprávnění k provádění technických prohlídek a zkoušek elektrického zařízení prováděné ve smyslu § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 7) dokladu o kvalifikaci revizního technika určených technických zařízení podle § 48 zákona č. 266/1994 o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a v potřebném rozsahu.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/05/2020
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco, Slovacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/05/2020
Ora locale: 10:01
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

S ohledem na otevírání nabídek pouze v elektronické podobě je toto otevírání nabídek neveřejné.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

S ohledem na skutečnost, že příloha č. 1 - Projektová dokumentace a dále přílohy č. 2, č. 3, č. 7, č. 9 a č. 11 návrhu smlouvy obsahují důvěrné informace, budou tyto součásti zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 8 ZZVZ poskytnuty pouze na žádost dodavatele doplněnou o podepsané prohlášení o mlčenlivosti. Vzor prohlášení o mlčenlivosti, tvořící Přílohu č. 5 zadávací dokumentace, je společně s textovou částí zadávací dokumentace veřejné zakázky uveřejněn na profilu zadavatele. Přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 7, č. 9 a č. 11 návrhu smlouvy budou poskytnuty dodavatelům, kteří doručí prostřednictvím elektronického nástroje podle odst. 13.8 této zadávací dokumentace žádost o zaslání předmětných příloh návrhu smlouvy doplněnou o prohlášení o mlčenlivosti podepsané osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Zadavatel následně dodavateli zašle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 7, č. 9 a č. 11 návrhu smlouvy prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/04/2020